Központi Értesítő, 1940 (65. évfolyam, 2. félév)

1940-11-21 / 47. szám

Schulhof és Társa Utóda Komjáthy és Társa. Németül: Komjáthy & Co. Vor­mal Schulhof & Co. Angolul: Komjáthy & Co. Successor To Schulhof & Co. Franciául: Komjáthy & Co. Successor de Schulhof & Co. Budapest, Budapesti kir. tvszk 1940. X. 19. Cg 1486,49. 11056/5. — Az új magyar, német, angol és francia cégszöveg, továbbá ifj. Komjáthy Kázmér budapesti lakosnak társtagi minősége bejegyeztetett azzal, hogy a cég jelenlegi társtagjai: Gonda Hugó és ifj. Komjáthy Kázmér budapesti lakosok, gyarmatárukkal, vegyészeti nyers-és segédanyagokkal, nyersbőrrel, festék­kel, olajjal és zsiradékkal nagykereske­dők és ügynökök, akik a céget akként jegy­zik, hogy az előírt vagy előnyomott cég­szöveg alá együttesen vezetéknevüket ír­ják, vagy közülök bármelyik egy cégveze­tővel együtt jegyzi a céget. — Horner Jó­zsef társtagi minőségének és cégjegyzési jogosultságának, valamint az eddigi Schul­hof és Társa, németül: Schulhof & Co. ma­gyar és német cégszövegnek és a társtagok eddigi üzletkörének megszűnése bejegyez­tetett. (4417.) (Lásd 1930. évf. 50.) (LIV. kötet, 374. lap.) (1940—47.) .Szabad Szó" Lapkiadó kft. Budapest. Budapesti kir. tvszk 1940. VIII. 21. Cg 42067/4. 29037/1.­­ Ez a korlátolt felelős­ségű társaság az 1940. évi augusztus hó 10. napján kelt társasági szerződés szerint ke­letkezett. Székhelye: Budapest. A vállalat tárgya: a „Szabad Szó" politikai hetilap és esetleg más lapok kiadása és terjesztése, valamint általában a kiadói és a könyvke­reskedelem körébe tartozó ügyletek. Tar­tama: határozatlan idő. Törzstőkéje: 10.000 pengő. A társaság ügyvezetője: Varga Jenő pestszentlőrinci (Kassa­ utca 5. sz. a.) lakos. A társaság cégjegyzése úgy törté­nik, hogy az előnyomott vagy előírt cég­szöveg alá az ügyvezető teljes nevét írja. — Üzlete: Budapest, IV., Múzeum-körút 5. sz. III. em. 3. (3441.) (CLXXXV. kötet, 44. lap.) (1940-47.) Szerderit Parafaárugyár Részvénytársaság. Budapest: Budapesti kir. tvszk 1940. IX. 26. Cg 12364/53. 17292119. — Szerdahelyi Tibor és Komlósi Imre igazgatósági tagoknak ebbeli minősége és alapszabályszerű cégjegyzési jogosultsága, továbbá az alapszabályok 16. §-ának az 1940. évi szeptember hó 14. napján tartott rendkívüli közgyűlés által elhatározott módosítása bejegyeztetett. Ezen módosított alapszabály szerint az igazgatóság 2—15 tagból áll. (4044.) (Lásd 1940. évf. 34.) (CXX­XIX. kötet, 198. lap.) (1940—47.) ,Szolyva" Falepároló Részvénytársaság buda­pesti fióktelepe." Németül: „Szolyva" Holzverkohlungs-Aktiengesellschaft Niederlassung Budapest. Főtelep: Prága. Fióktelep: Budapest. Budapesti kir. tvszk 1940. VIII. 30. Cg 41689/8. 29049/1. — Ez a részvénytársaság az 1925. évi április hó 23., 1926. évi március 24., 1926. évi november 16., 1928. évi július 29., 1928. évi november 23. napján jóvá­hagyott alapszabályok szerint működik. Székhelye, főtelepe: Prága. Fióktelepe: Bu­dapest. A vállalat tárgya: 1. fa és más nyersanyagokból vegyi termékek minden­nemű fajának termelése és előállítása és ezzel összefüggésben mindennemű mellék­vállalatok üzemben tartása és erdők kiter­melései; 2. a fent említett célokból ipari vállalatok alapítása és üzembentartása, fű­részek és társiparágak felállítása, fa fel­használása, valamint fatermékekkel való kereskedés saját és idegen számlára; 3. ezen fent megjelölt üzletekre való tekin­tettel ingatlanok vétele és bérlése belföl­dön és külföldön is, szerződések megkö­tése, előlegek nyújtása, fióktelepek és szál­lítóhelyek szervezése belföldön és külföl­dön is; 4. a társaság a fent feltüntetett üz­leteket saját vagy idegen számlára maga vagy más személyekkel vagy cégekkel kö­zösen folytathatja. Üzleti folytatásában a társaság az ezen üzletekre érvényes álta­lános előírásoknak van alávetve. Ha tehát a társaság olyan üzletet akar folytatni, amelyhez külön jogosítvány,­­vagy állami engedély szükséges, úgy köteles ezt az en­gedélyt a maga részére beszerezni, illető­leg az éppen érvényes előírások szerint azt az engedélyt kieszközölni. Tartama: hatá­rozatlan idő. Alaptőkéje 20.000.000 Kc, mely 100.000 darab, bemutatóra szóló, 200 Kc névértékű részvényre oszlik. Az igaz­gatóság 7—13 tagból áll. A cégjegyzés ak­ként történik, hogy a bárki által előírt vagy nyomtatott cég hangzása alá a laj­strombíróságnál igazolt módon együttesen aláírják: a) vagy az igazgatóság két tagja, vagy a cég jegyzésére feljogosított két ve­zető igazgató; b) vagy az igazgatóság egy tagja és a cég jegyzésére feljogosított egy vezető igazgató, esetleg a társaság hivatal­noka, akinek a cégjegyzési jog megada­tott; c) vagy a társaság egy igazgatója és

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék