Közhasznu esmeretek tára A' Conversations-Lexicon szerént Magyarországra alkalmaztatva, 5. kötet. Fo - Gwayra (Pest, 1833)

F - Francziaország - V. Francziaország történetei 1830 olta

122 FRANCZIAORSZÁG TÖRTÉNETEI kés sokaságot seregek nem ereszték a’ helyhez; tódolgás jön; Lobau valódi orosz segedelmet találva ki, fecskendőkkel mo­sta szét a’ népet, a’ mi azután a' juste milieu pattantyusságának nevezteték. 11-kén a’ vi­­rághoz’ sétálókat vadul fogadák a’ katonák ; tipratás , kardlapozás stb. történt. 12-kén még több jön a’ sétáló, ’s koszorúzásnál sulyosabbat, na­gyobbat forgata elméjében, de katonaság nem jelenvén meg, a’ csend háborútlan maradt. 15-kén a’ király vizsgálatot tarta a’ nemzeti őrség felett, de igen kevés őr jelent meg; so­kán Normandiába utazott 2 hétre. A’ Vendée zajlott. Május vége felé a­ déli départementokban is nyug­talanság kezdődött. A­ követválasztásnál bajlódások történtek, az adat­ván leginkább fel nekik, hogy az örökös pairség ellen szavaljanak. A’ ministerek , kivált Perrier, ellen dolgoztak; a’ szabadságiak pedig a’ nékik kedvező újságokat fele árron küldötök a’tartományokba. Jun.6-kán Filep Lajos a’ déli vidékekre útnak indult. Nyers igazságokat halta; leginkább a’ Lengyelek segítésére ösztönöztetek. — A’ Jul. 14-ki ünnepet (a’ Bastille bevételéért az első revolutióban) összekötő a’ tavali három nagy napéval. Azonban zaj lön a’ nevezett napon; a’ kormány éhes, dologtalan embereket vásárla, kik a’ háborgókkal verekedtek. Julius 23-kán összegyűlt a’ kamara; a’ király személyesen nyita m­eg egy hosszú beszéddel, mellynek egyes tetsző részei zajos örömmel tapsoltattak meg, hol p. o. a’ köztársaságról ’s a’ belga várak eltörű­lé­­séről volt a’szó. A’Lengyelhonról szóló hely, mély csendet hallgattatok meg. A’ pairek kamarája is ez nap nyílt meg. Eljött azonban a’ júliusi revolutio első évünnepe. Meghatároztatok, hogy az első nap gyászünnep legyen az elestek emlékízetére, kik a’ Pantheonba tetessenek által , hogy a’ Bastille téren emlék emeltessék számokra; — a’ második napon nép­, a’ harmadikon hadi ünnep legyen, ügy jön. Tiszta fénnyel kelt a’ nap a' dicsőn kéklő égen, ’s mosolyga a’ nagy nemzeti ünnepre. Paris csupa élet vala. A’ király imga tévé az emlék alapkövét le. A’ Pantheon fel­ségesen volt ékesítve, homlokzatján e’ felírás látszék arany betűkkel : ,,A’ nagy fér­fiaknak a' hákadatos haza“. 2 órakor éré bele a’ király; 400 hangász hallata a’ marseillaiset; a’nép bele zendü­lt. A’ második nap a’ legzajosabb öröm napja volt. Este fénytenger világita mindenfelé ; az élysiumi mező tündéi kert gyanánt ragyogott az éj szépségében. A’ har­madik nap mását nem lrtá Paris a’ csász­ idő olta; 100,000-búl álló se­reg suhant el a’ király előtt, ezt harsogva: ,,Éljen a’ király! Éljen Len­gyelhen!11 A’ nemzeti­­­ség pattantyussága kardot rántva kialtá a'király előtt ez utolsót. — Az ilések folyamatba eredtek. Elölülő lett az alsó kamarában Girod de l’A­ne. Aug. 4-kén kineveztetek a’ felelő addresse biztossága ; 9-kén viták voltak az elkészült addresse felett : hires beszé­dek tartottak kevés siker mellett Perriertól és Thierstól ; 10-kén : Lara­­hite, Clauzel , Sebastian , Lamarque, Mauguin s Bignon-tól; 11-kén Pagétől. 12-kén a­, addresse egyes czikkelyei vetettek elő, m­elly alka­lommal Perrier a’ nemzed őrség számát megmondá (tön 3,575,000 em­bert). — — A’franczia külső politicában a’ nemavatkozás uralko­dott. Jul. 13-kán egyezés jön Frankhon és az amerikai Egyesületek közt azon számolásra nézve, m­ellyet az, utolsók az 1812 és 1813-ki elfogla­lás miatt tettek. Franklim 25.000.000 frankot fizete, kedvezőbb keres­kedési feltételeket kapva. Az egyesület ellenben megegyező más­fél millió fizetésben, hogy némelly családot (familia) kárpótoljon azon segítségért, m­ellyet a’ függetlenség háborújában némelly Amerikainak tett. Algierban a’ gyarmatitás ném­ legjobban akara elsülni, hiszleni, minthogy a’Francziák kényurakat kezdtek játszani az Arabokon, ijesztve, kardas tűzzel ural­kodva. A' kamara - ülés heves vitákkal volt tele. Perrier ministeriu­mo tii­­es ellenkezőkre talált, kiknek fejek Odillon- Barrot , Mauguin és La­­marque voltak. Az előfordult tárgyak közt fő helyet érdemeltek : Belgium és Lengyelország ügye, a’ Pairek örökössége, ’s Napoleon és X. Károly famíliájának kizáratása Francziaországból, ’s a’ belső zavarok. A' két

Next