Gyalay Mihály: Magyar igazgatástörténeti helységnévlexikon 2. (Budapest, 1997)

Betűrend - M - Magyarpatak - Magyarpácska - Magyarpete - Magyarpeterd - Magyarpéterfalva - Magyarpéterlaka - Magyarpolány - Magyarraszlavica - Magyarrégen - Magyarremete - Magyarsárd - Magyarsarlós - Magyarsáros - Magyarsas - Magyarsolymos - Magyarsülye - Magyarszákos - Magyarszarvaskend - Magyarszék - Magyarszentbenedek - Magyarszentiván - Magyarszentkirály - Magyarszentmárton

Magyar Paszomány- és Szalagáru­gyár Rt BETŰRENDES RÉSZ Ma­gyarszentmárton Magyar Paszomány- és Szalagárugyár Rt Budapest Magyarpatak. Szilágy vm. krasznai j. 480122- IX., 2277 kh. 1609 szt. /FAGETU, Valea ungurului, Valea­ Ungurului./ */1 893 nov. 29- én a szilágysomlyói j.-ből a krasznai j.-ba átso­rolva./ Magyarpatak. Máramarossziget. Magyarpécska. Arad vm. jszh 030602-XTV.: 15195 kh. 8066 m. c. /Magyar- PécskaJECICA. Pécska, Pécska-Hungarica, Rovine. + Magyarpécskai tanyák és szőllők/ Pm.Tb.Td.; Vá-Td Pécska 381. HGE: Pécskai Takarékpénztár Rt.; Pécskai Gőzfürészgyár Rt.; Pécskai Gőzmalom: Magyarpécskai Szeszgyár. */A XDCsz. elejéig az Államjószá­­gok Igazgatósága szh.-e­s 1886-ig mezőváros./ Magyarpécskai tt és szőllők. Magyarpécska. Magyar Pécsvár. Pécsvárad Magyar Pénz- és Tőkepiac Szabályozására Alakult Intézet Rt Budapest: Magyar Pénzintézetek Központi Hitelbankja Rt Budapest: Magyar Pénzintézeti Sportegyletek Ligája. Budapest: Magyar Pénzügyi Szindikátus. Budapest: Magyarpete: Kolozs­vri mocsi I. 290612-X., 653 kh, 270 r. /Magyar-Pete, Pete, PETER./ Magyarpeterd. Torda-Aranyos vm tordai j. 520519-XVI., 3241 kh, 893 r. /Magyar-Peterd. Petrestii-de-Jos, PETRESTII DE JOS + LIVADA, Petridu, Petridul de Jos./ Magyar-Peterd. Peterd. Magyar-Péterd. Peterd. Magyarpéterfalva, Kis-Küküllő vm. hosszú­aszói j. 280318-XVI, 1539 kh, 560 m/Magyar-Péterfalva, Peterfalva, Péterfalva, Petrilaleou, PETRILAT./ Magyarpéterlaka, Maros-Iorda vm régeni alsó j.340430-XVI. 2368 kh, 816 m./Magyar- Péterlaka, Maros-Péterlaka,Petrlaca, Petrilaca-de-Mures,PETRILACA DE MURES, + Avas d.+ Balázscsere + Gaczi d. + Hanga­d + Nagyerdő d.+ Nagyhegy d./ Magyar-Péterlaka. Oláhp­éterlaka. Magyar Petróleum-Ipar Rt Budapest. Magyar Pharma Gyógyáru Rt Budapest. Magyar Philips Művek Rt Budapest. Magyar-Pokorágy. Alsópokorágy. Magyar Polan. Magyarpolány. MAGYAR POLANY. Veszprém vm. devecseri j. 600128-VI., 5940 kh, 1711 m. n. /Magyar Polan, Magyar-Polány, + Alsóborsod + Felső­borsod v. Borsod p. + Ehdrődp. + Udvardi p./ Pf. "z 1899. jan. 3-ig Német-Polány + Magyar Polány együtt szerepel /1828-ban 1132 lakos­sal/; 1863-ban viszont Magyar Polány - Borsod és Udvardi p.-kkal /814 n. m. lakos/ és Német- Polány /435 n. m lakos/ már külön, de mind­kettő a vm. devecseri j.-ában./ Magyar Posztógyár Rt Budapest; gyártelepe: Csepel. Magyar Protestáns Irodalmi Társaság. Buda­pest. Magyar Rabbethge és Giesecke Magtenyésztő Rt Budapest. Magyar Radiatorgyár Rt Budapest: Magyar Rajztanárok és Rajztanitók Egyesüle­te. Budapest: Magyarraszlavica. Sáros vm. bártfai j. 410147­ m., 1649 kh, 366 szt. co­m /Magyanaszlavicza, Magyar-Raszlavicza, Ma­­gyar-Raszlavitz, Magyar-Roszlavicz, NIZNE­­RASLAVICA, Magyar Roszlavicza, Uhorské­ Roslawice, Uhorské Raslavice, Uhorské Roslawicze./ Pm./1858-ban postaállomással/, Td. Vá-Td. 343. Magyar-Raszlavicza. Magyarraszlavica. Magyar-Raszlavitz. Magyarraszlavica. Magyar Régen. Magyarrégen. Magyarrégen. Maros-Torda vm. régeni felső­­szk. 340514-X, 1622 kh, 1610 m. /Magyar- Regen, Magyar-Régen, REGHIN, Reghin sat, Regyini ungur eszk, Ungarisch Reen. + Éltetőfürész + Farkas m/ HGE: Szászrégen­ és Vidéki Takarék és Hitel Rt. /1893/. */1926 után ROM-ban + Szászrégen — Reghin./ Magyarremete, Bihar vm belényesi j. 110143- XV., 2079 kh. 1334 m. r. /Remete. REMETEA./ HGE: Biharremetei OKH- szövetkezet. Magyar Repülő­gépszerel­vénygyár Rt Buda­pest Magyar Reszelőgyár. Budapest Magyar rész. /Bruck—/ Királyhida. Magyar Rézáru és Fémkereskedelmi Rt Bu­dapest. Magyar Rézhengerművek Rt Budapest. Magyar Rézművek Rt Zám. Magyar Robbanóanyaggyár Rt Zurány Magyar-Román Faipar Rt Budapest. Magyar-Román Kereskedelmi Kamara. Bu­dapest. Magyar-Roszlavicz. Magyarraszlavica. Magyar Roszlavicza. Magyarraszlavica. Magyar Rt Délafrikai Vállalatokra. Budapest. Magyar Ruggyantaárugyár Rt Budapest Magyarság Lapkiadó Rt Budapest. Magyarsárd. Kolozs vm. nádasmenti j. 290708- Dr., 3748 kh, 796 r. /Sáárd, Sárd, SARDU./ Vmh. 62. ésh. 39. 271918. szept. 26-án a nádasmenti j.-ból az el.­szervezett központi j.­­ba átsorolva. 1942. ápr. 1. - 1944. szept. között a megszűnt egeresi j.-ból a nádasmenti j.-ba /szil. Kolozsvár/ átsorolva./ Magyarsárd 72. árh. Vmh. Magyarsárd. MAGYARSARLÓS. Baranya vm. pécsi j. 060425-XH., 1411 kh, 660 h. n. m /Magyar- Soros, Magyar-Soros, Magyar Soros./ '71919. márc. - 1921. aug. között SHS-megszállás alatt./ Magyarsáros, Kis-Küküllő vm dicsőszentmártoni j. 280122-XVL, 3281 kh, 1306 m. r. /Kis-Sáros, Klein-Ferkeln, Magyar- Sáros, Sáros, Sáros, DELENN­. + Balázs t. + Iszlay t. + Pataky t. + Zugól HGE: Magyarsarlósi Gázkutak /Zugó/: OKH- szövetkezet. Magyar-Sáros, Magyarberkesz. Magyarsas. Zemplén vm sátoraljaújhelyi j. 620728-IH., 1865 kh, 562 m. szt. /Jastrab, Jastrabie, Magyar-Jesztreb, Magyarjesztreb, ZEMPLÍNSKE JASTRABIE. / Pl. Magyar Sertéshidaló és Húsipari Rt Buda­pest; telepe: Nagytétény. Magyar Siemens-Reiniger-Művek Rt Buda­pest Magyar Siemens-Schuckert-Művek Villamos­­sági Rt Budapest. Magyar-Slavon Erdőipari Rt Budapest. Magyarsók. Nyitra vm vágsellyei j. 381103-VL, 3638 kh, 2022 m /Magyar-Soók, Sok, Sók, Sók v. Sók, Sook, + Bááb v. Báb p./ Pm Magyar Sokszorosító Műipar Rt Budapest. Magyarsolymos. Alsó-Fehér vm. nagyenyedi 1. 020617-XVL, 926 kh, 208 m, l. /Kis-Solymos, Kis-Solyos, SOIMUS, Sujmus./ Magyar-Sombor. Magyarzsombor. Magyar-Somlyó-Ujlak. Somlyóújlak. Magyar-Soók. Magyarsók. Magyar-Soros. Magyarsarlós. Magyar-Soros Magyarsarlós. Magyar Sóros. Magyarsarlós. Magyar Légyen. Magyarszőgyén. Magyar Sörgyári és Pincészeti Cikkek Rt Bu­dapest. Magyar Stephantető Rt Budapest. Magyarsülye. Alsó-Fehér vm marosújvári j. 020519-XVL, 3463 kh, 924 r­­m /Magyar- Sülye, SILEA, Silia./ Magyar Szabadalmazott Géptömítő- Anyaggyár Rt Budapest. Magyar Szabadalmazott Patkógyár Rt Deb­recen. Magyar-Szakod. Magyarzsákod. Magyar-Szakos. Magyarzsákos. Magyarszákos. Temes vm buziásfürdői 1. 500110-XTV., 8723 kh. 3283 r. /Magyar- Szakos, Magyar-Szákos, Sacosul­ Mare, Sacosul roman, Sacosul romin, SACOSU MARE./Pm Magyar Szalmaanyaggyár Rt Budapest; tele­pe: Arad Magyar Szalon Művészeti Egyesület Budapest Magyar Szaru- és Csontárugyár Rt Szatmárnémeti, Magyarszarvaskend. Szolnok-Doboka vm. szamosújvári j. 490822-X., 2036 kh, 463 m, r. /Chendru, CORNESTI + IGRUTA, Kaid, Kendru, Szarvaskend, Szarvas-Kend/ HGE: Szarvaskendi OKH-szövetkezet. Magyarszecsőd. Egyházasszecsöd + Németszecsőd /1937-i egyesüléséből/. MAGYARSZÉK. Baranya vm hegyháti j. 060242-Xn., 1292 kh, 687 m, n. /Hungaricus Szék, Magyar Szék./ Pm.: Vá-Td Magyarszék- Sikondagyógyfürdő 294. */1919. márc.- 1921. aug. között SHS-megszállás alatt. 1929. júl. 2- án id. 1930. júl. 2-án végi. + Németszék + Kishertelend­a Baranyaszék, majd 1931-től a kig. hiv. neve Magyarszék/ Magyarszék-Sikondagyógyfürdő Vá. Magyar­szék Magyar Szellőző Művek és Gépgyár Rt Buda­pest. Magyar Szénkéneggyár Rt Budapest Magyar Szénsavértékesítő Rt Budapest. Magyarszentbenedek. Alsó-Fehér vm. marosújvári j. 020520-XVL, 3299 kh, 979 r. m. /Benyik, Sanbenedic, SINBENEDIC, Szent- Benedek + Vizes t./ Pm. Magyarszentiván, Baranya vm. szentlőrinci 1. 060739-XH. 2502 kh. 748 m /Szentiván, Szent-Iván, + Gusztávműve./ Pm.; Vá-Td. Magyarszentiván-Gusztávműve 2. őrh. 322. */1919. márc. - 1921. aug. között SHS- megszállás alatt. 1940. máj. 31-én + Vásárosszentgál , Szentgálosiván, majd dec. 21-től KIRÁLYEGYHÁZA 1950. jan. 12-én Gusztávműve kt. neve Rigó p.-ra változott./ Magyarszentiván-Gusztávműve Vá. Magyarszentiván. Magyarszentiván 2. erh. Vmh. Magyarszentiván. Magyarszentkirály. Veszprém vm. zirci j. 600525-VL, 4661 kh, 881 m. /Bakonyszentkirály, Bakonymagyarszentkirály, Bakony-Magyar-Szentkirály, Magyar-Szent- Király, Magyar-Szent-Király, Szent Király, Szent-Király, + Hajmás p./ Pm */1926. júl. 1- jétől + Bakonyszentkirály , BAKONYSZENTKIRÁLY. / Magyar Szent Korona Országainak Balneo­lógiai Egyesülete. Budapest: Magyar Szent Korona Országai Vasutas Szö­vetsége. Budapest. Magyar-Szent-László. /Bakony—/ Bakonyszentlászló, Bakonyszentlászló, Magyarszentmárton. Torontói vm. párdányi j. 531007-XIV., 1895 kh, 781 m /Magyar- Szentmárton, Magyar-Szent-Márton, Sanmartinul maghiar, Sanmartinul-Maghiar, 1006

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék