Ludas Matyi, 1971 (27. évfolyam, 1-52. szám)

1971-04-08 / 14. szám

lakaslevalasztas FUTÓVERSENY ALABAMÁBAN — A könyveimhez ragaszkodom . ELHUNYT FÜSTMÉRGEZÉSBEN Brenner György rajza jzmmmm OOOÖO CÖOCOObO r-ciH-cc er • ,1 V' 1 ' .<- í • . Hl -C '• IHlQTg.íLg ßJI^ORüf wmmm o — Uram — mondta szi­gorú hangon a Gyár kép­viselője. — ön tegnap, nagy nyilvánosság előtt kijelentette, hogy a Csuda­­klassz nevű termékünk va­cak. Ezért — hitelrontás címén — pert indítunk ön ellen. Egymillió forint kár­térítésre tartunk igényt. — Kérem, itt valami té­vedés lesz — hebegte Ko­vács, amikor magához tért ájulásából —, én ezt csak a menyasszonyomnak mond­tam. — Köztudomású, hogy a kedves menyasszonya na­gyon pletykás és nekünk vigyáznunk kell termé­keink jó hírére. © — Ö, én marha! — kiál­tott fel izgatottan Kovács. — Kellett nekem azt mon­danom, hogy a Csudaklassz vacak ?! Alig mondta ki ézeket a szavakat, csengettek. A Gyár egy újabb megbízott­ja állt az aítóban. — van szerencsém kö­zölni önnel, hogy kárigé­nyünket ezennel másfél millió forintra emeljük, ön a nagy nyilvánosság előtt ismételten kijelentet­te, hogy a Csudaklassz va­cak. — Amikor ezt mondtam, teljesen egyedül voltam a szobában. — De az ablakban egy bóbitás kalamajka ült és ez a madár percek alatt száz és száz madárnak csiripel­te el a hírt. Én is tőle hal­lottam. A bóbitás kalamaj­ka pedig rokona a Nyugat- Európában élő fecskefarkú mlaszösznek, és ha azok is elkezdik csiripelni, akkor végünk... — Tiltakozom! Az embe­rek általában nem értik a madarak nyelvét! — Az lehet. De van itt más is. Ebben a názban nagyon vékonyak a falak, és a szomszéd lakásban la­kik egy feslett erkölcsű le­ány, akinek abszolút hallá­sa és egy izlandi üzletem­ber barátja van. Ha el­mondja az izlandinak, amit magától hallott, súlyos ká­rokat okozhat esetleges iz­landi exportunknak. Ezért viselnie kell a következmé­nyeket. Ajánlom magamat, a viszontlátásra! o — Lehet, hogy a Csuda­­klassz valóban csuda klassz és én tévedtem? — tűnő­dött Kovács, és újra kezé­be vette az árucikket, hogy alaposan szemügyre vegye. Amikor megszagolta a Csu­daklasszt, rosszul lett, és kiejtette a kezéből. Abban a pillanatban óriási robbanás rázkódtatta meg a levegőt. Q — A beteg túl van az életveszélyen — mondta az orvos a kíváncsi újság­íróknak. — A robbanás nem okozott súlyos sérü­léseket és a titokzatos láz is elmúlt. Rejtélyes még előttünk, hogy Kovács mi­től kapott ételmérgezést és mi okozta a hirtelen orr­nagyobbodást. — Mégis, mi történhe­tett? — Fogalmunk sincs — felelte az orvos. — De mindent megteszünk, hogy kiderítsük. — A Csudaklassz csuda klassz! — üvöltötte Kovács. — Most vegyél, amíg le­het, megszépíti az életedet! o Amikor elhagyta a kór­házat, a kapuban már vár­ta a Gyár képviselője. — Uram, ön azt nyilat­kozta a sajtónak — ami­kor kórházban volt —, hogy csuda klassz a Csu­daklassz. Nyilatkozata — tekintetbe véve az adott körülményeket — gúnynak hatott, és ezzel felmérhe­tetlen károkat okozott ne­künk. Cégem nevében köz­löm: kártérítési igényünket ezennel kétmillió forintra emeljük fel. — Miért nem hagynak békén? — kérdezte Ko­vács, amikor magához tért ájulásából. — Miért ül­döznek? — Nem üldözzük, csak magán tartjuk a szemün­ket. — De miért? Miért pont rajtam? — Erről maga tehet. Magyarországon egyedül csak ön vásárolt Csuda­klasszt. Ezért viselnie kell a következményeket... Mikes György GAVALLEROS VENDÉGLÁTÁS- Rajongok a háztartási kekszért. ..

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék