Magyar Hirlap, 1931. július (41. évfolyam, 146-172. szám)

1931-07-16 / 159. szám

4 T93T július Í3. ^ mmmaammmmxswaxaamxzass -aaoj» a HÍRLAP tartózkodhassál­, mielőtt továbbfolytatná útját Berlin felé. A Mercur Barak­ravára kapott moratóriumot Bécsből jelentik: a Mercur Bank igazgató­sága kínos meglepetéssel fogadta azt a szer­dán délben kiadott hivatalos közleményt, amelyben a pénzügyminisztérium közli, hogy nem járul hozzá a Mercur Bank részére engedélyezendő háromhónapos mora­tóriumhoz. A bank igazgatótanácsa nyomban tanácsko­zásra ült össze, egyelőre azonban nem tud­tak dönteni a további teendők ügyében és mindössze annyit határoztak el, hogy a Mercur Bank pénztárait csütörtökön sem nyitják meg. Karintiában valamennyi bank a márkát és a pengőt minden akadály nélkül beváltja, úgyhogy az idegenek között semmiféle nyug­talanság sem észlelhető. Nagy konferencia lesz, csütörtökön Henderson, Stimson, Briand, Laval és Flandra hőseit Párizsból jelentik. Csütörtökön nagy kon­ferencia lesz a német kérdésben, amelyen Henderson, Stimson, Laval, Briand és Plan­éin vesz részt. Jól értesült körökből szer­zett információ szerint ezen a konferencián Henderson és Stimson fölvetik azt a javas­latot, hogy Franciaország is szüneteltesse csata­­hajóépítési tevékenységét, ha Német­ország nem folytatná a páncélos cirká­lók építését. Párizsban úgy tudják, hogy a francia kor­mány már el is fogadta H Hendersonnak ezt a közvetítő indítványát és beleegyezett abba, hogy nem építi meg a tervbe vett 23.000 ton­nás cirkálót, ha Németország viszont le­mond a „zsebcsatahajók“ megépítéséről. A francia kormány állítólag már közölte is elhatározását Hoesch német nagykövettel és felkérte, adjon választ kormánya nevé­ben, hajlandók-e a németek ezek után új csatahajóik építésének félbeszakítására. Szerdán délután egyébként Amerikából jövet Párizsba érkezett Kellog volt ame­rikai külügyminiszter is, aki azonban csak magánjellegű tárgyalásokat folytat a fran­cia fővárosban. A félhivatalos francia Havas-iroda kom­münikét adott ki, amelyben közli, hogy Németország szerdán befizette a bázeli NFB-be a jóvátételi adósságoknak azt a feltételhez nem kötött részét, amely most esedékessé vált. Az összeget a bank nyomban a német államvasutak rendelkezésére bocsátotta. Hogyan ítélik meg a német helyzetet a tőzsdéken? jött létre márkában, miután sem kínálat, sem kereslet nem jelentkezett; a francia főváros­ban ezidőszerint nem lehet márkát beváltani, mert a bankok a németországi eseményekre való hivatkozással megtagadják a márka át­vételét. A devizapiacon egyébként minden fizetési eszköz olcsóbbodott a frankkal szemben és például az angol font még az aranypontnál is lejjebb süllyedt. Az aranypont a 123,89 frankos fontárfolyamnak felelne meg, a lon­doni deviza pedig 123,30 frankra esett vissza. A font lanyhaságát azzal magyaráz­zák, hogy a francia tőke úgyszólván teljesen visszavonult Angliából. A német márkán kívül a magyar, osztrák, román és jugoszláv valutát sem jegyezték. Igen lanyha volt a járadékpiac is, ahol fő­ként a német jóvátételi kötvények zuhantak katasztrofális mértékben. A Young-kölcsön 715-ről 600-ra esett vissza. A lanyhaság egé­szen lecsengetésig tartott. Londonból jelentik: A londoni tőzsde szerdán a párizsi tőzsde árzuhanásainak hatása alatt igen lanyha irányzattal folyt le. Mingjárt nyitás után az üzlet teljesen meg­bénult és úgy a spekuláció, mint a nagy­­közönség tartózkodott a kötésektől. A márka kezdetben igen gyenge volt, később azonban valamelyest megjavult. A pénteki 20.50 márkaárfolyammal szemben 24 márkát is kellett fizetni a fontért, zárlat felé pedig az árfolyam 23.50 volt. Az angol bankok a német bankok bezárása és az át­utalási forgalom felfüggesztése folytán úgy határoztak, hogy további intézkedésig nem váltanak be német márkát. Prágából jelentik: A prágai tőzsde tanácsa elhatározta, hogy szerdán jegyeztetni fogja a márkát, hogy legyen irányár, amelynek segítségével a fürdővendégek márkáit be le­het váltani. A devizaügynökök az első csen­getés után kiabálni kezdték a berlini kiűze­tést és a márka-bankjegyeket, forgalom azonban nem alakult ki, mert a bankok megbízottai nem voltak hajlandók márkát venni. Ilyenformán végeredményben megint csak el kellett tekinteni a márka jegyzésétől. Párizsból jelentik: A francia nemzeti ünnep miatt négy napja szünetelő párizsi tőzsdén szerdán újból megindult a forgalom. A pén­teki utolsó tőzsdenaphoz képest a piac min­den területén igen nagy áresések voltak. A nemzetközi értékek 10—18 százalék­kal zuhantak és a márkát névlegesen 530-cal jegyezték a pénteki 696-os utolsó árfolyammal szemben. Üzletkötés azonban 530-cas árfolyamon sem Társasutazások augusztusban és szeptemberben Párizsia augusztusban. Budapest- Párizs-Kiancsis. Indulás Budapestről augusztus 2-án. Érkezés Párizsba augusztus 3-án. Nyolc teljes nap Párizsban. Indulás Párizsból aug. 12-én. Érkezés este Münchenbe. Két teljes nap Münchenben. Érkezés Budapestre augusztus 15-én este. Ezen társasutazás költsége III. oszt. gyorsvonaton oda és vissza, Párizs­ban lakás, reggeli, ebéd, (vacsora és programja nélkül) 3 Párizsban teljes Programm, az összes látnivalók megtekintése 3750-­pestafge Münchenből Budapestig 60 napra érvé­nyes vasútijeggyel 15 P-vel többe kerül. Szeptemberben: Budapest-Párizs-Nizza Indulás Budapestről szeptember 1-én. Érkezés Párizsba szeptember 2-án Hét teljes nap Párizsban. Indulás Pá­rizsból szeptember 9-én. Érkezés Niz­zába szeptember 10-én. Négy teljes nap Nizzában. Érkezés Budapestre szep­tember 15-én este. Ezen utazás össz­költsége gyorsvonat III. osztályon Pá­rizsban és Nizzában lakás, reggeli, ebéd (Nizzában vacsora is) Programm nélkül 385-­Párizsban teljes Programm, az Összes látnivalók megtekintése 4­25.­Nizza—Budapestig 60 napra érvényes vasúti jeggyel 20 pengővel többe kerül. Részletes felvilágosítással szolgál a Magyar Hírlap utazási és fürdőpropaganda irodája Budapest, V., Nádor u. 28. Tel.: 121-21,277-27. Jelentkezési határidő július 20, illetve augusztus­ 20. Franciaország és a szovjet között helyreáll a kereskedelmi viszony Párizsból jelentik. A hivatalos lap holnap rendeletet közöl, amely helyreállítja Francia­­ország és Szovjet-Oroszország normális keres­kedelmi viszonyát. A rendelet eltörli a múlt év októberében kiadott rendeletet, amely az orosz dumping elhárítása céljából bizonyos orosz cikkek behozatalát kontingenshez kö­tötte. Moszkvában ugyancsak holnap jelenik meg a rendelet annak a megtorló rendsza­bálynak hatályon kívül helyezéséről, amely­­lyel a szovjet kormány a kontingentálásra vá­laszolt.­­ Egy tehervonat elkapott és magával hurcolt egy autót a négy halott Wetzlarból jelentik. A szomszédos Burg Solms községben ma este súlyos autósze­rencsétlenség történt. Demmer építési vállal­kozó autóját, amelyben öt személy ült, az egyik vasúti átjárón a Wetzlar felé menő tehervonat elkapta és mintegy 150 méter­nyire egészen a Solms-patakon át vezető vasúti hídig magával vonszolta. Az építési vállalkozó, felesége és két leánya életét vesztette, harmadik leánya olyan súlyosan megsebesült, hogy életbenmaradásához nincs remény. A közeli mezőn dolgozó földműveseit integettek ugyan a vonatot kísérő vasuta­soknak, de a vonatot nem lehetett meg­állítani. Nekrológ a Buchwald-székről... Szerdán árverezték a híres Buchwald-féle üzemet Szegény Buchwald bácsi, jó, hogy már meg­halt, legalább nem fáj neki, ami a székeivel tertént szerdán délelőtt. Érdekes. Ezt a szót, hogy Buchwald, soha­sem ejtettük ki magában. Azt mondtuk: Buchwald bácsi vagy Buchwald néni. Egy boldog, nyugalmas korszak volt, amikor az emberek komolyan kérdezték egymástól: „Hogy szolgál a kedves egészsége?“ A Buch­­wald-szék, ha nem is hivatalosan, de a meg­szokás által csaknem félig hivatalosan szank­cionált intézmény volt. A Buchwald-székeket most árverezik ... Nemcsak a székeket, hanem az egész gyá­rat, a gépeket, a berendezést. A cég a kény­­szeregyesség bejelentése után ötvenszázalékos kvótát ajánlott fel és azt remélték, hogy az árverésen a felbecsült értéknél többet fognak elérni. De nem ez történt. Az árverezők a ki­kiáltási árnak még tíz százalékát sem ajánlot­ták fel, úgyhogy a hitelvédőegylet ezért az összegért nem adta oda a gyárat. Egyelőre tehát nem tudjuk, mi történik a híres Buchwald-székekkel. Úgy látszik, be­fejezte karrierjét, az idő egyszerűen átgázolt rajta. Most nagyobb dolgok foglalkoztatják az embereket. A világ alapjaiban rendült meg és sokkal nagyobb gondot okoz a holnap, sem­hogy elmerenghessünk a múlton. Azért mégis, egy pillanatra mindenkinek el kell érzéke­nyülnie, amikor a Buchwald-szék alkonyára gondol. A régiek közül sokan személyesen ismer­ték a kis köpcös öreget. Nagyon népszerű ember volt. Télen és nyáron, esőben, hóban, fagyban ott szaladgált a székei között és személyesen ügyelt fel, hogy senki el ne sik­kassza a kétkrajcáros „ülődíj“-at. Szúrós szemekkel mérte végig az egymáshoz bújó szerelmes párokat, a napozó néniket, a mo­noklijuk mögül hölgyeket fixírozó gavallé­rokat. Nagyon gyanakodó természet volt. Buchwald bácsinak mindenki gyanús volt, aki ült. Szerelmes rajongással szerette a székeit. Ki tudná megmondani, honnan származnak ezek a rögeszmék ilyen furcsa, öreg embe­reknél? A kiállítás évében, 1896-ban, volt a Buch­­wald-székek premierje. Buchwald Sándor a fővárostól kibérelte a dunaparti korzó egy részét és felállította székeit, amelyek a saját rézbútorgyárában készültek. Az ötlet kitű­nően bevált és Buchwald bácsi birodalma nemsokára kiterjeszkedett a Stefánia útra is. A kis öreg boldog volt, nem lehetett bízni vele. Egész napját a Dunakorzón és a Ste­fánia úton töltötte, a gyárat rábízta a fiaira. A mágnások, arisztokraták személyesen is­merték, a hölgyeknek ő köszönt előre, de a következő percben már odaküldte a „Buch­­wald-néni“-ket, hogy váltsanak jegyet. * A jegy ára eleinte két krajcár volt, de Buchwald bácsival lehetett alkudni is. Esős időben például egy krajcárért is lehetett ülni, ha pedig túl erősen sütött a nap, Buch­­wald bácsi szintén engedett egy krajcárt.­­ Voltak kedvencei, akik állandó kedvezményt­­ élveztek nála. Igazán nem volt uzsorás ter­mészet, inkább annak örült, hogy az ő szé­kei annyira népszerűek. Halálakor végrendeletileg a fővárosra hagyta a Buchwald-székek használati jogát. Szinte tragikomikus epizód, hogy a főváros nem élt a végrendelkezéssel, nem akarta el­fogadni a székeket. Azt mondták, hogy na­gyon régi divatúak, azonkívül a festésük és üzembentartásuk túl sok költséget emészt fel. A Buchwald-székek tehát továbbra is a cég tulajdonában maradtak. Most már a fiúk kezelték a székeket, inkább kegyeletből, mint üzleti meggyőződésből. A fiúk sokszor mond­ták az öregnek, amíg élt: „De, papa, hagyd már abba azokat a székeket, mégis csak furcsa, hogy személyesen törődsz velük, hiszen ott vannak a jegyszedők.“ A fiúk csak apjuk emlékét tartották szem előtt, amikor továbbra is fenntartották a szék­üzemet. Mert a Buchwald-székeknek ebben az időben már kezdett rosszul menni. A főváros egymásután állított fel padokat és széksorokat, ahol ingyen lehetett ülni. Még így is voltak sokan, akik ragaszkodtak Buch­­wald bácsi székeihez. Különösen az öregek, akik közül soknak személyes fiatalkori él­ménye fűződött ezekhez a székekhez. Az árverés napján mi is áldozni akartunk a kis öreg emlékének: beleültünk egy Buch­­wald-székbe. A Dunakorzón a szokott színes kép: csinos és kevésbé csinos nők, jól vagy­ kevébé jól öltözve, nyugdíjas katonatisztek, minisztériumi titkárok, színésznők és fél­színésznők, arszlánt játszó bankfiúk, bricse­­szes gazdászgyakornokok, szabónők és jazz­­dobosok, az egész kedves, ráérő, mosolygó „kérlek alásan, hogy vagy kedvesem“ társaság. Beszéltek német válságról, színházról, par­­fümről, nyaralásról, könyvekről, férfiakról és nőkről, lovakról és kutyákról, ruhákról és pletykáról. Ültek, sétáltak, flörtöltek, ismer­kedtek, összevesztek, kibékültek. Nem sej­tették, hogy a szék, amin ülnek, ma délelőtt az árverező kalapácsa alatt volt. A hotel­­hallokból érzelmes tangózene szűrődött ki, a Duna csendesen folyt, a kis propellerek für­gén cikkáztak a két part között. Általában a világ nem vett tudomást a Buchwald-szék alkonyáról. Más gondjaik vannak, mint egy békebeli emléket megsiratni. Ezt a kis nekrológot azért megérdemli. n. b. Csütörtök Elfogadta a szövetségtanács a magyar­-osztrák kereskedelmi szerződést Bécsből jelentik. A szövetségtanács szer­dán elfogadta a Magyarországgal kötött ke­reskedelmi szerződést és a vámtarifa ötödik novelláját. Hatósági olcsó kenyér Egerben Egerből jelentik: Egerben a pékek 36, 42 és 48 fillérre emelték a kenyér árát. A kenyér­drágulás ellensúlyozására Okalicsányi Imre alispán hatósági akciót indított: hatósági el­adásban naponként 4 mázsa egytípusú fél­barna kenyeret hoznak forgalomba kilónként 28 fillérért. A hatósági kenyér árusítása szom­baton reggel kezdődik.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék