Gyulai Pál: Kritikai dolgozatok (1854-1861) - A MTA Könyvkiadó Vállalata, UF 76. (1908-1910. cyclus) (Budapest, 1908)

Petőfi Sándor és a lyrai költészet (Új Magyar Múzeum 1854)

PETŐFI SÁNDOR ÉS LYRAI KÖLTÉ­SZETÜNK. Az a fiatal költő, ki első felléptével egyszerre a közönség kegyencze jön, s hat rövid év alatt irodal­munkban eddig hallatlan hatást idézett elő, nincs többé a magyar írók sorában. Minden adatot össze­vetve biztosan állíthatni, hogy ő már az irodalom­­történet személye, a magyar irodalomtörténeté, mely tulajdonképen még nincs megírva. Másutt kevésbbé jeles költő is, mint a minő Petőfi volt, nagy figyelem tárgya. A legapróbb részletekig terjedő életrajza készül meg s műveinek széptani méltatása gyakran felmerül az irodalmi kérdések közt. S míg a közönség előtt mint jellem és költő egyaránt illő világításban áll, addig a történetíró nem csak kész adatokat talál róla, hanem többé-kevésbbé ki­fejlett nézeteket is. Íme az ok, mi arra készt, hogy közzé tegyem töre­dékes jegyzeteimet, melyeket Petőfi életéről, műveiről s lyrai költészetünkben még folytonosan tartó hatá­sáról összeírtam. Hiányos kísérlet ez, oly mű, mely több okból sem kimerítő életrajz, sem valóságos széptani elme-Gyulai Pál: Kritikai dolgozatok.

Next