Koszoru. A Petőfi-Társaság heti közlönye 2. (1884)

1884 / 10. szám - ifj. Nagy György: Petőfi Sándor életéből

KOSZORÚ 155 — Lásd sógor, — folytatá a keserű­­ fájdalom hangján, — ilyen sors jutott a sze­gény magyar íróknak! . . . Pedig barátom csak tengődöm, alig tudok megélni. Összes műveimet 1500 pengő forintért kérik. — Bizony sógor, abból nehezen lesz háromemeletes házad Pesten. De még ezt m­­­i a kicsit is aligha tudnád megszerezni a magad emberségéből, ha így fizetnek. — Legtöbbet még Emich Gusztáv ígért.­­ — Mennyit? — Az még a legbecsületesebb a többi­­ közt, mert ő 2000 forintot ajánlott. — Ne add annyiért Sándor. Hisz míg más munkájából ezer példány elkel, addig a tiedből tízezer példányt adhat el a kiadó,­­ - szólt közbe Petőfiné. — Nem értesz te ahhoz lelkem. Nem ismered te még azt a népet. Vérszopóbb az­­ a hiénánál. — Már engedj meg Sándor, de ebben­­ tökéletesen igaza van Julinak. Én sem ad-­­­nám oda olyan olcsón. — Biz ez potom­ár sógor, arról szó­­ sincs. De a kényszerűség mindenre ráviszi az embert. Alamizsnából csak nem élhetek ! — Azt én se szeretném megérni, — jegyzé meg Bathó — de ne félj, nem is fogsz arra rászorulni. Meg tudod te keresni a kenyeredet a tolladdal is. — Hadd el sógor! Magyar író tolla ! nem ér egy fabicskát. Fel is hagyok én ez­­­­zel nem sokára. Karddal cserélem fel a tol­lat. Nagyobb szükség van most arra. — De hát mivel megy el? Honnan te­remtesz pénzt? — Elfogadom az Emich ajánlatát. — Sándorkám, mind csak fel nem ve­szed ? Hát én miből éljek ? — kérdé Petőfiné. — 1600 forintot felveszek, 400-at meg itt hagyok neked. Elég lesz ennyi ? — Én nem bánom. Tégy, a­mit akarsz. — Talán nehezedre esik, hogy kardot kötök ? Hiszen most minden jóravaló em-­­­ber a csatatéren van. — A te dolgod. Csak azon csodálko­zom, hogy te még csak most jöttél erre a gondolatra, mikor már a haza fiatalságának színe-java harcol. E szavakra Petőfi sógorára nézett. Sár­­­padi arca kipirult. Nagyon fájhatott a költőnek, hogy ép imádata tárgya, saját neje az, a­ki olyan­­ kevésre becsüli az ő lángoló hazaszeretetét. Villogó szemének tekintetében szembe­­tűnőleg észrevehető volt a zavar, a megbán­­tás, a mély lelki gyötrelem kifejezése. Ideális szerelmének ilyen kevésre becsülése, egész valójában megrendítette. Homlokát mély redőkbe vonta s két kezével íróasztalára könyökölve, mély gon­dolatokba merülten bámult maga elé . . . Ezután hosszabb csend állott be, mi­alatt a költő nejét több ízben vizsgáló te­kintettel szemlélte. De az ő fájdalmas te­kintete és e sokatmondó, jelentőségteljes csend arra semmi legkisebb benyomással nem volt. Az az arc változatlan maradt. A költőt végtelen bánthatta ez a kö­zöny, s ezt a szeméből kicsordult két nagy könycsepp is igazolta, íróasztalától felállott, arcát az ablak felé fordította és kendőjével törölte szemét — Ne busulj Sándor, lesz az még rosz­­szabbul is — szakította a csendet félbe sógora. A világ rendesen hálátlansággal szo­kott fizetni. Erre a költőnek egy mély sóhaja és igazoló kézmozdulata volt a válasz — Ne törődj semmivel — folytatá Bathó — hadd itt ezt a zavaros fővárost és gyertek ki velem Jász-Ladányra. Töltsétek nálam a nyarat. Ne félj, ott nem fogod unni ma­gadat. Írhatsz, olvashatsz nálam is eleget, ha kedved úgy tartja még vadászhatsz is, vagy ha azt nem akarod, kedvedre barangol­hatsz a Millér-erdőben. A költő erre nem válaszolt semmit. — Tán azért nem válaszolsz, hogy a jászokkal nem rokonszenvezel ? — Ne is híjj. Nem megyek hozzád. Utálom azokat a kanálfülű jászokat. (Ez a szabadszállási követválasztásra vonatkozik, a mikor Nagy Károly ellené­ben alig kapott egy pár szavazatot. A költő e szavait igazolja továbbá : »Nem nagyhírű város Jászberény városa, itt a fejem, ráteszem, nem is lesz az soha« kezdetű költeménye is.) — Hát aztán csak azért jöttél Pestre, hogy magadhoz hívjál? — folytatá a költő. — Egyrészt ezért is. De még hivatalos functióban is járok. — Miféle hivatalos dologban ? — A nemzetőrök részére rendeltem meg csákókat és fegyvereket. De amint látom

Next