Kurír - reggeli kiadás, 1994. október (5. évfolyam, 269-299. szám)

1994-10-25 / 293. szám

4ML Szegő megszegte? Liám, milyen dolgokat produkál a sors! Mi­közben fentebb né­hány sorral az egyik elefántos dájrektor kol­légánk születésnapjáról emlékezünk, alább is­mét egy másik elefán­­­tos szerkesztővel, Föld S. Péterrel hozott össze a szerkesztői ön­kény és az objektív. Mégpedig igen illuszt­ris személyiség társa­ságában. Szegő András ő, az Elite ’94 magazin főszerkesztője, és az ő személye az igazán lu­das abban, hogy önök most, kedves olvasó­ink, szemrevételezhe­tik e képet. Merthogy miként fentebbi tudó­sításunkban is írtuk, nem szokásunk priva­tizálni, így szándéka­inknak megfelelően a Kurír High Life disz­kóban tartott csütör­töki bulijáról, amelyet hirdetőinek szervezett, nem szándékoztunk összefoglalót adni. Ám Szegő András szemé­lye, illetve megjelené­se felülbírálta akara­tunkat. Ugyanis akik ismerik és kedvelik a honi újságírás e két­ségtelenül különös, ám kiváló tollú figuráját, azok Andris megjele­nésekor egyik ámulat­ból a másikba estek. Merthogy még legöre­gebb barátai és isme­rősei sem emlékeztek arra, hogy Szegő az el­múlt 25-30 esztendő­ben egyszer is öltöny­ben jelent volna meg bármilyen eseményen valahol. Ám, ahogy lát­ják, megtört a jég. S ezt bizony dokumen­tálnunk kellett. Mert ez nemcsak a közel ötesztendős Kurír tör­ténetében nagy szám, ám bízvást sajtótörté­neti adalék lesz. Cuk­koltuk is őt fényképe­zéskor, mi lesz, ha másnap hajnalban ne­tán „magához tér” és visszaemlékezik e „szörnyűségre”. Ezek után kíváncsian várjuk a folytatást. Nino Cer­ruti, Yves St. Laurent, Hugo Boss és Zegna márkaboltjai, reszkes­setek! Szegő és az öltöny, jobbra Föld S. Péter FRAI K ELEFáNT A BÖLÉNYBEN Képünkön az ünnepelt, Krenner István tortafújás közben a tulajdonosok társaságában, Pölös Oszkár (balra) és Rádi Tamás (jobbra) között. A háttérben Dalia László, a Kápé főszerkesztő-helyettese Emmanuelle Emmanuelle jelkép lett a­­filmvásznon, és a holland származású Sylvia Kristel szexszimbólummá válha­tott, amikor a legkülönbö­zőbb partnerekkel és hely­zetekben a Távol-Kelet vi­lágába került kísérletező kedvű diplomatafeleséget alakította. Számos folyta­tás született az eredeti fő­szereplővel, majd mások­kal is, a filmsztár pedig a filmbeli hősnővel szemben az alkohol, majd a drog rabja lett, magánéletében képtelen volt megnyugvást és boldogságot találni. Most, negyvenkét eszten­dősen, elvonókúrák után, érthetően nehezen tud visszatérni a filmvászonra, jóllehet, többször hangsú­lyozta, még mindig meg tudná mutatni... Most új lehetősége adó­dott, a film alapjául szol­gáló regényt megjelentető kiadó ugyanis CD-leme­­zen is piacra dobta Emma­nuelle kalandjainak histó­riáját. Érdekessége, hogy a könyvet Sylvia Kristel ol­vassa fel, a hírek szerint igen meggyőzően. A kriti­kák szerint a filmekben nem a beszéd volt legerő­sebb oldala, a lemezen vi­szont „erotikus hangvéte­lével” pótol­ni igyekszik a látványt. (FEB) 1994. október 25. cál sem szokásunk privatizálni, ám nem mehetünk el szótla­nul a tény mellett, melléklet­társunk, az Elefánt egyik díj­­rektora bizony negyvenhat esztendős lett. Krenner Ist­vánt ez alkalommal szűk ba­ráti körben köszöntötték a Fehér Bölény Steak House­­ban, ahol természetesen a fi­nom falatok után a vacsora fénypontja a születésnapi torta volt. Kollégánknak mi is ezúton kívánunk további Elefánt-évfolyamokban gaz­dag évtizedeket. EWINGOK A HOTEL KRISZTINÁBAN Szombaton egy texasi família ebédelt a Hotel Krisztinában. A Ewing-klán nagyasszonya, Ellie szívélyesen kínálta urát, Claytont, és ezúttal a tulajdonképpen jobblétre szenderült Bobby is megjelent a családi eseményen, mégpedig Samantha és Pamela mellett. Az olajcsaládból még Ray volt jelen. Ja, és tette tiszteletét székesfővárosunk polgármestere, Demszky Gábor is. Rajtuk kívül az AB Aegon direktora, újságírók, fotó­sok és tévés forgatócsopor­tok sürögtek az étterem­ben. No persze mindebből csak az utóbbi igaz, mert­hogy természetesen nem a valódi Ewingok jöttek össze egy ebédre, ám ha az ember behunyta a szemét az asztalnál, s hallgatta a hangokat, bizony köztük érezhette magát. Ugyanis a „magyar hangok” ebédjére voltunk hivatalosak, így Dallos Szilvia (Ellie), Sze­rencsi Éva (Samantha), Si­­morjay Emese (Pamela), Szabó Gyula (Clayton Far­low), Csankó Zoltán (Bobby) és Melis Gábor (Ray) kapta meg ez alka­lommal egy december 1. és 7. között rendezendő dal­lasi utazás hivatalos meghí­vóleveleit. Ugyanis a szink­ronszínészek a mai nap az Aktuell, az ő nagysága és az Impressario Producer Iroda, az IPI, valamint fent említett szponzorok közre­működéseként egy tévés forgatócsoporttal elláto­gatnak a szappanopera ere­deti helyszíneire, így töb­bek között a southforki ranchre, a Ewingok iroda­házához, a Dallas Memori­al Hospitalhoz, az Olajvál­lalkozók Klubjához és a Las Colinos Stúdióba. A programban még szerepel a Kennedy-gyilkosság szín­helyének felkeresése, vala­mint egy látogatás Forth Worthbe, Budapest test­vérvárosába. Sajnos főpol­gármesterünk az utazás idő­pontjában esedékes ön­­kormányzati választások miatt nem tud velük utaz­ni, ám a magyar szinkron­küldöttséget elkísérik fenti lapok olvasói is, már azok, akik utazási irodák szerve­zésében csatlakoznak a művészekhez. A Hotel Krisztina-beli ebéddel pe­dig tulajdonképpen kezde­tét vette a decemberi uta­zásra való felkészülés. Az utazó művészek és a szponzorok az ebéden, középen az IPI ügyvezetője, Szőcs Béla Clayton Farlow, azaz Szabó Gyula Demszky Gáborral beszélget Ray magyar hangja, Melis Gábor ezúttal alkalmi fotóriporterként Csenterics Ágnes tévérendező és Kertész Gábor riporter Egy magyar hang és egy laptulajdonos, azaz Simorjay Emese, alias Pamela és Molnár Erik, az Őnagysága főnöke

Next