Magyar Ifjúság, 1980. január-április (24. évfolyam, 1-17. szám)

1980-01-25 / 4. szám

panorama hírek, események, tudósítások A középfokú diákotthonok közötti versenyben elért eredményeiért a hatvani Kállai Éva Kollégium megkapta az Oktatási Minisztérium és a KISZ KB díszoklevelét és az Arany Okleveles Kollégium zász­laját. Képünkön a diáktanács tagjai a zászlóval arany okleveles kollégium Kukucs! Nem, a képen nem valami új játékszer látható. Még csak nem is a kíváncsiskodók igényeit kielé­gítő automata. Ez egy új komputeres szemvizsgáló berendezés, melyet az OFOTÉRT Bajcsy-Zsilinszky úti szaküzletében állítottak üzembe a közelmúltban. Gyorsabb ügyintézés Az újítások éve volt 1979 az Állami Biztosítónál: korsze­rűsítették az életbiztosítás rendszerét, valamint a me­zőgazdásági nagyüzemek biztosítási védelmét. Az egyéni élet- és CSÉB-bizto­­sítások keretében az ÁB ügyfelei közel egymilliárd forintot vehettek fel ta­valy. A mezőgazdaságnak fizetett kártérítés elérte az ötmilliárd forintot. Meg­kezdték a fővállalkozás (be­ruházás) komplex biztosítá­si rendszerének kidolgozá­sát. Első lépcsőben, 1980. január 1-től az építés-sze­relés, valamint a belföldi szállítmányozás biztosítha­tó. Az új tanévben korszerűbb, magasabb szolgáltatásokat nyújtó biztosítást ajánl az ÁB a tanulóif júságnak. Be­vezetésére 1980 szeptembe­rétől fokozatosan kerül sor. Erősödött az ÁB nemzetkö­zi tevékenysége is. Az ügyintézés gyorsítása érdekében számos vonatko­zásban egyszerűsítették az ügymenetet és több új ügy­félszolgálati irodát nyitot­tak. Pályázat tiszthelyettesi iskolára A Honvédelmi Minisztérium tiszt­­helyettesi iskolájába várja azoknak a nyolcadik osztályos fiú tanulóknak a jelentkezését, akik vonzódnak a kato­nai életpálya és a választott szakma iránt s vállalják, hogy tanulmányaik befejezése után a Magyar Néphadsereg tiszthelyetteseként teljesítenek szolgá­latot. A jelentkezés feltételei: magyar ál­lampolgárság, feddhetetlen előélet, egészségi-fizikai alkalmasság, valamint magyar, matematika, fizika, kémia és történelem tantárgyakból legalább né­gyes tanulmányi eredmény. Az iskola Szabadszálláson működik, a tanulmányi idő négy év. Ezalatt a ta­nulók teljes ellátásban és — tanulmá­nyi eredménytől függően — ösztöndíj­ban részesülnek. A pályázók a jelentkezési lapot a me­gyei hadkiegészítési és területvédelmi, Budapesten a Hadkiegészítő Parancs­nokságtól, illetve az iskola igazgatójá­tól szerezhetik be. A jelentkezők egy­idejűleg más közép- vagy szakmunkás­­képző iskolába is beadhatják felvételi kérelmüket. Pályázati határidő: február 20. Meditáció - alapfokon A XIV. kerületi jógaszalonban gyerekeknek is tar­tanak tanfolyamokat. A felnőtt jógik a pihenőülés­ben meditálnak az élet nagy kérdésein. De hasonló tartásban, vajon mire gondolhatnak ezek a csöpp­ségek? Himlőmentes a világ Méltatlanul szerényen, csöndesen jött a hír. Szinte lábujjhegyen: e héttől kezdve nem kapnak védőol­tást a másfél éves apróságok. Feleslegessé vált a csaknem két évszázados himlő elleni vakcina. Nincs többé fekete« halál, százezreket pusztító járvány, isten csapása, elemi katasztrófa, az emberek sorai­ban rendet vágó kór. Ügy gondolom, jobban kellene örülnünk neki. Na­gyobb és fontosabb esemény kevés történik nap­jainkban az emberiséggel; a himlő kórokozóját kö­zös erőfeszítéssel, kitartó tudományos és orvosi-szer­vezési munkával, sikerült kiirtani. A dolog önmagában isi rendkívüli. De van egy má­sik, nem egészségügyi oldala. A határokat, nemze­teket, fajokat nem ismerő küzdelem, amely földré­szeket hangolt össze együttes tevékenységre, a kö­zös ellenség ellen. S e győzelem bebizonyította: nem reménytelen az ügy. Ha ezen a fronton sikerült, miért ne lehetne máshol is? Miért ne lehetne az éhséget, az analfabetizmust, a gonosz erőszakot egy hadba tömörülve, közösen legyőzni? Mindenütt! Ahol csak támad. Aligha volna nehezebb a küzde­lem. mint a himlő esetében. Az első lépés az lehet­ne, hogy felfedezzük a butaság elleni szérumot. Az­tán találunk vakcinát az akarnokság, az agresszivi­tás, a hatalmi téboly megfékezésére. Kár, hogy a háborúk ellen még nincs oltás. Bár a kutatások folynak. A legreménykeltőbb hatóanyag neve: enyhülés ... M. T. Epy indiai testű ajándéka Ismét jelentős kinccsel gya­rapodtunk: Chintamani Vyas indiai művész festmé­nyeket és rajzokat hagyott Budapesten — több mint ötven alkotást. Univerzális művész, Bombayben vég­zett építészként, de politi­kus lett és festőművész, műgyűjtő és szakíró, zenész és a delhi Modern Mú­zeum egyik vezetője, aki 1979 tavaszán a XX. század indiai festészetét bemutató műcsamokbeli kiállítás ide­jén járt hazánkban. Ekkor készült műveit segítőinek, Lunger Katalinnak és Vi­dor Gézának adományozta. Chintamani Vyas 1975-ben megkapta az Indiai Köztár­saság elnökének díját. Kap­csolatban volt Salvador Da­lival, ismerte Picassót, aki­nek tizenkét képéért negy­ven alkotását adta cserébe. Budapesten festett képei közül több foglalkozik a szerelemmel, így a Szerel­mes levél, a két Szenvedély változat, a Nő konyhában és a Búcsú. Rajzai — gyors­rajzok. Mindez azonban nem elsősorban virtuozitá­sát, hanem szellemi készen­létét dicséri. A percek alatt készült rajz mindig a gon­dolat teljességét tükrözi — falusi asszonyokat, falomb alatt pihenő elefántot, a versenyen szerencsétlenül járt, tört gerincű lovat stb. Chintamani Vyas az egyik legnagyobb élő indiai festő. (losonci)

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék