Kritika 38. (2009)

2009 / 11. szám - Józsa Ágnes: Erős közösség, sokszínűség. Beszélgetés Mikulás Ferenccel

sokszínűség­ ­em, egyik célkitűzésem volt, hogy megőrizzük azokat az értékeket, amelyekbe beleszülettünk. Így került sor a Magyar népmesék sorozatra, amit elfogadott a televízió (akkor még csak egy volt), követte ezt a Mesék Mátyás királyról, majd a Mon­dák a magyar történelemből, s a Mondák és me­sék nagy sikerű darabjai. De készítettünk filmet a székesfehérvári Szent István-bazilikáról 3D-ben és kisfilmet a sámánizmusról. Ennek a programunk­nak a legkiforrottabb része a Magyar népmesék sorozat. Az első sorozat -1977-1978 - tizenhárom darabja a Jankovics Marcell-Lisziák Elek alkotó­pár munkája. A többiben is legtöbbet Jankovics Marcell dolgozott. Már a hetedik sorozatnál tar­tunk, nyolcvankilenc készült el, és százig jutunk el majd. Öröm számomra, hogy ez a sorozat nem csak a magyar gyerekek számára érdekes, mert az egészet megvásárolta az olasz televízió, most ad­ták ki Japánban DVD-n és mesekönyvben, és vá­sároltak közülük sorozatokat a spanyolok is. A különböző fesztiválokon mindig díjat nyernek ezek a filmek. Meg tudná mondani, mi lehet a titka ennek? Titok nincs. Ezek a népmesék valójában jó törté­netek, olyanok, amelyek egyszerre szórakoztatnak és oldják a gyerekekben meglevő feszültséget. A filmek különlegessége talán az, hogy tárgyi motí­­vumviláguk hiteles. Kovács Ágnes néprajztudós, aki népmesekutatással is foglalkozik, ő gyűjtötte a különböző tájegységek meséit, ő jelölte meg azo­kat a jellemző díszítőművészeti elemeket, amelye­ket mi beépítettünk a sorozatokba. Ezek a rajzfilm­epizódok nemcsak a történetet mondják el, de be­mutatják a tájegység népművészetét is. A Kaláka együttes népzenei hangulatot teremt, Szabó Gyula csodálatos orgánumán gyönyörűen beszél magya­rul. A mesék ízes zamatos kifejezései eredeti gyűj­tések. Ezek a filmek tehát szolgálják szellemi örök­ségünk megőrzését is. Sajátos képi világukkal pe­dig erőteljesen különböznek Disney, de a Pannó­nia másik stúdióiban készült filmektől. A sajátos arculatra való törekvésük összefügg azzal, hogy munkatársai között találhattuk Hegedűs 2 László festőművészt, Haris László fotóművészt és Orosz István grafikusművészt? Igen. Ez a másik műfajunk. Olyan filmeket készíte­ni, ami képzőművészetileg is jelentős. Mint kide­rült, ez az ötlet nem eredeti, nem a mi fejünkből pattant ki először. Moholy Nagy László (eredetileg, 1925-ben német nyelven megjelent, magyarul Fes­tészet, fényképészet, film címmel, [Corvina Kiadó, 1978] megjelent munkája, valamint a Látás moz­gásban [1946 Chicago, magyarul 1996, Műcsarnok- Intermédia] is foglalkozott ezzel) - s többen, má­sok is­­ gondolták már, hogy az animációs film le­het művészet. Ilyen az 1984-ben készült Apokrif című film, amely Haris László és Orosz István munkája. Ha a tehetségekről van szó, akkor a stú­dió történetéhez hozzá tartozik az is, hogy nyitot­tak voltunk. Amikor két hallgatót kitettek a buka­resti egyetemről csak azért, mert magyarok, írtam Horváth István akkori belügyminiszternek. Ő segí­tett abban, hogy Szilágyi Varga Zoltán áttelepül­hessen. Tudja, ez érdekes, mert talán azt várnák tőlem a Kádár-rendszerrel kapcsolatban, hogy fe­lejtsek. Nagy ellentmondások feszültek. Velünk kapcsolatban én csak jót tudok mondani Gajdócsi István tanácselnökről. A kulturális diktatúra idején Kecskeméten létesült egy Kodály Intézet, egy Szórakaténusz Játékház, egy Naiv Festők Múzeu­ma és a rajzfilmstúdió. Tudom, könnyebb volt vi­déken valamit csinálni, mint közel a tűzhöz, Buda­pesten. Talán ezért létezhetett Kaposvárott az a színház, Szegeden a Tiszatáj folyóirat, Pécsett a Bóbita bábegyüttes és Eck Imre balettegyüttese, no és Kecskeméten a filmstúdió. Emlékszem arra a vitára, amit a II. kerületi pártbizottság és a kecske­méti pártbizottság folytatott, hogy hova is tarto­zunk. Nem tudtak megegyezni. Az volt a szeren­csénk, hogy nem tartoztunk senkihez, így, ez egyszerűen hangzik. Folyamatosan dolgoztak. Nagyszerű filmek születtek.. Nem csak mesefilmek. Többféle műfajban alkottak, és alkotnak remekeket. Igen, ha a filmtípusokról beszélünk, akkor a me­se- és a művészfilm mellett, a harmadik csoportba a társadalmi problémákkal foglalkozó műveket sorolnám. Akik az idősebb generációhoz tartoz­nak tudják, hogy voltak olyan évtizedek, amikor az írók, a művészek vállalták azt, amit a politiku­sok nem vállaltak föl, vagy csak nagyon kevesen. Mi megpróbáltuk a társadalmi feszültségek okait megmutatni. Főleg Szoboszlay Péter munkásságá­ra gondolok (Hé, Te! 1977, Hogyan került Eszter az asztalra? 1986, Játékklipp, 1990, Szent Mihály­­napi játékok, 1992, Leltár, 1999). Ő több filmet ké­szített a hatalommal való visszaéléstől kezdve, a hétköznapi fasizmusig. A fiatalon elhunyt Hegyi Füstös László készített tényfeltáró animációs fil­meket (Egresfilm, 1984). Megfilmesítette például a Statisztikai zsebkönyvet, mert felkérést kaptunk a Magyar Televíziótól. De mi nemcsak a Statisztikai Hivatal jelentését használtuk, hanem a Hankiss Elemértől kapott, valós tényfeltáró adatokat is be­építettük a filmbe. A film elkészült, de nem vetítet­ték le. A negyedik csoportba azokat a filmeket so­rolnám­­ mint amilyen a Vízipók csodapók, pél­dául. Az animációban általában gyorsítják az időt. Ezekben a filmekben nem zsugorítjuk az időt, el­lenkezőleg, lassítunk. Ezzel olyan lélektani hely­zeteket sikerül ábrázolni, amelyeket még játék­filmben is ritkán láthatunk. Szöveg nélkül, csupán a metakommunikáció ábrázolásával próbálunk érzelmeket közvetíteni. Ez azért is érdekes, mert a médiumok szaporodásával fölértékelődött a gesz­tus. Hogy szavakkal mi hangzik el, az egy dolog, de a testtartás, a pislogás azt is elárulja, hogy a szavak igazak-e vagy sem. Igyekszünk olyasmiket bemutatni, ami az emberekben a verbálissal szemben a vizuális érzékenységet növeli. Nagyon röviden így tudnám összefoglalni az itt készült fil­mek típusait. Természetesen, ebből soha nem tud­tunk megélni. Arra gondoltunk, hogy úgy tudunk megmaradni, ha nem egy vidéki telephelye le­szünk egy központi vállalatnak, hanem Kodály városában, a Kodály Intézettől pár lépésre, ma­gunkévá tesszük Kodály gondolatát, miszerint: Magyarországon legyünk európaiak és Európá­ban legyünk magyarok. Ezért arra törekedtünk, hogy minél hamarabb bekerüljük az európai vér­keringésbe. Mivel mi nem utazhattunk, ezért nem­zetközi fesztivált szerveztünk ide. Ez a Soros Ala­pítvány segítségével sikerült. Ez mikor volt? A hetvenes évek végén, a nyolcvanas évek elején. Különböző országokból érkeztek filmesek, s én pedig azt kértem a meghívásért cserébe, hogy munkatársaim utazhassanak. Így fogadott bennün­ket a stuttgarti egyetem, egy kollégám fél évet töl­tött Izlandon. Volt Párizsban és Kanadában is film­vetítésünk. Szükség volt a kreativitásunkra e téren is. Az évek alatt, ahogy nehezedtek a körülmények, a munkaellátásunk is egyre bizonytalanabbá vált, kénytelenek voltunk mi magunk a feladatok után nézni. Ezért nem jelentett különösebb törést szá­munkra a gazdasági és politikai rendszerváltás, mert már korábban önállóságra szoktattak bennün­ket. Büszkén mondhatom, hogy Európában keres­nek bennünket. Távol-Keletre viszik a nagy meg­rendeléseket, de a minőségi munkával minket bíz­nak meg. Elsősorban egész estés filmek előállításá­ban működünk közre. Most dolgoztunk egy spa­nyolon. Azt megelőzően egy francia és ír kopro­dukcióban készült munkában kaptunk feladatot, így, Európában kicsit kézről kézre adnak bennün­ket és ez kollégáim tehetségének köszönhető. A Kecskeméti Animációs Filmfesztivál ötlete is azért született még 1985-ben, mert kapcsolódni akartunk a világhoz. Ha a kollégák nem utazhatnak külföld­re, akkor azt gondoltam, én hozom ide a világ leg­jobb animációs filmjeit. Olyan fesztivált rendezünk kétévenként, amelynek nemzetközi híre van. Az idén több mint ötszáz szakmai vendég regisztrált. A fesztivál mustra, amikor az alkotók számot vetnek saját tehetségükkel, és függetlenül a zsűri vagy a közönség ítéletétől, elhelyezik magukat az adott korszak animációs palettáján. Fesztiválszervező­ként ezt a palettát szeretném színesíteni minden al­kalommal. A hazai animáció készítői és a nézők a legutóbbi másfél év magyar filmtermésének legja­vából, valamint az európai és a világ más tájain ké­szült animációs filmek széles kínálatából válogat­hattak ezen a néhány napon. Ezért vetítettünk a partnerfesztiválok filmjeiből válogatást, ezért kér­tünk fel egy-egy híres rendezőt filmjének bemuta­tására, ezért tartottunk vetítést más országok gyer­mekei által készített munkákból. Igazi kuriózum az volt, hogy az Amerikai Filmművészeti és Filmtudo­mányi Akadémia által 1959 óta Oscar-díjjal jutalma­zott animációs filmekből mutattunk be válogatást. Nagyon érdekes volt, mert ez alatt a pár évtized alatt nagyon sokat változott a műfaj, és sokat vál­toztak az értékelés szempontjai is. Nagyon előreszaladtunk. A stúdió évtizedek óta készít filmeket. Az első kecskeméti animá­ciós filmszemle 1985 júniusában volt. Azóta

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék