Kutas Népe, 1985. december (11. évfolyam, 2-12. szám)

1985-01-01 / 1. szám

XI. é\ folyam 1. S2ám 1985. Január Ára: 2,30 forint kukoricát A munka a kenyerünk, a gép hozzá a szerszám. Használat után ősszel ápoljuk, mint Korom Mihály az ekét TA védőzsírral Itt is magunknak dolgozunk. Mérik a háztáji Mit követel a mai világ — és mit ígér? Libor Ferenc brigádvezetőnk mondja, hogy ez a mai világ sokat követel az embertől. Azzal kapcsolat­ban mondogatja ezt. amit a dolgozónak tennie kell, ha azt akarja, hogy számításait jobban_ megtalálja. Hiszen ezt szeretnénk mindannyian. Azt hiszem, tud­ja azt is mindenki Székkutason — mint máshol is — hogy a mezőgazdaságban, a mai viszonyok között bi­zony nem egykönnyü úgy megfelelni, eleget tenni, hogy valóban több jusson, mint eddig jutott. És nem­csak az a sokat emlegetett nehéz világ gazdasági helyzet okozza ezt. hanem még az időjárás is. Megnéztük (Tóth Lajosné üzemgazdászi számítá­sai szerint), milyen csapadékviszonyokkal múlt el az utóbbi másfél évtized. (A kutast kutatóállomás adatai is segítettek.) Volt 725 milliméter csapadék egy évben (1974-ben) és volt 324 milliméter (1983-ban). Volt örömünkre termő esztendőnk és volt másmilyen. A legtöbb gondot mindig az időjárás okozta. Ez is el­árul ám valamit! / Beszélik a jó öregek, hogy régen valamikor ab­ban a másik .világban, a kapitalizmusban — amelyik­re tanácsos néha visszagondolni —. ha olyan aszály tört a határra, mint most itt az elmúlt két évben, ak­kor családok mentek tönkre. Nem éppen játék, amit 1983 meg 1984 — is hozott. De talán azt mégis túlzás, lenne állítani, hogy tönkre jutott akárcsak egy család. Kiszámítja az ország, a tsz. a tag ég\családja: mit, mennyit vesztett két év alatt. Közreedtu<’/t ilyen véle­ményeket újságunkban nem egyszer: reális tény. hogy egy-egy székKü'tásV Család vesztett vágy ' 1Ö0' ezret fór rintban a két'év alatt. De ismétlem : mond ' valamit még ez is. Mond valamit mindannyiunknak a jelen-, ről. Hiszen megrázkódtatások, tragédiák nélkül sike­rült átvészelnünk két olyan 'évet. amelyekre majd nem a legjobb szívvel emlékszünk, ami a termést, a hozamokat, a jövedelmeket illeti. Megrázkódtatások nélkül? Nem gond nélkül., nem bajok nélkül és természetesen nem is derűs kedvvel, de mégis megrázkódtatások nélkül jutottunk túl két kíméletlenül nehéz, aszályos esztendőn. Történelmi tény? Bizonyosan érdemes mérlegelni miért volt ez lehetséges. Megfogalmazza az ember — szinte akarat­lanul is — a két világ, a múlt. meg a jelen, a szocia­lizmus meg a kapitalizmus különbségeit. És mérlegel: hol hát a jobb? Nálunk — itt Székkuta$on is — tervezgetnek az emberek. Ilyen évek után is voltaképpen nyugodtan terveznek. Ahol fiatal pár indul az életútra.' vagy építkezésre gondolnak és főleg gyűjtenek, vagy, jobb esetben a már kész ház berendezéséit fáradoznak. Szinte az egész községet foglalkoztatja az újdonság, a valóban modern_ életet jelentő vezetékes gáz érkezé­se. Akit eddig erről megkérdeztünk, azt válaszolta: ..persze hogy bekapcsoljuk. Kerül, amibe kerül, csak beköttetjük.” S a közösben is ugyanezzel a tervezge­­téssel találkozhatunk. Ki kételkedhet abban, hogy mind ez a jelen körülmények, a szocializmus céljai, a párt. a kormány törekvései és szövetkezetünk egysé­ge. ereje mellett szól? Így jutottunk el a jelenig. így volt lehetősége arra a földművesnek, hogy olyan kí­méletlen természeti csapásokat átvészeljen megráz­kódtatások nélkül, mint amit az elmúlt két évben mi feljegyezhettünk. Most éppen a számvetések idejét éljük. A párt készül a XIII. kongresszusra s minthogy az általa mutatott úton. azt követve jutottunk 1945-től a máig, becsülendő eredményekkel, kézenfekvő, hogy ugyan­így haladjunk tovább. Kövessük azt az utat. amelyet a kongresszus megszab gyönyörű kis országunk to­vábbi felvirágoztatása érdekében, a nép jólétének to­vábbi növelése céljából. Itt a székkutasi Új Élet Tsz-ben különösebb vál­toztatásokra a gazdálkodásban nem törekszünk, A párttagság ezt alapul véve elég széles eszmecsere so­rán az ősz óta mérlegelte lehetőségeinket. Folyik to­vább a beszélgetés együtt az egész tagsággal a jövő­ről. A legfontosabb következtetés az. hogy dolgozzunk jobban, akkor beválik minden reális számításunk. Azt vegyük célba a közösben és otthon is, okosan egyeztetve a kettőt, ami reális, ami elérhető anélkül, hogy bárki is magyarázkodásra szoruljon majd. akár­csak önmaga elölt. Ez a követelmény, ez az ígéret. Előre nézünk. Amit tavaly elértünk, nem az. amit megérdemelt volna a határ népe. a tag. a tsz. az ország.. De több­nyire mindannyian megtettük, amit a felelősség, a be­csület követelt. Ha valaki úgy ítél, hogy több-! is te­hetett volna, tegye maid most és ez után. Lesz tán hozzá jó időnk, lesznek jótermést hozó csők ér, hitünk szerint béke lesz továblrro is a földön, hogy az ember boldoguljon, nyugodtan munkálkodhasson, tervezhes­sen reménnyel tekinthessen a jövendőkre. KACZÜR ISTVÁN Gépeink elhasználtsága fejlesztést sürget Tervjavaslat az 1985. évi gépvásáilásra — milyei anyagi forrásból? — Mit vásároltunk már ? — Nálunk a gépvásárlót Nyilatkozik a főkönyvelő Az elmúlt év végén mindenki felfigyelhetett arra, hogy új gépek érkeztek 'Székkutasra az Üj Élet Tsz-be. Ismerve az elmúlt két év anyagi körülményeinek alakulá­sát, nyilván felvetődik: hogyan és miből? Mielőtt erre a két kérdésre választ keresnénk, megemlítjük, hogy orszá­gosan is, szövetkezetünkben is előrehaladt a meglévő gé­pek, technikai eszközök elhasználódása. Országos adatok szerint (Népszabadság 1981. december 28.) a tsz-ekhen 44 ezer traktor van összesen, ebből ötezernél több a nagy tel­jesítményű. A kombájnok száma 19 és fél ezer és van 25 ezer teherautó. De nemzetközi összehasonlításban így is az elmaradottabbak közé tartozunk. Még nagyobb gond, hogy a traktorok 47 százaléka, a kombájnok 33, a teherautók 25 százaléka elavult a tsz-ekben. Saját helyzetünket ismer­jük: nálunk sem rózsás a kép. Megkértük Sajti Mihály főkönyvelőt, mondja el véleményét ez ügyben. több tényező befolyásolta az elmúlt években — kezdte tájékoztatóját a ^főkönyvelő elvtárs. Természetesen min­denekelőtt a pénzügyi hely* zettől függ ez. De amint is­meretes, szövetkezetünkben jelentős beruházás történt a sertéstelepen. 1982-ben és 1983-ban ez csökkentette a gépvásárlás keretét. Az is jól ismert, hogy a sertésberu­házás állami támogatással, történt, de az így járó pénzt, 16 millió 800 ezer forintot nem a munka kezdetén, ha­nem annak befejezése után folyósították. Tehát: pén­zünkből kellett gazdálkod­nunk. Vettünk fel 8 milliót a Kölcsönös Támogatási Alaptól (ivTA), amelynek visszafizetési határidejét au­gusztusra tűzték ki. Mint­hogy a sertésberuházás a vártnál hamarabb elkészült, s az állami támogatást meg­kaptuk, úgy határoztunk, 'ho.gy- ;t KTA köferön" vissza­­f)v,^ö->r.ek időpontjáig ren­dé jké/ésiirik.ré álló időben gazdálkodunk ezzel az üsz­­szeggel. Jó alkalom is kínál­kozott: egyik gépkereskedel­mi vállalat bizopvos enged­ménnyel kínált gépeket ter­mészetesen azönnsli fizetés mellett. A vezetőség határo­zott: kihasználjuk a lehető­séget. •— Gépvásárlási előtörve' készítettünk: mi szükséges leginkább és mi kapható ju­tányosán? Tudjuk, hogy nem mindig ván ilyen:" lehetőség és nem mindig lehet minden- ’ féle szükséges gépet kapni. Ez is p. döntés mellett szólt. Azt is elmondom, hogy a rendelkezésre álló. pénz után kamat nem jár. Ez is ösztö­nöz arra, hogy használjuk fel és a KTA kölcsönt maid a nyár végén visszafizetjük. — Az eíötervben. amely 1985-re szó] és 16 milliót irá­nyoz eRT gépvásárlásra, meg­határoztuk a legfontosabba­kat. .S bár a. tervet majd . a küldöttgyűlés véglegesít, gondoljuk, hogy az év végén megkezdett vásárlásokat is támogatja, jóváhagyja, hi­szen a legszükségesebb gé­peket vásároltuk meg és elő, nvös feltételekkel. Azért is érdemes volt vállalkozni er­re, mert várható a beruhá­zási adó. ami számításaink szerint növelte volna a most megvásárolt eszközök árát a mi rovásunkra. — Elhatároztuk, hogy az előterv alapján mintegy 12 millió forintért vásárolunk gépeket, hiszen a meglevők elhasználódása és a javítási kapacitás is sürget. A kínált lehetőséget kihasználtuk. Vá­sároltunk 3 K—700-as nagy teljesítményű erőgépet, 4 MTZ—80—82-es traktort, 4 SZK—5-ös kombájnt. 4 pót­kocsit, 1 IH-ekét, 2 szerve« trágya szórót, 4 kultivátort, 2 SPC vetőgépet. 2 műtrá­gyaszóró adaptert. Vettünk IH vetőgépet is. meg szállí­tószalagokat. permetezőket.' Mind kiszállítottuk még az ev vége elölt. A KTA köl­csönt pedig majd annak ide­jén amortizációs * alapból visszafizetjük. t — Ez. történt, és úgy vé-í lem. hogy ez az akció feltét­lenül a közösség javát szol­gálta — fejezte be év végi tájékoztatóját Sajti Mihály főkönyvelő. Az elmúlt 15 év csnpadékmérlege Székkutason Hónap Év (mm) 1970 1971. 1972 1973 1971 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1382 1983 1984 Január 50,5 10,2 12,4 14,2 13.0 3,0 26,5 39,1 12.5 70.7 14.8 20.0 34,8 21.6 61,7 Február 52,9 7.1 38,1 23.3 22,9 0.9 0,0 53,5 20.7 27,1 12.9 22.4 15,6 21.1 5.« Március 15.1 27,7 7,0 59 9.1 21.5 38,8 31.1 40,7 25.6 37,5 49.5 37.2 161.1 26.0 Április 22,3 38.6 4*2.1 49.3 34,3 2,0.1 56.0 87.3 32.0 25,2 70,3 14 7 38.5 26.4 25,1 Május 66.5 55,0 43.2 33.6 115.3 95 7 41,5 31.8 94.8 34.2 33,8 26.3 24,5 32.7 83.9 Június 116.1 17.5 63.9 108 1 169,7 96.7 27,0 24.8 169.0 55.2 81,5 81,0 80.5 32,7 40.0 Július 59,1 60.6 58.6 58 5 41.3 118 1 38.2 41.5 37.2 17.5 37,1 38.1 36,4 13.8 21,2 Augusztus 137,8 41.2 100.7 33.8 105.1 71.3 16.2 23,4 31 6 37.9 27,2 33.0 45.9 46.9 23.2 Szeptember 00,4 2S,1 25.8 7.7 33-6 44,5 62,4 11.8 49.6 35,5 15.6 55 8 25.3 63,8 63.0 Október 19,9 17,2 67.3 31.8 110,7 17.5 19.0 6,5 3 6 20,9 09.0 259 28.1 20.2 38.3 November 13.7 43 9 33,9 12.5 27,8 8.8 13,0 59.9 4.S 42,9 90,2 16.9 15,2 11.9 41.8 December 15,1 10,2 0,3 44,0 36,0 9,9 72,2 31.7 6í,6 11,1 31,1 116,7 26,3 9.7 14.0 Évente ossz: csen 693,1 428,1 507,3 423 725,1 520,3 446,4 181.1 561,1 461,4 527,5 500.3 408,3 321,2 178,8 Sokan kaptak méltó elismerést szép emberi hely iá 11: vükért az 1984, évben. Köztük volt Szenti Zoltán gépkocsi­­vezető: teljesítménye 750 000 kilométer — és Rostás János teljesítménye 500 000 kilométer 4

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék