Magyar Ifjúság, 1969. január-június (13. évfolyam, 1-26. szám)

1969-01-04 / 1. szám

VILÁG PROLETÁRJAI: EGYESÜLJETEK! A MAGYAR KOMMUNISTA IFJÚSÁGI SZÖVETSÉG KÖZPONTI LAPJA • ÁRA 2. - Ft 1969 első szenzációja Az óév utolsó technikai sikerének híre az új esz­tendő első szenzációjaként járta be a világot. A Szov­jetunióban kísérleti repülést hajtott végre a TU 144- es szuperszonikus utasszállító repülőgép. A gép 38 percet töltött a levegőben, berendezése kifogástalanul működött. Képességeire jellemző, hogy leszállás nél­kül 6500 kilométert tehet meg, óránkénti 2500 kilo­méteres sebességgel, százhúsz utassal a fedélzetén. A szovjet repülőgépgyártás új óriásával megelőzte a francia—angol együttműködéssel készülő Concorde szuperszonikus utasszállító repülőgépet. Az elnevezés ezúttal is a tervező nevének kezdőbetűit rejti, ismét Tupoljev-konstrukciót ünnepelhetünk, de most nem a világhírű Andrej Tupoljevét, hanem fiáét, Alekszej Tupoljev főkonstruktőrét. A gép első útján Eduard Jeljan parancsnok veze­tésével repült. A parancsnok véleménye szerint az új gépet könnyebb irányítani, mint a nem szuper­szonikus repülőgépet. Nagy sebesség, gyors felszállás (a gép mindössze 25 másodperc alatt levegőbe emelke­dett), hosszú út leszállás nélkül, ezek az új gép jel­lemzői. Ismét közelebb kerültek egymáshoz a világ nagy­városai. , • .*•'&&& A- í/arrít-J. í '■■ ■S-í* *, > ■ _ ■ ■ ■a- -V KISZ KB ÜNNEPI ÜLÉSE A KISZ Központi Bi­zottsága december 27-én, 28-án, 29-én ülést tartott. A decem­ber 29-i ünnepi ülést a Parlament kongresz­­szusi termében tartot­ták meg. Az elnökség­ben foglaltak helyet: Biszku Béla, az MSZMP Központi Bi­zottságának titkára és Gáspár Sándor, a SZOT főtitkára, a Poli­tikai Bizottság tagjai, Ilku Pál művelődés­­ügyi miniszter, a Poli­tikai Bizottság póttag­ja, Kovács Pál vezér­őrnagy, a néphadse­reg politikai főcso­portfőnöke, Révész Géza nyugalmazott miniszter, Méhes La­jos, a KISZ Központi Bizottságának első tit­kára, valamint a KISZ KB Intéző Bizottsá­gának tagjai. Fanfárok adtak jelt az ünnepi ülés meg­kezdésére. Katonák, munkásőrök és ifjú­gárdisták vitték az emelvényre a történel­mink dicső esemé­nyeit jelképező zászló­kat. Baranyi Ferenc költő, a KISZ KB tag­­ja elszavalta Hűsé­günk című költemé­nyét, majd Szabó Já­nos elnöki megnyitó­jára került sor. Ezután Biszku Béla tolmácsol­ta az MSZMP Közpon­ti Bizottságának üd­vözletét. (Biszku Béla beszé­de a 3. oldalon.) ,3 kupa Szilveszter estéjén, néhány perccel nyolc óra után, kigyulladtak a ref­lektorok a Magyar Televízió I-es és III-as stúdiójában. Az I-es stúdióban a két csapat ké­szülődött a végső „összecsapásra”, amely a hetek óta, a nagy nyilvános­ság előtt zajló „kupaküzdelmeket'' volt hivatva lezárni. A III-as stúdióban a három buda­pesti zsűri — köztük a Magyar Ifjú­ság szerkesztőségének zsűrije is — ké­szülődött, hogy a monitorokon látva a versenyt, eldöntse majd, ki nyeri a „Slágerkupát”. Az adás háromnegyed kilenckor kez­dődött. Az „összecsapás’’ részleteire most nem térünk ki, hiszen milliók látták, izgulták, netán méltatlankodtak végig otthonukban­ a képernyő előtt. A végeredmény, mint emlékeznek rá, az lett, hogy Koós János csapata 49:59 arányban „legyőzte” Kovács Kati csa­patát. Az igazsághoz­ tartozik, hogy a mi zsűrink 8:4 arányban Kovács Katiék javára pontozott. Hogy másképpen ala­kult a végeredmény? Ezen mi is jól szórakoztunk. Kiváltképp Hofi Géza humorán, amely jól hatott Koós János csapatában. Hofiból sláger lett. Sokat és jóízűen derült rajta, mint hírlik, több millió tv-néző is, hogy megnyert, jó humorával, ragyogó egyéniségével — még egy „Slágerkupát” is. (Lippay Ágnes felvétele)

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék