Magyar Ifjúság, 1966. július-december (10. évfolyam, 26-52. szám)

1966-07-02 / 26. szám

$: mo !“"i. ^ ;fl •■**’ - 015 buOV VILÁG PROLETÁRJAI. EGYESÜLJETEK! MAGYAR IFJÚSÁG A MAGYAR KOMMUNISTA IFJÚSÁGI SZÖVETSÉG KÖZPONTI LAPJA |ÁRA:1.-Ft. Ulánbátorba­ érkezett a KISZ delegációja A Magyar Kommu­nista Ifjúsági Szövetség küldöttsége, amely Pa­taki Lászlónak, a KISZ KB titkárának vezetésé­vel nyolc napig tartóz­kodott a Vietnami De­mokratikus Köztársa­ságban, útiprogramjá­nak megfelelően tovább utazott. A küldöttség búcsúztatására a hanoi repülőtéren megjelent Ho True, a Vietnami Demokratikus Ifjúsági Szövetség Központi Bi­zottságának titkára, va­lamint a szövetség más vezetői. Jelen volt dr. Pehr Imre, hazánk ha­noi nagykövete is. A legfrissebb jelenté­sek szerint a KISZ de­legációja időközben megérkezett Ulánbá­torba, a Mongol Nép­­köztársaság fővárosába, ahol megbeszéléseket folytat a Mongol Forra­dalmi Ifjúsági Szerve­zet vezetőivel. Államcsíny Argentínában Az argentin hadsereg erős emberei már huzamosabb idő óta heves szemrehányásokkal illették Ilk­a argentin elnököt, és arra igyekeztek rávenni, hogy keményebb, baloldalelle­nes rendszabályokat foganato­sítson. A végső összecsapásra, amelyet egy Ill­a-párti tábor­noknak a hadsereg vezetője részéről történt letartóztatása váltott ki, a hét elején ke­rült sor, s a nyílt összetűzés eredményeként a hadsereg nemcsak menesztette az elnö­köt, hanem, Ongania tábornok­nak a katonai junta ideiglenes­elnökévé történő kinevezésé­vel, kezébe is vette a hatal­mat. A junta azóta közzétett megszámlálhatatlan nyilat­kozatainak egyikében tudatta a világgal, hogy célja: „Ar­gentína ’ nemzeti tekintélyé­nek újjáépítése, és az ország modernizálása”. De még a nyugati hírügynökségek is éle­sen szembeállítják ezt a proklamációt azokkal a fejle­ményekkel, hogy az argentin junta — közvetlenül hatalom­ra kerülése után — szétker­gette a kongresszust, felosz­latta a legfelsőbb bíróságot, a politikai pártokat és tudomás­ra hozta, hogy semmiféle munkásmegmozdulást sem tűr el. ARGENTÍNA Felháborodás világszerte Hanoi bombázása miatt A politikai és katonai ku­darcok sorozata, a világszerte, sőt, magában az USA-ban is magasra csapó tiltakozás elle­nére az Egyesült Államok fe­lelős politikusai egyre mé­lyebben sodródnak a végzetes vietnami háborúba. A napal­mot gáz követte, a partizánok ellen vívott ütközeteket pe­dig a VDK békés lakosságá­nak hadüzenet nélküli, a nemzetközi jogot lábbal tipró, aljas megtámadása. Ebben a sorban a legutolsó az a füst­oszlop, amelyet a Vietnami Demokratikus Köztársaság fővárosának, Hanoinak külső kerületeire hullott bombák rajzoltak az égre. Az amerikai­­ agresszorok újabb lépése szerte a világon viharos tiltakozást váltott ki. Nemzetközi szervezetek, kor­mányok, pártok és társadalmi mozgalmak adták félreérthe­tetlenül az USA­ vezetőinek tudtára — a szocialista világ határain ,túl, a kapitalista or­­szágokban is —, hogy messze­menően elítélik a vietnami ag­resszió további kiterjesztését, a­z ismételt amerikai légitáma­dásokat a VDK fővárosa, és legnagyobb kikötője, Haiphong ellen. Népünk és ifjúságunk az első perctől kezdve a leg­messzebbmenőkig elítélte az USA vietnami agresszióját, és a legőszintébben támogatta Vietnamban harcoló testvé­reinket. Éppen a közelmúlt­ban adta át ifjúsági szerve­zetünk küldöttsége a magyar fiatalok együttérzésének és se­gíteni akarásának kézzelfog­ható eredményeit, a vietnami műszakok forintjaiból vásá­rolt felszerelést és juttatta egyúttal kifejezésre azt is, hogy a magyar fiatalok ez­után is minden eszközzel tá­mogatni és segíteni akarják vietnami testvéreinket, akik kemény és hősies harcot vív­nak a szocialista országok szo­lidaritásától támogatva, a né­pek tiltakozásától kísérve, az amerikai agresszorok ellen. TÁBOR AQUINCUMBAN Külföldi egyetemista régészek A Keleti pályaudvarra ér­kező fiatalemberek táblát emelnek magasba ezzel a fel­irattal: AQUINCUM. Érkeznek a lengyel, a kelet­német, a bolgár és a jugo­szláv fiatalok a „Nemzetközi Egyetemista Ásatótábor Aquincumban” első turnusá­ra, amely most nyitja ka­puit. Mi lehet ez a furcsa és hosz­­szú nevű tábor? Az Építőipari és Közleke­dési Műszaki Egyetem KISZ-bizottsága és építészettörté­neti tanszéke kezdeményezé­sére szocialista szerződés jött létre az egyetem és a Buda­pesti Történeti Múzeum kö­zött az aquincumi ásatások folytatására. Több mint 20 éve szünetel­nek az igen értékes és Kö­­zép-Európában egyedülálló római település ásatásai, sőt a még fel nem tárt területek kőemlékei is egyre fogynak, építőanyagként használja fel a környék lakossága és a kö­zeli termelőszövetkezet. Ennek a fogyó, pusztuló anyagnak a megmentésére, to­vábbi feltárására vállalkoz­nak most a műegyetem épí­tészettörténeti tudományos diákkörének tagjai. Kétszer kéthetes turnusban dolgoznak itt majd a fiatalok, akik a múzeummal szemben fekvő, a Szentendrei út nyu­gati oldalán elterülő mintegy 3500 négyzetméter nagyságú — jelenleg mezőgazdasági — területet tárják fel. Ők maguk végzik a kiásást, a konzervá­lást és a dokumentálást is kellő irányítás mellett — joggal elmondhatjuk, hogy nemzetközi lesz ez a tábor — nyilatkozott Istvánfi Gyula, a tábor parancsnoka —, mert a két turnusban 56 külföldi egyetemista vesz részt Drezda, Szófia, Belgrád, Varsó és Krakkó egyetemeiről és főiskoláiról. Legtöbben Lengyelországból jönnek — főleg építészmérnök-hallga­­t­ó­k — összesen huszonné­gyen. — Sokat várunk ettől a tá­bortól — mondta a tábor pa­rancsnoka —, amelynek költ­ .­­égeihez a Budapesti Törté­neti Múzeumtól 31 ezer fo­rintot kaptunk. Az idei évet csak nyitánynak szánjuk, s reméljük, hogy a kijelölt te­rületen olyan emlékeket talá­lunk, amelyek ugyanolyan je­lentősek, mint az eddig fel­tárt terület kőemlékei. Az ásatásokat a következő évek­ben is folytatni akarjuk, hogy Budapest idegenforgalmának átadhassuk ezt a különleges, érdekes rommezőt is. Jócsai Andor az ásatásoknál 1 Illa IHi A HOLNAP TAXIJA Az új szovjet taxi szerkezeti metszete. 1. Dinamó. 1. Pótkerék. 3. Akkumulátor. 1. Villanymotor az ajtó mű­ködtetéséhez (az ajtó a rajzon nem látható). 5. Felcsap­ható ülés. 6. Kormánymű. 7. A vezetőfülke fűtése. 8. Hűtő és ventillátor. 9. Taxióra. 10. T-betűs világítójelző. 11. Válaszfal. 12. Fizetőhely. 13. Kar a hátsó ülés be­állításához. 14. Három férőhelyes hátsó ülés. 15. Cso­magtér. CIKKÜNK A 7. OLDALON Ki nyeri a Kimet Kupát? A Magyar Ifjúság világbajnoki pályázatának jutalmai: 1. 12 napos társasutazás Bp.—Moszkva— Leningrad—Bp. útvonalon, 2. 1800 forintos táskarádió, 3. fényképezőgép kb. 1000 forint értékű. ÉPÜL A ROSSZIJA Moszkva legnagyobb szállodái-­­ nak egyikét, a Rossziját építik , , fel a szovjet fővárosban. ,„ ?«V; ; * - * * «j| i›jit ›*•'• «r:- ,f s«ssis?8«k; ^wv/v.'V- •': ‚r HOLD KÖVETŐK Az ESSA—II. meteorológiai mesterséges hold egyik felvé­tele, amely 1600x1600 kilométeres területet fog át. A kép alsó szegélyén Afrika Földközi tengeri partja, középen az olasz „csizma”, jobbra a Balkán, balra pedig az Ibériai­­félsziget látható. Ahol süt a nap, ott sötétebb a képmező, a feher foltok nagy kiterjedésű felhők. Magyarországot és Nyugat-Európát sűrű felhőzet borítja szítették, részben pedig az egyetem bocsátotta rendel­kezésükre, az ionoszféra ta­nulmányozásán kívül rend­szeresen veszik majd a me­teorológiai mesterséges hol­dak képadásait is. Tudomá­nyos eredményeiket folya­matosan közzéteszik majd a szaklapokban. Huszonöt fiatal szabad idejében az eget fürkészi, s a magaslégkör titkait ku­tatja a Rózsadomb tetején. V. T. A Magyar Távirati Iroda naphegyi székházának egyik géptermében az el­múlt napokban feszült fi­gyelemmel hajoltak az egyik telefoto-berendezés fölé. A feszült érdeklődés indokolt volt, hiszen ezút­tal nem valamelyik távoli város hírügynökségének adását vették, hanem a vi­lágűrből érkezett a kép. Néhány kilométerrel tá­volabb, a Rózsadomb tete­jén, a Budapesti Műszaki Egyetem KISZ rakétatech­nikai tudományos diákkö­rének mesterséges holdkö­vető állomásán ugyancsak nagy volt az izgalom. A vevőberendezés, a műsze­rek kifogástalanul mű­ködtek, a négyelemes helix­­al­tenna lassan követte az ezer kilométer magasság­ban átvonuló ESSA—II. meteorológiai mesterséges holdat. A vett jeleket az MTI géptermébe továbbí­tották, ahol telefoto vevő­­berendezéssel rögzítették az ezer kilométer magas­ ŰRKUTATÓ MAGYAR EGYETEMISTÁK, IFJÚ MÉRNÖKÖK Ságban készült felvétele­ket. A rakétatechnikai tudo­mányos diákkör 25 tagja — fiatal mérnökök, műegye­temi hallgatók — űrkutatá­si kérdésekkel,­­­ ennek keretében mesterséges hold­követéssel foglalkoznak. Nemrégiben elkészült állo­másukon, amelynek felsze­relését részben maguk két A négyelemes helix-antenna a meteorológiai mesterséges holdakat követi a Rózsadomb tetején. Elkészítése a rakéta­­technikai tudományos diákkör tagjainak csaknem fél éves munkájába került

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék