Magyar Ifjúság, 1966. január-június (10. évfolyam, 1-25. szám)

1966-01-08 / 1. szám

A TARTALOMBÓL: Mikor úszhat fiatal a mélyvízben? Önkéntes cselédlányok Mi lett belőlük? Tanzánia­i zsiráfok országa -Az OSS-től a CIA-ig Elégia egy ifjúsági faristúdióról Akinek a szúnyog is muzsikál VILÁG PROLETÁRJAI, EGYESÜLJETEK! MAGYAR _ A MAGYAR KOMMUNISTA IFJÚSÁGI SZÖVETSÉG KÖZPONTI LAPJA 1 ÁRA 1.50 Ft EXPRESS1966 Idegen nyelvű diákbusztól a labdarúgó VB-ig Az új esztendő első tájé­koztatását az Expresstől kap­tuk, arról, hogy milyen kül­földi és hazai utazások előké­szítésén dolgoznak. Megtud­tuk, hogy a korábbi évekhez hasonlóan szép programot ké­szítenek 1966-ra is. A külföldi utak közül a 4 és félnapos a legrövidebb — Prága, Po­zsony—Pöstyén — és a 20 na­pig tartó Moszkva—Jereván— Szocsi—Kiev útvonal a leg­hosszabb. A Szovjetunióba az idén is sok magyar fiatal lá­togat. Felkeresik az uzsgorodi nemzetközi tábort is. Az NDK-ba több mint 4 és fél­ezren utaznak az Express szer­vezésében, 24 féle útvonalon. A hagyományos csehszlová­kiai kirándulások listája a magas-tátrai körutazással bő­vül, a ezt elsősorban a hegyi túrák kedvelőinek szánják. Lengyelországba általában 9 és 11 napos az útiterv, a törté­nelmi városok, a tengerpart és az ország más szépségei­nek megismerésére. Bulgáriá­ban a tengerparti ifjúsági tá­borban kapnak helyet a ma­gyar fiatalok. Szerepel az 1966-os tervekben jugoszláv, osztrák, olasz, francia, finn és svéd út is. Az idén először Svájcra is kiterjesztette útvo­nalát az Express. Tervezik, hogy a labdarúgó-világbajnok­ság idején a magyar szurko­lók is ott lehessenek a csa­pattal. Ugyancsak az idei év nagy eseménye lesz a VIT, amely szintén megtalálható az Iroda programjában. A hazai kirándulásokat az ötletes szervezés jellemzi. A szünet alatt eljuttatták az is­kolákhoz az útitervet, mind az országjáró, mind a tanul­mányi kirándulásokét. Ezek 1— 3 naposak és az egész or­szágot átszelik. A fővárosi diákoknak nyelvgyakorlás céljait szolgáló idegen nyel­vű autóbuszkirándulásokat in­dítanak, orosz, német, angol, francia tanárvezetővel. Ezek 2— 3 órás időtartamúak és a szakkörök munkájához kap­csolhatók. Az úttörőknek ol­csó, rövid időtartamú városné­zést, illetve KRESZ-verseny­­nyel egybekötött autóbuszki­rándulást szerveznek. A több műszakban dolgozó fiatalokra gondoltak, amikor félnapos utakat hirdetnek a Duna-ka­­nyarba, a Velencei-tóhoz, il­letve Zsámbékra. A vidéki if­júság igényeit aszerint akar­ják kielégíteni, hogy közvé­­leménykutatás-szerűen min­den megye KISZ-bizottságát megkérdezték: milyen kirán­dulást szeretne az ottani fia­talság? Országosan 122 útvonalon viszi utasait az Express — a diákkirándulásokon kívül, köztük olyan eseményekre is, mint a budapesti atlétikai Európa-bajnokság; a Szegedi Szabadtéri Játékok; a Soproni Ünnepi Hetek; a Kőszegi If­júsági Napok; a szombathelyi nemzetközi társastánc-verseny, valamint az amatőr tánczene­karok salgótarjáni versenye. K. E. Gitárokkal a Föld körül !! A nyolcnyelvűs énekes-ze­nés trió föld körüli utazása igazán csak most kezdődik. Vladimír Makarenko, Di­mitri­j Zgerszkij és Igor Scseulov fellépését remélhe­tőleg mindenütt siker övezi majd. Szöveg: A. Marjanov (APN) Fotó: D. Donszkova (APN) Egy afrikai dalocskával kezdődött, a vidám, féktelen kislányról, aki lámpával le­ereszkedik a bányába, énekel és táncol mindenki szórakoz­tatására ... Ez a kis dal any­­nyira hozzánőtt a Moszkvai Állami Egyetem Keleti Nyel­vek Intézetének három diák­ja szívéhez, hogy szuahéli nyelven kezdték énekelni gi­tárok és elismerő tapsok kí­séretében. Így született meg ez a cso-,­dálatos trió, amely még ma is műkedvelőként lép fel, vetekszik a legjobban felké­szült hivatásos művészekkel. A „Daisy” lett műsoruk első száma, s a föld körüli utazás kiinduló pontja, amelynek há­rom­ ifjú útikalauza — Vladi­mir Makarenko, Dimitrij Zgerszkij és Igor Scseulov — máris nagy népszerűségnek ör­vend szerte a Szovjetunióban. Tizenhét dal, tíz ország és mindössze egyetlen óra — íme a jelképes útvonal ada­tai. " Miről énekel a három szov­jet fiú? Minden szám előtt elmondják a hallgatóságnak, miről lesz szó a dalban, mert mindent eredetiben, pontosab­ban nyolc nyelven énekelnek. Zgerszkij tökéletesen beszél arabul — az egyetemen tanul­ja, s két évig Kairóban és az asszuáni gát építésénél gya­korolta a nyelvet. Makarenko három afrikai nyelven be­szél, már második éve dolgo­zik a rádiónál, ahol szuahéli nyelven olvassa be a közvetí­téseket Scseulov a szingaléz és a koreai nyelvvel foglalko­zik. Ezenkívül mind a hárman elég jól beszélnek angolul és franciául. LHIVAS! A Magyar Kommunista Ifjúsági Szövetség és a Magyar Televízió 1966 tavaszán ismét megrendezi a Ki miben tudós? televíziós vetélkedőt BIOLÓGIÁBAN, KÉMIÁBAN, MATEMATIKÁBAN, FIZIKÁBAN A vetélkedő nyilvános adásaiban résztvevő versenyzőket a KISZ Központi Bizottsága és a Magyar Televízió eredményeik alapján KÜLFÖLDI UTAZÁSSAL jutalmazza. A vetélkedő első és második helyezettjei — a művelődésügyi miniszter rendelete értelmé­ben — a megfelelő szakokra egyetemi felvé­telt nyernek, s ha külföldi ösztöndíjra pályáz­nak, mentesülnek az előzetes szakvizsga alól. A versenybe benevezhet minden fiatal,­­ aki 1965. december 31-ig nem töltötte be 20. élet­évét és egyetemi, főiskolai vagy felsőfokú technikumi tanulmányokba még nem kezdett. Az előző „Ki miben tudós?"- vetélkedők or­szágos első helyezettjei korábbi versenytár­gyukban nem indulhatnak. A vetélkedő első fordulója a középiskolások számára azonos az 1966. évi országos közép­iskolai tanulmányi verseny tanintézeti forduló­jával. A nem középiskolás fiatalok az alap­szervezeti KISZ-vezetőségnél, a szakmunkás­tanulók pedig tanintézetükben jelentkezhetnek észvételre 1­966. JAN­ÁR 25-IG a középiskolás fiatalok, akik koruk­­miatt nem vehetnek részt az országos közép- J*k?!.a tanulmányi versenyben, továbbá azok a L0tre,*kolások és szakmunkástanulók, akik­nek ram,- ef£ken Q választott tárgyból nem ?2ni­­skolai versenyt — a nem közép­­skolái háttQr mezőnyében indulhatnak. Je­lentkezésüket­­ fenti határidőig kell beadniuk az alapszervezti KISZ-vezetőséghez. Február 20. és 7. között zajlanak le a me­gyei, Budapesten az összevont kerületi döntők, s ezek első helyert­ mérik össze tudásukat­­ a Tele­vlí's­ársazan,s selejtezőjén. Az orszá­­gos selejtezők 8—8 legjobbja indulhat a Tele­­vízió helyszíni adása,van megrendezendő to­vábbi fordulókban. Hívjuk, várjuk, nemes versengésre buzdítják a tudományok iránt érdeklődő fiúk, lányok ez-MAGYAR KOMMUNISTA IFJÚSÁGI SZÖVETSÉG MAGYAR TELEVÍZIÓ Munka közben .Kotroczó István " ' ■'T - • ■ . ■ ......felvétele Lehet bizonyítani P­elé, Eusebio, Asparuhov az ellenfelek között — Jól járt a házigazda Anglia — A londoni Royal Garden Hotel csütörtökön este bevo­nult a labdarúgás történetébe. Talán az 1966. évi Labdarúgó VB másfél év alatt lejátszott 126 selejtező mérkőzése nem okozott együttesen ann­gi iz­galmat, mint az a néhány perc, amely alatt négy részre választották a döntő tizenhat csapatát. A napok óta tarttó megany­­nyi találgatásnak ezzel vége szakadt, most m­ár minden csapat tudja, milyen út áll előtte, sőt azzal is tisztában van, hogy nagyjából milyenek a lehetőségei. A csoportbe­osztás a következő: A-CSOPORT: londoni köz­ponttal: Uruguay, Anglia, Franciaország, Mexikó. B­CSOPORT, Sheffield és Bir­mingham székhellyel: Argen­tína, NSZK, Spanyolország, Svájc. C-CSOPORT, Liver­poolban és Manchesterben: Brazília, Magyarország, Por­tugália, Bulgária. D-CSO­­PORT, Mid­dlesbrough-ban és Sunderlandban: Chile, Szov­jetunió, Olaszország, Koreai NDK. Július 11­ 8 . között zajlik majd le a legjobb nyolc közé jutást tisztázó 24 mérkőzés. A sorsolás megszületésének pil­lanatától most szerte a világon az a tém­a, hogy kik pályáz­hatják a legtöbb eséllyel a továbbjutást. Már újból folyik a találgatás, az esélyek latol­gatása. (Folytatás a 12. oldalon) ..vi­r !­ HATÁRŐRÖK HŐSTETTE AGGTELEKEN MENTES A BARLANGBÓL Az aggteleki cseppkőbar­lang bejáratához közel, a Bar­langszálló nagytermében vi­dám poharazgatás közben bú­csúztatták az ó-esztendőt. A teremben nagy volt a vígság. Egy cigarettára a turistaszálló verandájára lépett Bányász Dezső őrvezető, a helybeli ha­tárőr­ őrs KISZ-titkára, Mono­­ri József és Dobos József ha­tárőrökkel! Néhány perccel el­múlt már tíz óra, amikor a barlang bejárata felől két sá­ros, elgyötört,­ rogyadozó em­bert láttak közeledni. Hosszú másodpercek féltek, el, amíg Pásztori Valtór­ bencés pap ta­nár, ki tudta mondani az első értelmes mondatot: — Segítsenek! A diákok lent vannak a barlangban, életve­szélyben.­­.....­ Rapcsák János, a szálló ve­zetője, és a három határőr, amikor megtudta, hogy a fiúk a Styxben vannak, egy percig sem habozott. Telefonáltak a határőr­ őrsre újabb segítsé­gért, hívták a mentőket. Ők pedig egy elektromos lámpa, egy szál gyertya és néhány do­boz gyufa birtokában azonnal elindultak a barlangba. Érez­­­­ték, hogy most minden perc drága lehet.­­ A barlangban átfolyó Styx­­patakhoz keskeny rés vezet. A kristálytiszta víz, a maga ásta mészkő-medrében szeszélyesen kanyarog. Néhol térdig ér, máshol már derékig, de az al­ján lerakodott finom iszapba mindig mélyen süllyed a láb. A folyó medrében a mintegy 600 méteres út után el lehet jutni a Magyar Népköztársa­ság föld alatti határához. Itt egy rács zárja el az utat a csehszlovák barlangszakasz­tól. Ide, a határhoz, a rácshoz jöttek a diákok. Közvetlen a rács előtt egyikük fáradtság­ról, gyengeségről panaszko­dott. A határig valamennyien eljutottak, majd rövid idő múlva­ elindultak visszafelé. Erejük azonban gyorsan fo­gyott. Egymást támogatva bo­torkáltak előre. Lámpáik sor­ra kialudtak, lassan vonszol­ták magukat az iszapban, a hideg vízben, a meder­re hajló sziklafalra támaszkodva. A két tanár sem bírt már a fiúk­nak segíteni. Jártányi erejük a segítségnyújtás kéréséig tartott ki.★ A Styx-patakba vezető szik­larésen Bányász, Monori és Dobos határőrök elindultak a fiatalok keresésére. Az ilyen túrához nem szokott fiatal ka­tonák térdig, derékig merültek az iszapba, a hideg vízben ha­ladtak előre a sziklafolyosó­ban. Gyenge világító felszere­lésükkel kutatva a patakot, óvatosan, de egyre beljebb ha­toltak. Körülbelül száz méter után találtak rá két fiúra. Az egyik mozdulatlanul feküdt­ a parton, a másik félig a vízbeli. Bányász őrvezető ott maradt velük, elsősegélyben részesí­tette őket. Monori és Dobos to­vábbmentek. Néhány méter után újabb két fiúra bukkan­tak, majd még beljebb, ismét kettőre. Az agyagos partolda­lon mozdulatlanul, félig a víz­ben feküdtek. Egyikük már nem élt. Most már egyetlen gondolat hajtotta a magatehetetlen diá­kokat vonszoló határőröket, minél előbb fel, a szabadba! Az újabb mentőcsapat a leg­jobbkor érkezett. Almási Já­nos határőr hadnagy vezetésé­vel Balogh József őrvezető, Mázló István határőr, Tukacs Sándor határőr, valamint Szűcs Miklós és Szűcs Bé­la a már lent tartózko­dó Ripacs Jánossal szintén behatoltak a Styx medrébe és közös erővel kihozták a fiúkat a Tigris-terembe, majd onnan — pokrócba csavarva — a szűk lépcsőn, keskeny, sötét barlangjáratokon keresztül fel­vitték őket a szállóba. Az addig megérkezett men­tők és bányamentők Háder Pá­lon, Wettstein Antalon és Bruchner­­ Em­ődön már nem tudtak segíteni. A rendkívül súlyos állapotban levő Borbács Lászlót, a legyengült Ruff Lászlót és Rill Attilát az ózdi kórházba szállították, ahol dr. Figeczky Gyula, orvos és ügye­letes kollégái gyors beavatko­zással megmentették őket az életnek.★ Eddig a pannonhalmi diákok barlangkalandjának tragikus története. Bányász őrvezető, amikor feleleveníti az esemé­nyeket, a hősies életmentés részleteit, szerényen csak eny­­nyit mond: — Mi mindent elkövettünk, amit lehetett. Sajnáljuk, hogy három fiút már nem tudtunk megmenteni az életnek. Nem rajtunk múlott. Halász Kálmán

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék