Koszoru. A Petőfi Társaság közlönye Új folyam 2. (1935-1936)

1936 / 3. szám - A PETŐFI TÁRSASÁG ÉLETE

segítette célkitűzéseinek megvalósulá­sát is. Az üléseken, kivált a nagy­gyűléseken, mindig megjelent, de az 1904-ik évig már nem tudott jelen lenni s betegen Nizzából küldte utolsó üzenetét: „Isten tűzoszlopa vezesse út­jában a lelkemhez nőtt Petőfi­ Tár­sa­­ságot!“ Nemcsak nagy alapítója és útnak indítója társasági életünknek, hanem­­abban is érdeme van, hogy a nagy­­közönségnek irántunk egyre növekvő­­érdeklődését kezdettől fogva felkel­tette. Utódja az elnöki székben Herczeg Ferenc lett. 1904-ben, december 28-án választották meg egyhangú lelkese­déssel. A következő év január 6-án megtartott elnöki megnyitójában a többi közt a következőket mondotta, amikben irányadó frappáns felfogá­sát jelezte: „A Petőfi­ Társaság mindig feltétle­nül hirdette és tisztelte a költői sza­badságot. Irodalmi kérdésben elvi ál­láspontot csak akkor foglalt, midőn oly irányokkal találta magát szemben, amelyek jogtalanul bitorolják az iro­dalmi jelzőt. Ez azonban nem az iro­dalmi szabadság korlátozásának, ha­nem megvédésének kísérlete. A Petőfi­ Társaság a maga nemzeti ideáljait oly magasságokba helyezte, hová nem férkőzhetik a pártharcok ostroma. Ha azonban ezeket az ideális magaslato­kat, amelyek az egész magyarság kö­zös fellegvárai, valamikor veszede­lem fenyegetné, akkor a nemzet egy szerény, de áldozatra kész csapatot ta­lálna a Társaságban, amely Petőfi ne­vét viseli és Jókai hagyományaiban nevelkedett.“ Herczeg Ferenc éles szeme belelá­tott az új idők szövevényébe s észre­vette azt a merész kanyarodást is, mellyel a rohamosan fejlődő irodalom elhajlani kezd a nemzeti hagyomá­nyoktól. A század elején az írótársa­dalom helyzete már reálisan is kiala­kul, tekintélyes sajtóorgánumok ke­letkeztek, de a külföldi szellemáram­latok mohó felszívása már ekkor táp­lálta azokat a csirákat, melyek a vi­lágháború utáni szélsőséges forrada­lom kirobbantó tényezői lettek. Elnöki megnyitóiban többször is figyelmeztet a lappangó veszedelemre s a Petőfi- Társaság erőhatását a Petőfi-kultusz intenzív élesztésével, a tekintély nö­velésével s jeles írók beválasztásával igyekszik fokozni. Lendületes, eleven életet él a társaság, megcsinálja a Petőfi-házat, fölolvasó üléseire pedig tódul a közönség. Herczeg Ferenc őszintén szerette azt a közvetlen, friss magyar szellemet, mely valójában naggyá tette a Petőfi- Társaságot; ezt egy későbbi levelében (1933 szeptember 26-án kelt) maga így vallja meg: „A Petőfi-Társaság en­gem kezdő író koromban, inkább elő­legezett bizalommal, mint érdemek el­ismeréséül, tagjai sorába emelt. Köl­tői pályám első sikere döntő befolyás­sal volt reám, hiszen minden író tudja, hogy az elismerés épp oly ter­mékenyítő befolyással van a fejlődő költőre, mint a napfény az elvetett magra“. Herczeg Ferenc az 1920. esztendő elején vonult vissza az elnökségtől a tagok és a közvélemény őszinte sajná­latára. Tiszteletbeli elnökké választot­tuk , ő megígérte, hogy minden alka­lommal, amikor szükség van rá, teljes erejével tovább is szolgálja céljain­kat. Utóda Pekár Gyula, akkori alel­­nök lett, aki a forradalmakat követő nehéz időkön átvezette a Társaságot mai megállapodott helyzetébe. Irodal­miakban gazdag múltja, nagy nyelv­­ismerete, külföldi összeköttetései, tá­mogatják a­bban a hivatásos, nagy munkában, mely rá, mint a Társaság elnökére vár. Az ő elnöksége idejére, 1923-ra esett a Petőfi-centenárium, 173 * *

Next