Magyar Ipar, 1928 (49. évfolyam, 1-24. szám)

1928-03-20 / 6. szám

MAGYAR IPAR­ ban elhunyt. Őszinte megilletődéssel vettük egyesüle­tünk régi és hosszú időkön át buzgó igazgatósági tag­jának elhunyta hírét, ki a magyar ipar fejlődésének buzgó munkása volt. Varga József: A Budapesti Mészáros Ipartestüle­tet mélységes gyász érte, érdemes elnökének, Varga Jó­zsefnek váratlan elhunytával. Az iparostársadalom minden rétegében őszinte részvétet és megilletődést keltett a kiváló férfiú elhunyta. Ismerve önzetlen és céltudatos munkásságát, elismeréssel és tisztelettel adózunk nemes törekvéseinek. Az amerikai Kossuth-szobor ünnepélyes leleplezése. A magyar emberek lelke március 15-én Newyork felé szállt és minden magyarok legnagyobbika, Kossuth La­jos emlékének hódolt. Az amerikai Kossuth-szobor lelep­lezése az egész magyarságnak ünnepe volt, hiszen egy újabb bizonyítéka annak, hogy a nagy nemzetek elisme­rik, hogy milyen morális kincset adott a magyar nemzet a népek történetének Kossuth Lajos személyében. Kossuth Lajos egyesületének képviselői is résztvesznek az ünne­pélyen Alpár Ignác vezetésével Kulcsár Sándor és Haver­­land Antal igazgatósági tagok. Ők teszik le a szoborra az Országos Iparegyesület koszorúját, amelynek szalagját magyar iparos hímezte nagy ízléssel. Márciusi ünnepek. A Szabómesterek Országos Szö­vetsége nagyszabású ünnepséggel ülte meg március 15-ikét. Horváth György elnök üdvözölte a nagyszámú megjelenteket, majd Pakots József országgyűlési kép­viselő tartotta meg nagyszabású ünnepi beszédét, amely­ben világtörténelmi beállításban méltatta azt az eszme­­áramlatot, amely 1848 március 15-ikét előkészítette és vizsgálta, hogy azok az eszmék, amelyeket a 12 pont­ban lefektettek, mennyire váltak valóvá. Az ünneplő közönség késő esti órákig maradt együtt. Az Országos Iparegyesületet ez ünnepélyen dr. Naményi Ernő he­lyettes igazgató képviselte. * A Budapest székesfővárosi szobafestő stb. ipartes­tület ünnepi vacsora keretében áldozott március 15-iké­­nek. Az ünnepi vacsorán az ipartestület tagjai nagy számmal vettek részt. * A szobafestők, címfestők stb. társadalmi és gazda­sági köre az Országos Iparegyesület erre az alkalomra szépen feldíszített nagytermében tartotta március idu­sának ünnepét. A termet zsúfolásig megtöltő lelkes kö­zönséget az elnöki székből Hauswirth Ödön üdvözölte, majd Farkas Elek igazgató tartotta meg magas szárnya­­lású ünnepi beszédét. Frühwirth Mátyás országgyűlési képviselő a Kézművesipari Testületről és az ipartestü­leti reformról tartott mélyen szántó előadást. Kitüntetések. A kormányzó Balla Sándornak, a Wander-gyár vezérigazgatójának, közéleti érdemei el­ismeréséül a kormányfőtanácsosi címet adományozta. Balla Sándor a magyar vegyészeti ipar egyik kiemelkedő alakja, akinek kitüntetése ipari körökben őszinte örömet váltott ki. Kaszás Sándort, a győri ipartestület elnökét a kor­mányzó kormánytanácsossá nevezte ki. Kaszás Sándor már a nyolcvanas évek végén tagja lett az ipartestület elöljáróságának, később annak alelnöke és 1917 óta elnöke lett. Ugyanekkor ültették egyhangú bizalomból a győri kamara alelnöki székébe is. Lelkes, közérdekű munkássá­gával teljes mértékben kiérdemelte a legfelsőbb helyről érkezett elismerést, amely értékesen egészíti ki nagy­számú hívei évtizedek alatt kialakult nagy tisztelését és becsülését. A Makláry Gyula és Tsai cég ünneplése. A Magyar Festékkereskedők Országos Egyesülete szép ünnepély ke­retében ülte meg a Makláry Gyula és Tsai budapesti ve­gyészeti-, festék- és kencegyár fennállásának 60 éves ju­bileumát, amely egybeesik a cég egyik tulajdonosának, Spiegel Miksa kereskedelmi tanácsosnak félévszázados szakmai munkásságával. A Makláry-cég a magyar festék- és kenceipar fejlődésében nagyon jelentős szerepet ját­szott és a szakmai kereskedelem elismerése valóban méltó iparvállalatot tüntetett ki. Spiegel Miksa kereskedelmi tanácsos nemcsak a vállalat felvirágoztatásával szolgálta gazdasági életünk érdekeit, hanem mint a Festékkereske­dők Országos Egyesületének elnöke éles judiciumának, akaraterejének és széles látókörének kiválóságát nagy ön­zetlenséggel állítja a szakma egyetemének szolgálatába. Az Országos Iparegyesületet ez ünnepélyen Hauswirth Ödön alelnök képviselte, aki az egyesület üdvözletét is tol­mácsolta. A Katholikus Legényegylet tanoncinternátusának felavatása. Az Országos Központi Katholikus Legény­­egylet március 18-án avatta fel ünnepélyes keretek kö­zött most épült kétszázágyas tanonc internátusát. A fel­emelő ünnepségen nagy számmal jelentek meg a nota­­bilitások és a legteljesebb elismeréssel adóztak a nemes alapítóknak. Az ünnepségen az Országos Iparegyesüle­tet Jungfer József kormányfőtanácsos, alelnök képvi­selte. A budapesti mészáros ipartestület közgyűlése. A budapesti mészáros ipartestület március 4-ikére köz­gyűlést hívott össze, amelynek megtartását azonban Varga József elnök elhunyta megakadályozta. Ezért a közgyűlést március 11-én tartották meg, amelyen a vá­lasztások megejtése után a vasárnapi munkaszünet fel­függesztése szerepelt napirenden. Az erre vonatkozó indítványt a közgyűlés elfogadta.­ ­ A legjobb vételt a TELEFUNKEN rádióvevő biztosítja. Gyártja TELEFONGYÁR RT Budapest, VII., Hungária­ körút 163. sz. Ha jól akar hallani, csak telefongyári készüléket vegyen

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék