Központi Értesítő, 1936 (61. évfolyam, 2. félév)

1936-12-03 / 49. szám

— 1000 49. sz. tett. — Fuchs Richard és Salamon József Tivadar igazgatósági tagok ebbeli minősé­gének ég cégjegyzési jogosultságának meg­szűnése bejegyeztetett. (3444.) (Lásd 1934. évf. 50.) (LXXX. kötet, 60. kp.) (1936-49.) Vasmegyei Cukorgyár Részvénytársaság. Buda­pest, VII., Rákóczi-út 18. sz. Budapesti kir. tvszk 1936. X. 20. Cg 3155/70. 3597/43. — Dr. Posch Gyula igaz­gatósági tag ebbeli minősége és alapsza­bályszerű cégjegyzési jogosultsága beje­gyeztetett. — Dr. báró Hatvany Péter és Mását Mihály igazgatósági tagok ebbeli minőségük és cégjegyzési jogosultságuk megszűnése bejegyeztetett. (3505.) (Lásd 1936. évf. 35.) (CXLVII. kötet, 71 lap.) (1936—49.) Vágó Mátyás és Társai. Budapest. Budapesti kir. tvszk 1936. X. 20. Ce 4399/23. 16526/8. — Azon körülmény, hogy a cég telephelyét V., Akadémia-utca 9. szám alá áthelyezte, feljegyeztetett. (3495.) (Lásd 1926. évf. 3.) (LXXXII. kö­tet, 57. lap.) (1936—49.) Városi hajléképíttető és ingatlanforgalmi válla­lat korlátolt felelősségű társaság. Buda­pest. Budapesti kir. tvszk 1936. XI. 9. Cg 37001/11. 26470/2. — A cég telephelyének XI., Horthy Miklós-út 60. sz. alá történt áthelyezése feljegyeztetett. (3759.) (Lásd 1935. évf. 49.) (CLIV. kötet 164. lap.) (1936 -49.) Vércse-ucca 7. számú Házszövetkezet. Budapest. Budapesti kir. tvszk 1936. IX. 24. Cg 38435/5. 27164/1. — Ez a korlátolt felelős­ségű szövetkezet az 1936. évi július hó 24. napján tartott alakuló és 1936. szeptember hó 15. napján tartott pótalakuló közgyűlés által elfogadott és az alakuló közgyűléstől nyert .felhatalmazás alapján az igazgató­ságnak 1936. évi szeptember hó 21. napján tartott ülésében módosított alapszabályok szerint keletkezett. Székhelye: Budapest. A szövetkezet oélja: közös üzletkezelés mellett, illetőleg a kölcsönösség alapján tagjai részére a Vércse-u. 7. szám alatti te­lek megszerzése, azon bérvilla létesítése s az ingatlannak bérbeadás vagy egyéb mó­don való értékesítése. Tartama: határozat­lan idő. Egy üzletrész névértéke 100 pen­gő. A szövetkezeti tag a szövetkezet köte­lezettségeiért korlátoltan csak a jegyzett üzletrészei erejéig felelős. Az igazgatóság 2—7 tagból áll. Az igazgatóság tagjai: Ká­nya Albert és Kánya Kálmán. A cégjegy­zés akként történik, hogy a szövetkezet előírt vagy előnyomott cégszövege alá két igazgatósági tag nevét írja. A társaság hir­detményei a Budapesten megjelenő Buda­pesti Közlöny című hivatalos lapban fog­nak közhírré tétetni. Üzlete: V., Alkot­mány-utca 29. szám. Okmánytári szám: 7886. (3244.) (CLXIII. kötet, 12. lap.) (1936 —49.) Vulkán gépgyár részvénytársaság." Budapest, József-tér 2. sz. Budapesti kir. tvszk 1936. X. 26. Cg 822/112. 3256/70. — Dr. Miklós Elemér igaz­gatósági tag ebbeli minőségének és cég­jegyzési jogosultságának megszűnése pót­lólag bejegyeztetett. (3586.) (Lásd 1936. évf.' 43.) (CXLII. kötet, 152. lap.) (1936— 49.) Warmbrand M. Budapest, V., Fürdő-utca 10 sz. Budapesti kir. tvszk 1936. X. 14. Cg 1404/5. 14364/2. — Ezen cég az 1927. évi III. tc. 2. §-a alapján hivatalból töröltetett (3715.) (Lásd 1915. évf. 36.) (LXVIII. kö­tet, 335. lap.) (1936—49.) Wehrmann Béla borkereskedelmi részvénytár­saság. Budapest. Budapesti kir. tvszk 1936. X. 17. Cg 24277/20. 22527/5. — Azon körülmény, hogy a cég telephelyét XI.. Nagyboldog­asszony-út 57. sz. alá helyezte át, felje­gyeztetett. (3448.) (Lásd 1928. évf. 10.) (CXIII. kötet, 176. lap.) (1936-49.) Zimmermann Lajos Dobozárugyár és Kereske­delmi Részvénytársaság. Budapest, VIII.. ker. Magdolna u. 14. sz. Budapesti kir. tvszk 1936. IX. 16. Cg 31441/28. 24701/5. — Zimmermann Emiiné sz. Schwarcz Irma igazgatósági tagnak ebbeli minősége és cégjegyzési jogosult­sága bejegyeztetett. (3499.) (Lásd 1935. évf. 33.) (CXXXI. kötet, 111. lap.) (1936-49.) Zsigmondy Béla Részvénytársaság. Budapest, I. ker. Horthy M. út 114. Budapesti kir. tvszk 1936. XI. II. Cg 31851/26. 24823/5. — A 25. sorszámú végzés folytán eszközölt bejegyzés kiigazításául azon körülmény, hogy Bauer Árpád cég-

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék