Kutas Népe, 1975. december (1. évfolyam, 1-12. szám)

1975-01-01 / 1. szám

HOJJ HM A gőzölgő takarmányom és -a sertéstelep látképe ✓ KUTAS IIEPE A SZÉK K U T A S I ÚJ tLETTSZ ÜZEMI LAPJA I évfolyam 1. szám 1975. január Ára: 1 forint Kedves Olvasó! Amikor kezébe veszi tsz híradónk, a Kutas Népe első számát már jóval az új esztendő első napjain túl vagyunk, ennek ellenére engedje meg, hogy tsz-ünk párt- és gazdaságvezetősége s a magam nevében kívánjak sikerekben gazdag boldog új esz­tendőt. Régi törekvésünk, hogy megjelelő kapcsolatot te­remtsünk a vezetők és a tagok között, fontosabb kér­dések eldöntése előtt mindig kikérje véleményüket és megfelelően figyelembe vegye. Havonta megjelenő Lapunkkal tovább szeretnénk mélyíteni a kapcsolatot. Több írásos anyaggal tájékoztatni tagtársainkat gaz­daságunk helyzetéről, elképzeléseiről. Lehetőséget ad a lap arra is, hogy minél több ember fejtse ki vélemé­nyét ilyen módon is. Különös öröm számomra, hogy egy olyan régi jogos igényt is kielégíthet lapunk, mint az. hogy nyugdíjas és járadékos tagjainkat is folyamatosan tájékoztassuk. Sót: nemcsak tájékoztatni kívánjuk nyugdíjasainkat, hanem számolunk azzal, hogy aktív résztvevői lesznek annak a szerkesztői kollektívának, amelyik a lapot írja. Véleményükkel, segítő szándékú bírálataikkal, visszaemlékezéseikkel segítséget nyújthatnak e ma még aktív dolgozóknak. A kezdeti nehézségek, sikerei: amelyeket átélte!:, elértek a megalakulás első éveiben, úgy vehetők mind­inkább, mint, ami történelem. S az élmények írásban, hogy megmaradjanak a ma és a jövő számára rész­ben ehhez is lehetőséget nyújt a lapban megjelenő állandó rovat: a „Visszapillantó'’. A tsz választott és kinevezett vezetői számára lehe­tőséget és feladatot is ad a követelmény, hogy meg­felelő színvonalú írások jelenjenek meg. Bátran és őszintén fejtsék ki véleményüket, akár szakmai, akár politikai jellegű kérdésekben is. Meggyőződésem, hogy megfelelő politikai érettségű az az olvasó tábor, amely­hez lapunk eljut. Szövetkezetünk tagsága politikai érettségéről többször tanúbizonyságot tett már. Jó példa erre a legutóbb megtartott a székkutasi egyesülést kimondó közgyűlés, ahol a résztvevő 607 tagból 602 az egyesülés mellett döntött, megértve^ tá­mogatta a pártvezetés ilyen irányú kezdeményezését, megértve az idők szavát. Joggal várjuk el a szakveze­tőktől, hogy bátran kezdeményezzék az új eljáráso­kat, adjanak nyilvánosságot véleményüknek a lapban is. A tsz alapszabályban rögzíti törvényeit, amelyek megismerésének egyik módja volt, hogy az előkészítés időszakában tagjaink elmondhatták véleményüket. A szabályokat a jóváhagyás után eljuttattuk nyomtatott formában minden tagnak. Ez nem jelenti, hogy nem BEKÖSZÖNTŐ lehet vitás jogi kérdés. Lapunk a „jogi" rovatba („Pa­ragrafus”) a törvényhez kapcsolódva, időszerű jogi kérdésekre kíván kitérni. Kérjük olvasóinkat, hogy jelezzék majd azokat a jogi kérdéseket, amelyekre választ kívánnak. Havonta tartja üléseit a választott vezetőség, A ve­zetőségi ülésekről rendszeresen tájékoztatjuk olvasó­inkat Tehetőség mn és kérjük is a tsz-ben működő bizottságokat, hogy munkájukról rendszeresen adja­nak számot. Mint ismeretes az alapszabály érteimé ben négy közgyűlési bizottság működik, amelyek a közgyűlésnek kötelesek beszámolni végzett munkájuk­ról. Ilyen az ellenőrző bizottság, a szövetkezeti döntő­bizottság, a nőbizottság és az ifjúsági bizottság. A ve­zetőségnek egy állandó bizottsága működik a szociális bizottság. Annak munkája is széles réteget érint, azért jó ha ez a bizottság is beszámol Időnként tevé­kenységéről. Lapunk közvetlen politikai irányítása a pártalap­szervezet vezetőségének feladata. Talán nem is kell mondanunk, hogy lapunk politikai lap, a megjelenő írások politikusán, pártosan kell hogy állást foglalja­nak a közösség érdekei az ország érdekei mellett. Nyu­godtam állíthatom, hogy a pártalapszervezet, amely több mint húsz éves múltra tekint vissza, megfelelő garanciát jelent arra, hogy lapunk írásai a szocialista előrehaladást szolgálják majd. A pártalapszervezet életéről is rendszeresen beszámol az újság. A párt közvetlen irányítása alatt álló KISZ tevékenységéről úgyszintén. Ehhez a fiatalok segítségét is kérjük. Tervezzük, hogy ismertetjük a szocialista munka eredményeit, népszerűsítjük az arra méltó dolgozókat. Az anyagi elismerés mellett nagyon fontos az ilyen erkölcsi elismerés. Újságunk lehetőséget ad állandó rovatunk segítségével arra. hogy a példamutatóan dolgozókat mindenki megismerje. A szocialista mun­kaverseny, a szocialista brigádmozgalom eredményei­ről, problémáiról rendszeresen közöl tájékoztatót a tsz-újság. Lapunknak a „Kutas Népe” címet adtuk. Ezzel ki­fejezésre kívántuk juttatni, hogy Székkutas egész la­kosságáról szól. Együttműködve a község intézményei­vel, vállalataival lehetőséget nyújtunk ahhoz, hogy híreket, a község lakosságát érintő fontos közlemé­nyeket jelentessük meg. Első helyen Székkutas köz­ség Tanácsa s annak intézményei: az általános iskola, (az úttörőmozgalom) a kulturális tevékenység, a kul­­ttírház híreire gondolunk, de írunk a községi sport­életről is A községben működő vállalatokat érintő cikkeket is örömmel fogadjuk. Ismeretes, hogy gazdaságunk jelenlegi nagysága megfelel a mai viszonyoknak, de úgy véljük: a to­vábbhaladó élet megköveteli, hogy további egyesülések következzenek. Egyesítsük erőinket, lehetőségeinket! Tsz-ünk tagsága, valamint a Kossuth Tsz tagsága megértette ezt és az egyesülés mellett döntött. A Béke Tsz tagsága még nem ért egyet ezzel. Reméljük, hogy ők is hamarosan belátják: a haladást nem lehet meg­állítani. Köszöntőm lapunk minden olvasóját abban a re­ményben, hogy a tsz demokrácia erősítéséhez, az egy­ség megszilárdításához ez az új eszköz is segítségei nyújt. BERECZKI JANOS tsz-elnök t Minden elképzelhetőncl inkább bizonyította az el­múlt év, mennyire igaz, hogy a mezőgazdasági ter­melés nem fedél alatt zajlik. Kemény megpróbáltatások­kal teli idősek áll mögöt­tünk. 1914 az elmúlt évti­zed legnehezebb esztendeje volt, de a közös erő a külső segítséget is számítva a tech­nikával együtt mégis olyan eredményt produkált, ami­ről elismeréssel szólhatunk. Az elmúlt évi termelésről Kovács Imre főagronómus zárszámadási beszámolójá­nak fontosabb adatait ismer­tetjük most. Megemlítjük, hogy 1973. őszén a munkát sikerült elvégezni, de száraz­ság következett, majd 1974. tavaszán a csapadék és a langyos időjárás. Jót ígért a tavaszi szemle. Jól sikerült elvégeznünk a tavaszi mun­kát is. Ami később követke­zett a bízón? elég sok okot adott az aggódásra. Különö­sen a cukorrépa földön. Előrelépés volt a tavaszi vetésben, hogy — miután beléptünk a nádudvari (KITE) rendszerbe nagy tel­jesítményű gépekhez jutot­tunk. Megjött a John Deer és hozzá az IHC vetőgép. Idejében, jóminőséggel vé­geztük e! a tavaszi munká­latokat. Az elmúlt évtized legnehezebb esztendeje volt az, amitől fél a földműves. A legnagyobb munkaidőben júliusban 140 milliméter esőt kaptunk. Nem kell részletez­ni., hogy ez mit jelentett. Igazi erőpróba volt em­bernek, gépnek az aratás. Hűsz napos időszak alatt végeztük el két hét munká­ját s ráadásul a gabona je­lentős részét szárítani kel­lett. Nehéz elképzelni mi lett volna a lucernaszárító nélkül. Tizennégy kombájn és 10—12 szállítójármű birkó­zott a természettel. Gépésze­ink. a szállítókkal, a szerelők­kel és a magtáriakkal együtt gyűjtötték be a termést. Báláztuk a szalmatermés 60 százalékát, a többinek fe­lét kazaloztuk, felét eléget­tük, hogy a kártevők ellen védekezzünk. Van elegendő szalma értékesítésre is. A gabonaértékesítés lehetőségei jók. Az eredmény jó sőt je­lentős a többlet a tervezett GABONA 1974. termény hektár tervezett mennyiség ha/q tény ha/q kenyér­gabona 1146 34 41,07 takarmány _ gabona 511 34 36,5 ősziárpa 110 35 46,9 zab 20 22 41 mennyiséghez képest, össze­sen 7500 mázsa kalászos ve­tőmagot állítottunk elő, amit fémzároltan értékesítettünk. Jó minőségű talajmunka követte az aratást idejében. Közel 700 hektárra istálló­­trágyát szórtunk a jövő évi cukorrépa meg az újvetésű lucerna alá. Igen nagy fel­adat volt ez a szállítóknak. E munkálatok mellett 30 ezer mázsa zöldtömeget si­lóztunk az állatállománynak. Lucernatermésünket a szárí­tóüzem dolgozta fel. A 404 ha álló és a 137 ha újvetésű lucernás termése átlagosan 69 mázsa 40 kg volt hektá­ronként. Ezt a szárító fel­dolgozta és készített még 6000 mázsa silókukorica pré­selvényt valamint 18 ezer mázsa szárazanyagot. Utób­bit 100 ezer mázsa nyers ré­­paszeletből. Emlékezetes lesz 1974. ősze. Jelentősen növelte az emberek s a gépek igénybe­vételét meg a költségeket. A kukoricát ez évközben épí­tett bábolnai szárítóban szá­rítottuk. Legnagyobb probléma a cukorrépa betakarítása volt. Ezt a munka közben érke­zett két KSZ—6-os szovjet kombájnra alapoztuk. No­vember 23-án fejeztük be a munkát, amelyben katona­ság is résztvett. összesen 2450 vagon cukorrépát szál­lítottunk az ország ellátásá­ra. Növénytermesztésünk nap­raforgóval és gyógynövé­nyekkel is foglalkozott, az­után az őszi vetés követke­zett. Felázott talajon is sike­rült megfelelő minőségű munkát végezni. Az embe­rek az őszi időszakban hét hétig egyfolytában dolgoztak szinte pihenés nélkül. Erről csak elismeréssel szólhatunk. Állattenyésztésünk- a brut­to termelési érték 20 százalé­kát adja. Főágazata a sei­­tés. Terv szerint benépesí ­tettük a telepet, elhárítva a padozat keménysége miatt keletkezett akadályt is. Gazdaságunk 4500 hízott», sertést értékesített tavalyi Kevesebb ez a tervezettnél^ mert nem vették át. Volt bi­zonyos értékesítési akadály a szarvasmarha piacon is Ez országos gond. Itt vesz­­szük észre a nyugati világ igen nagy gazdasági problé­máinak. a válságnak bizo­nyos hatását. Juhászatunk nem nagy, eredményei jók. Tehenésze­tünkről annyit, hogy 255 fe­jőstehén volt átlagosan. Egyenként átlag 2860 liter tejet adtak. Tőgygyulladással kínlódtunk. Melléküzemági termelé­sűnk (építés, téglagyártás, gumiüzem) a tervezett nye­reséget hozta. Valamennyien éreztük a 74-es év terheit ezt bizonyít, ja, hogy a nagy többség igyekezett azt tenni a maga területén, amit a közösség elvárt tőle. Az elért ered. Aratáskor bekövetkezett menj is ezt igazolja. Jeienet a legnagyobb őszi baiiabok gépek a cukorrépái öltjön

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék