Magyar Pedagógia 5. (1896)

BEKSITS IGNÁCZ: Az egyiptomi iskolák III.

202 BEKSITS IGNÁCZ. Az osztrák-magyar konzul és környezete hivatalos, a többi méltó­ságok pedig nemzeti díszben jelentek meg, úgyszinte a szülők és a többi meghívottak is ünnepi ruhát öltöttek fel. Az ünnepség a khedive- és az osztrák hymnussal kezdődött, a­mit mindnyájan felállva hallgattunk végig. Azután következtek a szavalatok és a színdarabok arab, olasz és franczia nyelven. Az egyes darabok közti szünetet zongorajátékkal töltötték ki, úgyszinte zongorával kísérték a színdarabban előforduló dalokat is. A kifestett és felöltöztetett kis hősök ügyesen és bátran játszották el szerepüket, értelmesen beszéltek és szavaltak, úgy hogy még a kiejtésükön sem lehetett észrevenni, hogy a kis franczia és olasz maszkok nem születtek Franczia- vagy Olasz­országban. A közönség jóízű kac­agásával és tapsával hálálta meg a kis hősök fáradozását, a szülők pedig igen boldogok voltak, mikor hallották, hogy az ő kis gyermekeik milyen pathosszal tudnak beszélni és szavalni. A vizsgát trombitások játéka zárta be. Az osztrák-magyar konzul távozásakor a Gott­erhalte-ra zendítet­­tek rá. A tanulók sugárzó arc­c­al, a szülők dobogó szívvel, a vendégek is megelégedetten távoztak el az iskola díszes udvaráról. Ilyen megtiszteltetésben részesítik a missionariusok heb­uani iskoláját Egyiptomban, a­mire különben rá is szolgálnak ezek a derék szerzetesek. Eltekintve a fáradságtól, mit a missionariusok a tanításban kifej­tenek, a rend és a fegyelem dolgában is dicséretes buzgalmat tanúsítanak. A tanulók mindig felügyelet alatt állanak, még óraközökben is velük vannak a missionariusok, kik szeretettel nevelik a gondjaikra bizott gyermekeket. A tisztaság dolgában is elüljár a helouani iskola, hol napról-napra söpörnek, szellőztetnek, sőt törölgetnek is. A missionariusok tehát minden tekintetben megoldják az iskola feladatát, mert nemcsak tanítanak, hanem nevelnek is az ő isko­láikban. Még csak azt óhajtom megemlíteni a helouani missionariusokról, hogy ők leányiskolát is alapítottak, hol a leánykák apáczáktól nyernek oktatást. Beksits Ignácz.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék