Bangha Béla S. J. (szerk.): Katolikus Lexikon 4. Péter - Zype és függelék (Budapest, 1933)

P - Püspöksüveg (mitra, infula) - Pyrker, I. László (felsőeöri) - Pyrrhonismus - Pythagoras - Pyxis

Püspöksüveg 49 gyár lakossal, ezek közül 3549 katolikus, 8987 kálvinista és 596 zsidó. 1930-ban népes­sége 14.293 volt. 1900—1920 közt a katoliku­sok 812-vel (30%), a kálvinisták 1443-mal (19%), a zsidók 22-vel (4%) szaporodtak. Püspöksüveg (mitra, insula), a főpapi mél­tóság jelvénye a XI. század óta. Kettős ága s hátul két lelógó szalagja van. Kezdetben csak a pápák viselték, kettős ága még na­gyon alacsony volt, de ez már akkor is az ó- és újszövetséget jelentette. A P. színe fehér vagy arany; a vörös vagy viola színű P. használata tilos. P.-et használhatnak a bíborosokon és püspökökön kívül a tényle­ges szerzetes apátok és prépostok és (bizo­nyos megszorításokkal) a főpapi jelvények kiváltságával bíró protonotáriusok, prelá­­tusok, címzetes apátok és prépostok. — Böhm J.: A­mitra, Eger 1905. K.Og. Pyrker­­. László (felsőeöri), egri érsek, költő (1772—1847). Mint lilienfeldi (ausztriai) cisztercita szerzetes kezdte meg pályáját és ugyanott perjel, majd apát lett. Jeles né­met epikus költeményeit Stuttgartban ad­ták ki 3 kötetben. Magyar tárgyú német drámákat is szerzett. Két tanítóképzőinté­­zetet létesített. Magyar származású lé­vén, 1818-ban szepesi püspökké, 1820-ban ve­lencei patriarchává, majd 1827-ben egri érsekké nevezték ki. A művészetek és tudo­mányok bőkezű pártfogója volt; nevéhez számos művészeti alkotás és alapítvány fű­ződik. Kitűnt a karitasz terén is. F. F. Pyrrhonismus, a skepsisnek Pyrrhon( Kr. e. 320 körül) görög bölcselő után elneve­zett iránya. Eszerint a dolgokat meg nem ismerhetjük. Akkor járunk el okosan, ha tartózkodunk az ítéletalkotástól, mert ezzel teszünk szert a bölcs embert jellemző ren­díthetetlen lelki nyugalomra. (Ataraxia, ké­tely.) K. G. Pythagoras, görög bölcselő, 1 500 körül Kr. e. Samosból származott. Bölcseleté­nek alapjául a számot tette: ebben van sze­rinte minden dolog végoka, a világrend, a világszférák összhangja, ebből folyik a­­lélekvándorlás. Jelentősebb volt az er­­kölcstani elvek művelésében s e téren nem ritkán a keresztény erkölcstan egy-egy té­telét is megközelítette (az erények tuda­tos gyakorlása, a hallgatás és önvizsgálat ajánlása stb.). Délitáliában tanított s ott valláserkölcsi és politikai testvéregyesü­letet alapított (Pythagoreusok). A meny­­nyiségtanban a P.-féle tantétellel örökítette meg nevét. Pyxis (roji;ír.), az áldoztatókehely hiva­talos, liturgiai neve. L. Cibórium: Katolikus Lexikon. IV.4 Pyxis

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék