Magyar Ifjúság, 1970. január-április (14. évfolyam, 1-16. szám)

1970-03-27 / 12. szám

A húsvéti hímestojósok ősi eredetűek, kultikus jellegűek. A tojásnak, mi­vel e látszólag élettelen tárgyból élőlény kel ki, őseink a természet törvé­nyeit- is meghaladó va­rázserőt tulajdonítottak. A varázserejű tárgyakat pe­dig - feldíszítették. A dí­szítések (régiesen „hí­mek”) a legkülönfélébbek lehettek. A hímestojás szó tehát nem feltétlenül fes­tett, hanem általában dí­szített tojást jelent. S a totósokat a tavaszi ünne­pen azért ajándékozták, hogy ezzel is jó termést varázsoljanak. Az általánosan ismert, s a különböző vidékek hagyományainak megfele­lően egy vagy több szín­nel és mintával festett to­jások mellett sok másféle­képpen díszített tojást is ismerünk. Most az egyik érdekes díszítési módról essen néhány szó. Érde­kes díszítési eljárás volt a ma már egyre ritkábban előforduló tojás-patkolás, tojás-vasalás. Ennek az az eredete, hogy d primitív népeknél a vas legyőzhetetlen ter­mészeti elem volt. A hús­véti termésvarázsló ünne­pek alkalmával a tojás varázserejét a csodatevő patkó, illetve Vas ráerősí­­tésével igyekeztek meg­sokszorozni. Az ügyes kezű kovácspk ezt úgy oldották meg, hogy kicsinyített patkókat és más vasszerszámokat (kalapács, harapófogó, reszelő) a tojás héjára erősítették. Ezt olyan nagy ügyességgel és ízléssel végezték, hogy a tojás­vasalás, illetve patkolás a népművészet külön ágává fejlődött. Valamikor minden vidé­ken akadt kovács, aki ilyen patkóit tojásokat ké­szített. Ma már azonban jóformán csak a palóc­vidéken és a Dél-Dunán­­túlon vállalkozik erre egy­­egy kovácsmester. Régebben a vasalt to­jásokat a fákra akasztot­ták, hogy jobban érvénye­süljön természetvarázsló hatásuk. Később azonban a „varázslóerő" mindin­kább feledésbe merült, s az ilyen ajándékokat a sublót tetején őrizték, s őrzik ma is. Hiszen mind­egyikük népművészeti re­mekmű. Dr. Pintér Imre Vasalt és patkóit tojások Hevesből fl HfMES tojvsokrdl „25 evesek randevúja** ai Újlaki Étteremben (Budapest III., Szépvölgyi út 15.) Telefon: 686-262 Non stop műsor - ajándéksorsolás — | tánczene reggel 5 óráig! ^^sztdfogM FflNTflZN ES VflRIALHflTOSIlG Zsűritagként a fiatalok ízlését, véleményét képviseltem azon a háizi divatbemutatón, amelyet a Női és LeányVaruha Nagykeres­kedelmi Vállalat rendezett. — Régen foglalkoztat bennün­ket a szabad időben használható — kirándulásra, utazásra, üdülés­re, víkendre és túrázásra alkal­mas öltözék készítése. Ezekre sok fiatalnak van szüksége — tájékoz-^ tatott Szántó Györgyné igazgató. — Tavaly pályázatot hirdettünk alapanyagra és ruhatervekre. A pályadíjak megfelelő kategóriák­ban 1000-től 10000 forintig terjed­tek. Az elbírálást boltvezetőkre, új­ságírókra, tervezőkre, s a divat­­irányítás szakembereire bízták. Alapanyagok — a Váci Kötött­árugyárból, a Budakalászi Len­fonógyárból, a Pápai Textilmű­vekből, a Magyar Posztógyárból, a Pamutnyomóipari Vállalatból és a Magyar Selyemiparból érkez­tek. Modelleket az OKISZ Labor, a kisipari szövetkezetek, és a Nógrád megyei Textilipari Válla­lat küldött. A zsűri azokat a több ruhada­rabból álló öltözékeket tartotta korszerűnek és jónak, amelyek­­ban a tervező fantáziája segíti a •ruha viselőjét a variálható öltöz­ködésben. A bíráló bizottság helyezési sor­rendjét — mint a versenyeken — az összeadott pontszámok dön­tötték el. A szavazás során izgal­mas „fej-fej melletti” eredmé­nyek alakultak ki. Az első díjat az OKISZ Labor egyik szoknyából, nadrágból tuni­kából és bélelt minikabátból álló türkizkék szövetegyüttese nyerte. Ára is elfogadható, néhány más színű kiegészítővel az öltözködés egész sorozata összeállítható be­lőle. AZ ÖLTÖZKÖDÉSI PALYAZAT EREDMÉNYE Első díjas öltözék: a tervezők négy színtőnusban ajánlják, tavaszra Második díjat kapott a Nógrád megyei Textilfeldolgozó Vállalat két nyári üdülőruha-együttese serdülőknek. Az egyikhez hosszú fehér trapéznadrág és ingblúz, ru­hamellény és egy áthajtós kis lok­­nis szoknya tartozott, — sötétkék margarétás pikéből. A másik — egy narancs-türkiz csíkos ripsz­­vászon öltözék — hosszú nadrág­ból, szoknyából és elöl végiggom­­bos hosszú tunikából állt. A harmadik díjat a Minta KTSZ igen szép nadrágos sport­­kosztüm-modelljének ítélte oda a zsűri. Az anyagok között első lett a Budakalászi Lenszövő linster alapanyaga. Ez gyűrteleníitett, szellős, tavaszi vászon. A máso­dik díjat a PANYOVA Pillangó elnevezésű gyűrtelenített, szinte­tikus batisztanyaga nyerte. Har­madik díjat kapott a Magyar Posztógyár franciakockás kártolt szövete, negyedik díjban részesült a Pápai Textilgyár könnyű szinte­tikus szövetanyaga. Különdíjat ítélt oda a bíráló bizottság a PA­NYOVA Nyllprint ruhaanyagá­nak. Ez a gyűrtelenített, szinte­tikus nylon, csodálatosan szép mintákban és színekben készül és konfekcióruhára igen alkal­mas. A zsűri egyöntetű véleménye alapján írom le, hogy szívesen néztünk volna végig több modellt és több új magyar ruhaanyagot, — ha több tervező pályázott vol­na! S végül biztatás a kedves ol­vasóknak: a rajzokon látható el­ső díjas modelleket a Női és Leánykaruha Nagykereskedelmi Vállalat hozza forgalomba az új divatidényben. Kovács Margit { ■■■aBaaaaaaaBaeaaaaaaaaaaaBaaaaeaaaaBBaaaaaaaBaaaaaaeaaaai ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■aiaiaaaaaaaaaaaaaaiaaaaaaaaaaaaaaaaaaai laaaaaaaaaa Nappali - a fiataloknak Estére több a csiga FELSZABADULÁSI FODRÁSZVERSENY fi szépség szolgálatában — Milyen lesz az 1970-es év tavaszi frlzuradivatja?- Természetes színű. Ha festett is, ezt a látszatot kell keltenie. A haj lazán hullá­mos és feltétlenül alkalmaz­kodik az arc karakteréhez. <A rövid frizuráknál a nyak­ban enyhén ,,spiccesre" kell vágni, a fejtetőn hosszabb, s laza hullámba rakni. Még mindig nagy divat a póthaj, esti alkalomra a legpraktiku­sabb. Az a legfontosabb, hogy mindenki találja meg a neki legmegfelelőbb hajvise­letet. Ne akarjon mindenáron rövid frizurát az, akinek a hosszú haj jobban áll, s for­dítva. Aki a tanácsot adta, Se­bes Katalin 21 éves fodrász. Egy éve szabadult fel, két­szer nyert tanulóversenyt. El­ső komoly, felnőtt versenyén is szép sikert aratott: az egyik kategóriában első lett és még egy második és egy negyedik díjat is szerzett: ez­zel összetettben második lett. A KIOSZ egészségügyi szakosztálya ugyanis a fel­­szabadulás 25. évforduló­jára jubileumi fodrász­versenyt rendezett. A rész­vevők három számban in­dultak: készítettek nappali vízhullómot, fésült koktél- és nagyestélyi frizurát. A ver­senyzőket a zsűri két kate­góriába osztotta. Természe­tes, hogy másként bírálták el a már magyar vagy Európa-bajnoksógot nyert fodrászokat, s másként azo­kat, akiknek ez volt az első komoly versenyük. Az egész­napos bemutató délelőttjén a másod- és harmadéves ipari tanulók fésültek. (Dél­után jöttek a „nagyágyúk”, s készültek a szebbnél szebb frizurák. A verseny befejeztével hangulatos revüben mutatták be a fodrászszakma fejlő­dését, a szinte évenként vál­tozó frizuradívatot, Nagy derültséget és tapsot váltott ki az a dramatizált jelenet, melyben a szovjet katonák kenyérrel és konzervve! fi­zetnek az őket borotváló fi­garónak. És milyen mulatsá­gos volt az első „színházi” frizura, s hozzá az öltözék: az overall. A revüben történelmi frizu­rákat is bemutattak. Egyet­len mai asszony sem irigyel­te azt a modellt, aki a „Nagy Mária-Antónia” elne­vezésű ha'költeményt viselte a fején, hiszen ennek súlya csekély nyolc kiló volt. A be­mutatón osztrák vendégek is részt vettek. A világhírű Wella hajkozmetikai cég fod­rászai bemutatták a leg­újabb osztrák, francia és nyugatnémet modelleket. A jubileumi fodrászverse­nyen megjelent Kisfaludi Strobl Zsigmond kétszeres Kossuth-díjas szobrászmű­vész, s a két szakmát ­­fodrászat és szobrászat ­­rokonnak nevezte, hiszen mindkettő a szépséget szol­gálja. Bartha Katalin 9 ■ M Történelmi fantázia 70|1216MAGYAR IFJÚSÁG Második díjat kapott nyári együttes ízléses és praktikus, kellemes színhatású

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék