Központi Értesítő, 1944 (69. évfolyam, 1. félév)

1944-03-23 / 12. szám

10. sz. — 369 — paprikára vonatkozó vitamin kutatás, vi­tamin tartalmú papr­ikanövények megter­melése, azok racionális termesztésének ta­nulmányozása és fejlesztése Magyarorszá­gon; a társaság törekedni fog a­rra, hogy a paprikaközpont kísérleti telepével is ilyen célú szoros összeköttetést tartson fenn, b) kutató intézetek felállítása és üzemben tartása az előbbi pontban megjelölt célok­ra különösen paprikából előállított C vita­min tartalmú termékeket vizsgáló intézet felállítása, c) C vitamin tartalmú paprika­pép (paprikapüré) és C vitamin tartalmú paprikapor előállítása, s e célból gyárak felállítása és üzemben tartása, valamint a nevezett cikkekkel való kereskedés. Tar­tama: határozatlan idő. Alaptőkéje: 200.000 pengő, mely 200 drb bemutatóra szóló 1000 pengő névértékű részvényre oszlik. Az igazgatóság 3­­9 tagból áll. Az igazgatóság tagjai: dr. Bárányos Károly, dr. Szent­györgyi Albert, Tormai Béla, dr. Röck Béla, Kunz Rudolf, dr. Wünscher Frigyes, Gergely István, Parakovits Fe­renc és dr. Steingaszner Pál. A társaság cégjegyzése akként történik, hogy a társa­ság előírt, előnyomott, vagy nyomtatott cégszövege alá két igazgatósági tag, vagy egy igazgatósági tag és egy cégjegyzésre jogosított társasági tisztviselő, vagy cég­vezető az utóbbi pp. toldattal ne­vét együttesen írja. A társaság hirdetmé­nyei a Budapesten megjelenő „Budapesti Közlöny" című hivatalos lapban fognak közhírré tétetni. — Okmánytári szám: 8609. — Telephely: IX­., Zsil-u. 5. (387.) (CXCVIII. kötet, 196. lap.) (1944—12.) Patria bor- és sörkereskedelmi részvénytársa­ság. Budapest: Budapesti kir. tvszk 1944. II. 14. Cg 16583/77. 19505/35. — Dr. Vinnay Géza igazgatósági tag ebbeli minőségének és cégjegyzési jogosultságának megszűnése bejegyeztetett. (395.) (Lásd 1940. évf. 50.) (CXLIX. kötet, 65. lap.) (1944—12.) ,Pozsony-Komáromi egyesült helyi érdekű vasút részvénytársaság." Budapest: Budapesti kir. tvszk 1944. I. 14. Cg 2033/46. 29669/2. — Dr. Németh Dezső igazgatósági tag ebbeli minőségének és cégjegyzési jogosultságának megszűnése bejegyeztetett. (106.) (Lásd 1942. évf. 43.) (CXCIII. kötet, 135. lap.) (1944—12.) .Raktárház és Lakásépítő Részvénytársaság." felszámolás alatt. Budapest. Budapesti kir. tvszk 1944. I. 14. Cg 28675/37. 23901/12. — A társaságnak az 1943. évi december hó 11. napján tartott rendkívüli közgyűlés által elhatározott fel­számolása és ebből folyólag az új cégszö­veg, továbbá Cavalli Pietre Kiss Albert, Magyary Aladár és Zsolnay Lajos felszá­molóknak ebbeli minősége és cégjegyzési jogosultsága bejegyeztetett., , Az eddigi „Raktárház és Lakásépítő Részvénytársa­ság" cégszöveg megszűnése, továbbá az igazgatósági tagok ebbeli minőségének és cégjegyzési jogosultságának megszűnése bejegyeztetett. (104.) (Lásd 1942. évf. 25.) (CXXIV. kötet, 171. lap.) (1944—12.) „Római Fürdői Hajózási Vállalat Kft." Buda­pest, Budapesti kir. tvszk 1944. I. 11. Cg 37967/35. 26964/8. — Móricz Miklós (XI., Fehérvári­ út 38/a.) , Tasnádi Tihamér (I., Tárogató-u. 42.), Marosán Jenő (II., Tölgy­­fa-u. 8.) budapesti lakos felügyelőbizottsá­gi tagok c. minősége, valamint a törzstőké­nek 2.000 pengőre való leszállítása és ugyanazon taggyűlés által nyomban elha­tározott 12.000 pengőre való felemelése, to­vábbá ezzel kapcsolatban a társasági szer­ződés 1., 3., 4., és 7. §-ának az 1943. évi február hó 24. napján tartott taggyűlés ál­tal elhatározott módosítása bejegyezte­tett. — Dr. Géber Mihály ügyvezető eb­beli minőségének és­­cégjegyzési jogosult­ságának megszűnése, valamint az eddigi felügyelő bizottsági tagok törlése beje­gyeztetett. A társaság telephelyének II., Toldy Ferenc­ u. 40. szám alá történt áthe­lyezése feljegyeztetett. (65.) (Lásd 1942. évf. 25.) (CLX. kötet, 131. lap.) (1944—12.) Romeiser László kft. felszámolás alatt. Budapest, Budapesti kir. tvszk 1944. I. 19. Cg 36855/31. 26391/5. — A társaságnak az 1943. évi december hó 31. napján tartott taggyűlés által elhatározott felszámolása és ebből folyó az új cégszöveg, továbbá Bá­rányi József felszámolónak ebbeli minősé­ge és cégjegyzési jogosultsága bejegyezte­tett. — Az eddigi Romeiser László kft. Németül: Ladislaus Romeiser G. m. b. H. cégszöveg megszűnése, továbbá az úrve­zetők ebbeli minőségének és cégjegyzési jogosultságának megszűnése bejegyezte­tett. (149.) (Lásd 1941. évf. 28.) (CLIII. kö­tet, 159. lap.) (1944—12.)

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék