Tolnai Új Világlexikona 1. Pótkötet A-H (Budapest)

B - Benedek Elek - Benedek János - Benedek László - Benedek Marcell - Benedict Henrik - Benelli, Sem - Benes, Eduard - Bengália - Beniczky Ödön - Benn, Gottfried - Bennett, Enoch Arnold - Benoit, Pierre - Benz, Karl - Benzin

94 Benedek — Bénii­ főképpen Babits Mihálynak Az írástudók áru­lása c. tanulmányából ismeri, amelyben Babits B.-nak a La trahison des deres c. művével széles­körű polémiát keltve foglalkozott. Benedek Elek, író, megh. 1929. Benedek János, politikus. Megh. 1925. Benedek László, orvos, debreceni egyetemi tanár. Az utolsó években behatóan foglalkozott az agydaganatok lo­kalizálásával és egy vizsgálati eljárást dol­gozott ki a koponya­kopogtatásra, amely automatikus óramű­vel és motorral haj­tott kopogtatási esz­közzel és „pick-up” előerősítő­ hallgatóké­szülékkel van egybe­kötve. Több külföldi tudományos társaság meghívására előadá­sokat tartott. A wieni Verein für Psychiatrie und Neurologie és a Londoni Eugenicai Tár­­­saság tagja, a Magyar Psychologiai Társaság elnöke. Több vizsgálati eljárást dolgozott ki a gerincvelőfolyadék vizs­gálatára, reflexvizsgálatokra stb. Benedek Marcell, tanár és író, B. Elek fia. Újabb regényei: Pokoljáró Tar Lőrinc ; Hamlet tanár úr ; Tégy, amit akarsz. Irodalomtörténeti és esztétikai munkái : A modern világirodalom 1800—1920. ; A modern magyar irodalom; A francia irodalom ; Délsziget avagy a magyar irodalom története; France-breviárium; Ady­­breviárium; Bevezetés az olvasás művészetébe. Az Irodalmi Lexikont szerkesztette. Benedict Henrik, orvos, öngyilkos lett 1926. Budapesten. Benelli, Sem, olasz drámaíró. Újabb művei: La Santa Primavera (1925.); II Verrodi di Perle (1926.); Con le stelle (1927.); Orfeo e Proserpina (1929.) stb. Benes, Eduard, csehszlovák politikus, a csehszlovák­­nemzeti szocialista párt egyik vezére, külügyminiszteri minőségében irá­nyítja Csehszlovákia külpolitikáját és főrésze volt a kisántáni megalkotásában. Nagy tevé­kenységet fejtett ki a Népszövetségben is. 1923. a népszövetségi tanács tagjává válasz­tották, amely tisztséget 1927-ig megtartotta. 1924. részt vett az úgynevezett genfi jegyző­könyv megszövegezésében és 1927. a bizton­sági bizottság elnöke volt. Állandóan nagy tevékenységet fejtett ki a kisántánt államainak, Csehszlovákiának, Jugoszláviának és Romániá­nak szoros egybekapcsolása érdekében, amely fáradozása sikerrel is járt és az 1933. a kis­ántánt államok között létrejött szövetségi szer­ződés megkötésében célját el is érte. A szerződés nagy feltűnést keltett és megnyilatkozásra kész­tette valamennyi közvetlenül és közvetve érdekelt állam politikai tényezőit. Bengália, brit indiai tartomány, területe 199.014 km 2., (1931) 49.997.000 1. Beniczky Ödön, politikus, 1931. öngyilkos lett. Benn, Gottfried, német író, 1922. jelentek meg összegyűjtött művei (Gesammelte Schrif­ten). Bennett, Enoch Arnold, angol regényíró, 1925. egy kötetben egyesítve adta ki három legkiválóbb regényét, The Clayhanger Family címen. Megh. 1931. Benoit, Pierre, francia regényíró. Atlantisz c. regényét 1932. másodszor is megfilmesítették. Benz, Karl, német mérnök és automobil-gyáros, az első benzin-auto­mobil szerkesztője, megh. 1929. Mannheimben. Benzin. A gazdasági vi­lágválság a nyersolajfo­gyasztáson alapuló iparok (gépjárómű, mezőgazdasági gépek stb.) rohamos gazda­sági előretörését átmeneti­leg lassította s új, nagy nyersolajmezők feltárása a világ nyersolajpiacán hal­latlan készletfelhalmozódá­sokra vezetett, a­mi nagy­arányú áresést vont maga után. Ezt különösen az 1931. megnyitott új K-texasi olaj­­mezők idézték elő. Rövid idő alatt 1700 új kutat fúrtak, melyek 300 km. újonnan létesí­tett petróleumvezetéken naponta 1­2 millió hordó nyersolajat szolgáltatnak. Mindazonáltal az új B.-termelési eljárások fontossága egyre jobban előtérbe nyomul, egyrészt mert a gazda­sági helyzet a nyersanyag takarékosabb ki­használására szorít, másrészt pedig ez új eljárá­sok révén a nyersolajon kívül más anyagok, így elsősorban a szén is kiaknázhatók B­-gyár­­tásra (berginizálás), ami nemcsak gazdaságilag, hanem stratégiai szempontból is fontos oly országok részére, melyek motorhajtóanyagok tekintetében eddig nyersolajtermő országokból való behozatalra voltak szorulva. A B.-gyártási módszerek közül a régebbi lepárlási eljárás mellett most főleg crack­olással és hidrálással dolgoznak. A crackolást voltaképpen szintén régóta űzik, főleg az Egyesült­ Államokban, azonban az eljárás állandóan tökéletesedik s bárha a hidrálás újabban erős versenytársa, jelentőségéből nem veszített. A modernebb crack-eljárások a régihez képest kevesebb gáz- és kokszképződéssel járnak s jóllehet a nyers­anyagnak csak 40—60%-a alakul át értékes B.-né, a termékben sok a telítetlen szénhidrogén, minek folytán magas oktánszámú, ill. nagy mértékben kopogásmentes, kompressziótűrő. Eddig általában csak ásványolaj szolgált a roncsoló desztilláció alapanyagául, azonban most más szénhidrogénekből is próbálnak ilyen módon B.-t előállítani, így legújabban (1932.) Faragher, Egloff és Morell amerikai vegyészek halolajok crackolásával is sikeresen kísérletez­tek. A nyersanyagból 402, ill. 482° C., valamint 30, ill. 50 atm. nyomás mellett 37'5—47'5% B.-t nyertek. A hidrálással dolgozó B.-gyártás súlypontja Németország. Az eredeti Bergius­­eljárás helyett (szén-„cseppfolyósítás”) ma már inkább a katalitikus hidrálást alkalmazzák. Bizonyos vegyületek (katalizátorok) jelenlété­ben ugyanis a hidrogénnel való telítődés folya­mata gyorsabban, erélyesebben megy végbe, kiaknázás tehát növekszik. De nemcsak szenekből állítanak elő ilyen módon szintetikus B­-t, hanem nyersolajból és kátrányból is. A németországi Leuna-művek óriási hidráló­­telepén a műveletet két részletben folytatják. Az első részben az alapanyagot — nehéz szén­­hidrogéneket —­ középnehéz szénhidrogénekké, a másodikban aztán a tulajdonképpeni könnyű szénhidrogénekké, azaz B.-né alakítják. Mindkét esetben 200 atm. nyomás mellett, katalizátorok jelenlétében, 450—500° C. hőmérsékleten foly­nak le a reakciók. A nehézolajok elbomlása, hidrogénnel való telítődése és B.-né való alaku­lása hatalmas, erre a célra készült, csőszerű, vastagfalú kemencében megy végbe. Egy ilyen kemence 18 m. magas, kb. 1 m. átmérőjű, fala 14 cm. vastag, súlya pedig kb. 1000 méter­mázsa. Az egyenként 1000 lóerő teljesítménnyel Benedek László Karl Benz

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék