Láthatár, 1944 (12. évfolyam, 1-9. szám)

1944-01-01 / 1. szám

„ÉS AMINT AKARJÁTOK, HOGY AZ EMBEREK VELETEK CSELEKEDJENEK, TI IS AKKÉPEN CSELEKEDJETEK AZOKKAL“ LUKÁCS EVANGÉLIUMA, 6. R. 31. VERSE A Láthatár kisebbségtudományi munkaközösségének tagjai: Ákois István dr., Bertalan István dr., Bisztray Gyula dr., Czettler Jenő dr., Csanády György, Csuka János, Csuka Zoltán, El ékes Dezső dr., Faluhelyi Ferenc dr., Flachbarth Ernő dr., Fekete Lajos, Gál láván dr., GáMi László dr., Gramantik Margit dr., Halácsy Dezső dr., Imre Kálmán dr., Joó Tibor dr., Kemény Gábor, Kozocsa Sándor dr., Makkai Sándor dr., Mester Miklós dr., Mi'kó Imre dr., Mind­szenti Béla dr., Moravek Endre dr., vitéz Nagy Ivánl dr.,Námay Béla, Padányi Gulyás Jenő, Pataky Mária dr., Pon­­grácz Kalmár dr., Prokopy Imre dr., 1 ‘ u sztai - Pop o vits József, Rónai András dr., Schubert Tódor, Síposs Sándor dr., Stüz János dr., Sziklay László dr., Sziklay Ferenc, Szvatkó Pál dr., vitéz Tóesői Móricz Káinján dr., Vájtok Sándor dr., Varga lnne, Vass László, Vinczehidy Ernő dr. és Zathureczky Gyula LÁTHATÁR kisebbségi kultúrszemle, a középeurópai népek és a külföldi magyar szórványok szellemi életének figyelője. Megjelenik havonta. Felelős szerkesztő: "Csuka Zoltán. — Kiadja a Studium Könyvkiadó Rt. Felelős kiadó: Imre Kálmán dr. Szer­kesztőség és kiadóhivatal: Budapest, VII., Baross-tér 15. Telefon: 426—921. Szerkesztőségi hivatalos órák d. e. 9—1-ig. Előfizetési ár jogi személyeknek és egyesületeknek évi 32 pengő, egyébként 16 pengő. Egyes szám ára 1.60 pengő Szerkeszti: CSUKA ZOLTÁN Szerkesztőbizottság: Bédi Imre, Csuka Zoltán, Fekete Lajos, Majtényi I. Géza, vitéz Nagy Iván, Rónai András A pécsi Egyetemi Kisebbségi Intézet önálló rovatainak főszerkesztője: Faluhelyi Ferenc dr. egyetemi ny. r. tanár, az intézet igazgatója A Magyar Királyság 3 százalékkal kamatozó törlesztéses kölcsöne (Búzakölcsön) Tájékoztató Az 1930:11. te. 155. §-ál*an foglalt felhatalmazás alapján 5 millió métermázsa buza = '200 millió pengő névértékben állami kötvények kerülnek kibocsátásra. A kötvények évi 3%-ot kamatoznak és sorsolás útján 25 év alatt kerülnek visszafizetésre. A visszafizetésre kisorsolt kötvényeket, valamint az esedé­kessé vált kamatszelvényeket az azokon feltüntetett buzameny­­nyiséig pengöelllenértéikéinek megfelelő összeg kifizetése útján vált­ják be. A pengőellenértéket a búzáinak az esedékesség napjára érvényes, az 1940:IV. te. 36. §-a (5) bekezdésében foglalt ren­delkezések szerint megállapításra kerülő átlagárfolyamán kell kiszámítani. Ha azonban az így megállapítandó átlagárfolyamon 1 q buza ellenértéke 40 pengőnél kisebb lenne, a kötvények és a kamatszelvények 1 q búza = 4!) pengő árfolyamnak megfele­lően kerülnek beváltásra. A kötvények alkalmasak lesznek arra, hogy üzleti biztosíté­kul és bánatpénzül elfogadtassanak és hogy azokba gyámoltak és gondnokoltak pénzei, elhelyeztessenek. A visszafizetésre kisorsolt kötvények és az esedékessé vált szelvények beváltása mindennemű aá'ó, illeték, bélyeg vagy más közteher Levonása nélkül történik a szelvények hátlapján meg­jelölt fizetési helyeken. A fizetési helyek a következők: M. kir. Postatakarékpénztár, Magyar Nemzeti Bank, Pénzintézeti Központ, Belvárosi Taka­rékpénztár Rt., Budapest Szfővárosi Közs. Takarékpt. Rt., Credit­­anstalt-Bankverein Magyarországi Fióktelepe, Hazai Bank Rt-, Magyar Alt. Hitelbank, Magyar Bank és Keresk. Rt., Magyar Leszámítoló- és Pénzváltó-Bank, Magyar—Olasz Bank Rt., Ma­gyar Orsz. Központi Takptár, Orsz. Földhitelintézet, Országos Köz]». Hitelszöv., Pesti Hazai Első Takptár, Egyesület, Pesti Magyar Keresk. Bank. — A kisorsolt kötvényszámok jegyzékét minden sorsolás után három napon belül a Budapesti Közlöny- Íren kelt közzétenni. Első Kecskeméti Hírlapkiadó- és Nyomda-Részv.-társ. — Igazgató Tóth László

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék