Magyar Idők, 2018. február (4. évfolyam, 27-50. szám)

2018-02-01 / 27. szám

www.magyaridok.hu • 2018. február 1., csütörtök • IV. évfolyam 27. szám • 180 Ft Ötven terrorista után kutat Korszerű helikoptereket kapunk Arany János szobra visszatért az Interpol Európában * a. oldal vissza az oroszoktól »4. oldal a Múzeum kertbe » ta.owai KOMPROMISSZUMOT AJÁNLOTT TRUMP Donald Trump továbbra is falat akar építeni a mexikói határon, és fel akar­ja számolni a vízumlottót, de a de­mokratáknak kedvezve hajlandó ren­dezni a gyerekként az Egyesült Álla­mokba érkezett illegális bevándorlók helyzetét. Első évértékelésében az el­nök összefogásra szólított fel, s egy 1500 milliárd dolláros infrastruktú­ra-fejlesztési tervhez a pártok támo­gatását kérte. Trump viszonylag keve­set foglalkozott külpolitikával. Az Eu­rópa és a NATO kifejezéseket egyál­talán nem említette, Kínát és Orosz­országot az amerikai érdekeket sér­tő riválisoknak nevezte, felszólította a kongresszust az iráni nukleáris alku felülvizsgálatára és ecsetelte az Észak- Korea jelentette veszélyt. 11 9. oldal Thurzó Katalin Fényűző keretek között látta vendégül az elmúlt két napban több mint száz középvezetői pozícióban lévő magyar­­országi munkatársát a Tesco vállalat, az értekezleten a multinacionális áru­házlánc átalakítási terveinek egy ré­szét ismertették. Több, a programról készült fotó mellett lapunk birtokába került az a hivatalos összefoglaló, illet­ve programleírás is, amelyet a helyszí­nen osztottak ki, és amelynek tartal­ma kapcsán titoktartási nyilatkozatot írattak alá valamennyi résztvevővel. Hétfőn megírtuk, a Nagy-Britanniá­ban múlt héten bejelentett átalakítá­sok - amelyek a globális hipermarket­­lánc költségcsökkentő törekvéseit tá­mogatják - a leányvállalatokat is érin­tik, így például a Tesco Europa csoport részeként a magyarországi Tescókban is munkakörök szűnnek meg. Azon­ban nem csupán a hipermarketekben lévő ügyfélszolgálatok átalakítása kö­vetkezik, amely százas nagyságrend­ben érinti a közel 18 ezer fős dolgozói állományt a cégnél, hanem több fel­adatot is átalakítanak. Folytatás a 12. oldalon A multicég eddig tagadott, de megjött a londoni parancs Létszámleépítésre készülnek a Tescónál Napokon belül csoportos létszámleépítés jelenthet be a magyaror­szági Tesco - értesült a Magyar Idők. Az anyavállalat utasítására ha­zánkban is egyszerűsítik a vezetői szinteket a munkakörök össze­vonásával. Lapunk birtokába került a multicég tegnap tartott veze­tői konferenciájának titkosított dokumentációja. Kiadó A kiszivárgott terv szerint egész Európában tovább faragják a működési költségeket Fotók: Katona Vanda SZÁZMILLIÁRDOK ÉRKEZNEK A TURIZMUSBA Rekorderedményekről számolt be tegnap a Magyar Turisztikai Ügy­nökség a hazai vendégforgalom ta­valyi alakulása kapcsán. Guller Zol­tán vezérigazgató ismertette, 2017- ben hazánk megközelíthette vagy el is érte a 30 milliós vendégéjszakaszá­mot, miközben a belföldi utazások és a nemzetközi érkezések is jelentő­sen megugrottak. Idén százmilliár­­dok érkeznek a turizmusba, újabb ki­emelt fejlesztési térségeket jelölnek ki, miközben például strandok, borá­szatok, kalandparkok újulnak meg. A március közepéig meghosszabbított Kisfaludy szállásfejlesztési konstruk­cióval a hazai panziók harmada lép­het új minőségi szintre, bl 13. oldal HÁZIORVOSI PÁLYÁZATOK: REKORDSZÁMÚ NYERTES A háziorvosi letelepedési és praxis­vásárlási pályázatok bevezetése, 2014 óta tavaly sikerült a legtöbb házior­vosi praxist betölteni, miután min­den eddiginél többen, 152-en nyer­tek támogatást, és 148-an meg is kö­tötték a támogatási szerződést - tá­jékoztatta lapunkat az Emberi Erő­források Minisztériuma. 52, legalább egy éve üresen álló háziorvosi szol­gálatot és 37 fogorvosi szolgálatot si­került betölteni, a praxisjogvásárlási pályázatnak köszönhetően pedig to­vábbi 59 háziorvosi szolgálat eseté­ben biztosított immár a folyamatos ellátás. A pályázatokat idén is meg­hirdetik, ismét 1,25 milliárd forintos kerettel. is 5. oldal ■ IDŐJÁRÁS Forrás: OMSZ­K I­­­I ÁRFOLYAMOK Forrás: MNB EURÓ / SVÁJCI FRANK 310,60 A 267,70 ^ MA -10 °C 3'é V..* PÉNTEK , SZOMBAT : VASÁRNAP ✓N 7 /x 5 5 3 *.* 3 0­­4 9 771217 550046 magyar — RI J­ÁS­­7- konzervatív XVIVJJV, közéleti napilap Visszavonta vallomását a robbantó Szemán László János - Nem ismerek el semmit, visszavo­nom a korábbi vallomásaimat - mond­ta a Fővárosi Törvényszéken a több­szörösen minősített emberölés kísér­lete, terrorcselekmény előkészülete és robbanóanyaggal való visszaélés vád­jával indult perében Papp László Ger­gely. A Teréz körúti robbantás vádlott­ja vélhetően nem tudja, hogy a bíróság a visszavont vallomást is köteles érté­kelni. A bíró felolvasta az összes vallo­mását, amelyekben olyan részletesen beszélt a merényletről, hogy ezt csak az képes így előadni, aki valóban vég­hez vitte azt. A 6. oldal Fotó: Havran Zoltán Leleplező interjú Soros emberétől Nagy Áron Meglepő őszinteséggel beszélt a „So­ros-hálózat” addigi eredményeiről és terveiről egy tizenöt éve a Magyar Na­rancsban készült interjúban Halmai Gá­bor, a Soros Alapítvány akkori elnöke. Elmondta például, hogy az Eötvös Ká­roly Intézet (Ekint) egyetlen célt szol­gál: „Befolyásolni (...) a hivatalos köz­politika irányát, az emberi jogoktól az oktatásig, a legkülönbözőbb területe­ken.” Elárulta azt is, hogy a jövőben, vagyis 2014-től a „demokráciaszolgál­tatást” végző társaságok intézményi tá­mogatását tartják a legfontosabb fel­adatnak, nem azért, mert ezek szorul­nak rá leginkább Soros pénzére, ha­nem azért, mert politikaformáló ké­pességgel bírnak itthon és Brüsszel­ben egyaránt. Figyelemre méltó az is, hogy Halmai a Soros Alapítvány egyik legfontosabb eredményének a művé­szeti és kulturális élet, az értelmiség szolgálatba állítását tartotta. Kitért to­vábbá a sajtóban szerzett befolyásuk­ra. Tevékenységükről úgy fogalmazott, hogy az „hozzájárult (...) a nyílt társa­dalom értékeit képviselő értelmiségi bázis kialakulásához”. Számos újság­írót pedig céltámogatásokkal hoztak függő helyzetbe.­­ 2. oldal Nem szakad a Pedagógusok Szakszervezete Csejk Miklós A médiában megjelentekkel ellentét­ben nem valószínű, hogy szakadáshoz vezet majd a Pedagógusok Szakszer­vezetében (PSZ) az a vita, amely arról szól, miért nem tett lépéseket a veze­tés a Köznevelés-stratégiai Kerekasz­tal munkájában való részvétel érdeké­ben, amikor erről a szakszervezet or­szágos vezetősége még decemberben döntést hozott - nyilatkozta lapunk­nak a megkérdezett megyei elnökök többsége. Kedden ugyanis Galló Ist­vánné, a PSZ elnöke a Magyar Nem­zetnek arról nyilatkozott, hogy „szaka­dás van a PSZ országos vezetőségében”.­­ Szeretném leszögezni, hogy a Köz­nevelés-stratégiai Kerekasztal nem ér­dekegyeztető fórum, hanem egy szak­mai testület, és arról született döntés még decemberben, hogy a Pedagógu­sok Szakszervezete részt kíván venni ebben a szakmai munkában - hangsú­lyozta lapunknak Fehérné Kajtár Haj­nalka, a PSZ Bács-Kiskun megyei el­nöke. Hozzátette, sajnálja, hogy az bír hírértékkel jelenleg, hogy kétfelé sza­kadhat a szakszervezet, amit egyébként nem tart valószínűnek. Sokkal fonto­sabb lenne szerinte, hogy december­ben közel harminc tankerületben alá­írta a Pedagógusok Szakszervezete a kollektív szerződéseket.­­ 5. oldal

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék