Magyar Jövő, 1949. június (48. évfolyam, 126-151. szám)

1949-06-30 / 151. szám

June 30 1949 MAGYAR JÖVO (Hungarian Daily Journal) Nagyobb a speed-up Fordnál DEARBORN. — Azon a reggelen, mikor a Reuther- Bugas egyezmény 62.000 Ford munkást visszakénysze­­rített a munkába, a Ford tár­saság ismét megkezdte a ter­melés fokozását- Egyetlen olyan épület sem volt a ha­talmas üzemben, melyben a munkavezetők ne álltak vol­na az emberek háta mögött, hogy nógassák őket a 20 szá­zalékkal felemelt termelés elvégzésére-A társaság, mely a Reu­­therrel kötött egyezmény után úgy érzi, hogy azt te­het a szakszervezettel, amit csak akar, miután az úgyne­vezett “pártatlan” döntőbirót ságra bízták a speedup kérdé­sének eldöntését, most a kol­lektiv bértárgyalásokon is ál­landóan ostort pattogtat a szakszervezet fölött- A múlt heti tárgyalások­ban, mikor a szerződés mun­kabérekre és egyébb gazdasá­gi pontokra vonatkozó részét vitatták, J. Bugas, az FBI emberből iett személyzeti fő­nök azt javasolta, hogy a gyá­ri bizalmiak számát szállítsa le a szakszervezet 264 ember­ről 140-re. Ugyancsak java­solta, hogy a bizalmiakat ezentúl fele részben a szak­­szervezet fizesse. Eddig a gyár fizette a bizalmiak tár­gyalásokban töltött idejét. Mi történt a sztrájk befejezése óta íme, ezek a tények, melyek azóta történtek, mióta ReU- ther—Bugas egyezmény be­fejezte a sztrájkot: A Press Steel\Buildingben, DETROITI MAGYAR ÜZLETI ÚTMUTATÓ Detroit Hungarian Business Guide and Directory KÉRJÜK TISZTELT OLVASóENrKAT, hogy pártolják fokozottan és állandóan ebben a rovatban hirdetett üzleteket, mert ezek a magyar hirdetők is állandóan támogatják lapunkat. Detroit, Michigan és Ontario kanadai főlapkezelőnk felvesz hirdetéseket és előfizetést a lapra. Magyar­­országra is. SPARING KÁROLY minden péntek este 8-tól található a Petőfi KÖrhen, 8124 Burdeno Street Lakáscíme: 1404 Philomene Boulevard, Lincoln Park 25, Michigan. '— Telefon: AT 2560. a 6892-es osztályon a napi teljesítmény 1,983 darab volt a sztrájk előtt. A sztrájk után a napi termelést 2,473- ra emelték fel. Hasonló a helyzet minden osztályon, kezdve az acél ke­­ményitésétől az automobilok végső összeállításáig. A társaság politikája az, hogy minden embernek 480 percnyi munkát kell naponta teljesíteni. Ez azt jelenti, hogy a társaság 400 munka elvégzését Írja elő 480 perc alatt, akkor azt el kell végez­ni .Amennyiben a munkában géphiba, vagy egyébb okok miatt fennakadás állna be, akkor az elveszített termelést be kell hozmok a munkások­nak s a társaságnak jogában áll, hogy meggyorsítsa a munkatempót, amig a veszte­séget be nem hozzák. Walter Reuther volt az, aki a napi 480 perces munka ideáját elindította azáltal, hogy a sztrájk alatt állandó­an azt hangoztatta: “480 percnyi munkát fogunk adni a társaságnak minden nap.” Most a gyár szavánál akarja fogni Reuthert és minden kö­rülmények között követeli a 480 perces munkát a saját méretei szerint. A B épületre vonatkozólag, mely a speedup miatt elkezd­te a sztrájkot, a Ford társa­ság vezetősége annakidején külön hat pontból álló egyez­ményt kötött a szakszervezet­tel- Ezt az egyezményt azon­ban a gyár egyáltalán nem tartja be. A társaság meg­egyezett abban, hogy a futó­szalagot egyenletes menet­ben tartják s hogy a munká­kat egyenletesen osztják el s hogy minden 19-ik ember után egy pótmunkást állít be, akiiek feladata az volna, hogy a szalag sebessége foly­tán elmaradt torlódást hely­rehozzák. A gyár azonban ezeket a kisegitő embereket rendes termelő munkára al­kalmazza s egyáltalán nem jut idejük kisegítésre, Ugyan­csak megtörténik az, hogy betegség miatt néhány eiftber otthon marad s ilyenkor a gyár nem pótolja azokat, — mégis megköveteli a teljes termelést, ami észbontó gyor­saságot követel a munkások­tól. A múlt héten ebben az épületben 52 panasz történt a speedup ellen- Ugyanakkor a gyár vezetősége el akarta bocsátani a szakszervezeti bi­zalmit, mert gyűlésre szóló meghívókat osztott szét az üzemben- A gyár vezetői azt állították, hogy a meghívók kiosztása miatt lelassult a munka- A bizalmit tárgyalá­sok után vették vissza mun­kába s megfenyegették, hogy azonnal és véglegesen elbo­csátják, ha még egyszer ha­sonló eset történik. Ugyanak­kor a gyár napi termelésről kiadott jelentése szerint az említett osztályon aznap, mi­kor a szakszervezeti gyűlés­re szóló meghívókat kiadták, nemhogy kevesebbet termel­tek volna, mint máskor, de túlhaladták az előirt mennyi­séget. Minden jel arra mutat, hogy a Ford társaság egyál­talán nem várja meg a “pár­tatlan bizottság” döntését, hanem egyes osztályokban máris 20 százalékkal emelte a termelést, más osztályok­ban pedig a munkát tanul­mányozó időmérők most pró­bálkoznak a norma megvál­toztatásával, illetve a terme­lés fokozásával. MAGYAR BORBÉLY SUNNYSIDEON STEVE & ERNEST BORBÉLYÜZLETE Hajvágás nők és férfiak számára JÖJJÖN EL EGYSZEB £8 ÁLLANDÓ VENDÉGÜNK LESZ! 45-05 QUEENS BOULEVARD A 45 4* 44-ik utca között, a "Bilan” állomásnál SUNNYSIDE, L. I., N. Y. HUSZONHÁROMFÉLE PAPRIKÁT ŐRÖLNEK A SZEGEDI MALMOKBAN SZEGED. — Paprikama­lom több is van itt a Petőfi Sándor-sugárut végén. Ami­kor a sárga villamos, ame­lyikről leszálltunk, elhalad a célbavett malom zümmögése ötven lépésről úgy fogad bennünket, mint más, liszt­őrlő hodályokban. A malom előtt lovaskocsi ácsorog, lőcs­re tekert istránggal, ami szintén ismerős malomkörüli kép búzatermő-vidéken. Et­től fogva azonban újat lát a szem. Téglapiros zsákokat, piros padlót, paprikaportól lepett, a munka ütemében rezgő gépeket, csattogó haj­tószíjakat, téglapiros őrölt paprikával teli hombárokat s piros portól szines, erős mun­kában sürgölődő munkásokat. A munka itt a szó szoros ér­telmében “erős.” Ez a mun­ka “vörös malma,” ahol a világhíres szegedi paprika készül. zálátnak a paprikatermés felfűzéséhez. A felfűzött pap­rikát tárolókban felaggatják s egy-két hétig várnak vele, hogy szikkadjon. Ezután kezdődik a “hasítás”. Ilyen nagy üzemben, mint ez is, kétszáz lány is foglalkozik a hasítással. Egyik legnehe­zebb, leggyötrőbb munka ez. A paprika októbertől ja­nuárig, amig teljesen ki nem szárad, levet ereszt, a lé be­marja magát a bőrbe és rendkívül kinzó, égési fájdal­makat okoz. A színezés A palánták érlelése Szálingó paprikaporban, a kérdezgető részéről sürü kö­­hécseléssel .torokigazitással, a felelgető paprikamolnár részéről, aki rendkívül ro­konszenves, a mesterség min­den izét-porcikáját ismerő szakember, nagy lelkesedéssel megindul a beszélgetés arról, hogyan is készül a magyar földnek e jellegzetes termé­ke, amelyről Szegedet a világ másik felén is emlegetik. — Szegedet és Kalocsát,— állapítja meg tárgyilagosan a molnár. — Ez a két igazi termőhelye a paprikának. Kalocsa paprikája édesebb, Szegedé az erősebb és -ép idén küldötte szét a központi irányítás a többszáz mázsa édesebb kalocsai magot ter­melőinknek, hogy még jobb, izesebb, élvezhetőbb legyen a szegedi paprika is. — Az elvetett mag palán­tája pünkösdig van érlelés­ben. A hideg ellen, fagyok ellen éjszakára letakarják. Ha kevés a csapadék, akkor este-reggel locsolják. Pün­kösd után kezdik a palántá­kat az ágyasokba kiültetni. Ez a “kirakodás” tiznapi, lá­zas, komoly munkát igényel. Rá egy-két hétre megnézik az eredményt. Ha itt-ott nem fogamzott meg a palánta, ak­kor az üres területeket kifol­tozzák. — Augusztus utolján kez­dődik a szüret, s tart végig egész szeptemberben. Októ­ber elsejével a termelők túl­vannak a szüretelésen s hoz­— Az őrlésre előkészített, szárított paprikabőrt és ma­got a termelő beszállítja a malomba. Megállapodnak a molnárral, hogy a nyilván­tartott huszonhárom-féle pap­rikaminőség közül milyen fajtára akarja megőrletni a behozott termelvényt. Mert huszonhárom-féle minőséget tartanak számon a szegedi paprikamolnárok s a hivata­los vegyvizsgáló. Az egyes fajtákat háromféle osztályba sorolják. Van például “dicsé­retes”, csemege, “hajtásba való” csemege és “standard” csemege. Dicséretes édes, hajtásba való édes és stand­ard édes. így jön ki a hu­szonháromféle minőség. — Vannak malmok, ahol hétszer öntik fel a paprika­masszát a garatra, mire a kívánt lágyságát, selymessé­­gét elnyeri. Az őrölt paprika anyagot aztán addig lapátol­ják, keverik, kavargatják, amig egységes szint nem kap. Szegeden több mint 20 paprikamalom működött a legutolsó időkig, zümmögte, hömpölygette a napi 100-150 mázsa őrölt paprikát. Ez a mennyiség indult el aztán j világhódító útjára. A kül-! földre induló szállítmányok | leplombált zsákokban, a meg­felelő gyári védjegyzéssel in­dultak el, a belföldi piac szükségletét a kétdekás, öt­­dekás, negyedkilós, félkilós, kilós csomagokkal a központi csomagoló serény munkáske­zei elégítik ki. Toyt húszezer jogtalan letartóztatással vádolják DETROIT. — ' Harry S. Toy, detroiti rendőrfőnököt beidézte a törvényszéki ügy­védek polgári szabadságjogok sérelmével foglalkozó bizott­sága, és felelősségre vonta, amiért 20.000 detroiti pol­gárt minden végzés nélkül letartóztatott a rendőrség és faggatott, anélkül, hogy bár­milyen vád is létezett volna ellenük- A 20-000 embert so­ha nem is állították bíróság elé, de a rendőrség faggatása után elbocsátották-1948-ban a detroiti rendőr­ség 101.000 embert tartózta­tott le, azokon kívül, akik az ucca forgalmi szabályait sér­tették meg. A letartóztatot­tak 30 százaléka krónikus al­koholista volt s a rendőrség jelentése szerint 20.000 sze­mélyt vizsgálat céljából tar­tóztattak le, a többieket pe­dig különböző büntettek és csalások miatt. A 20.000 végzés nélküli le­tartóztatás még a konzerva­tív vezetés alatt álló törvény­­széki ügyvédek szervezetét is annyira meglepte, hogy levél­ben beidézte Toy rendőrfőnö­köt. A szakszervezeti tagok, a Civil Rights Congress, a né­ger szervezetek, valamint a progresszív szervezetek tag­jai előtt nem volt titok az ár­tatlanul meghurcolt emberek tömeges letartóztatása és többizben elhangzott a vád, hogy Toy rendőrfőnök állan­dó terror alatt szeretné tar­tani a néger polgárokat és a militáns szakszervezeteket, valamint baloldali szervezete­ket. Csupán nemrégiben tör­tént meg, hogy 350 embert minden végzés nélkül letar­tóztattak s a Victor Reuther elleni merénylettel gyanúsí­tottak. Miután az embereket több napon át fogva tartották és teljesen elzárták a külvi­lágtól, szabadon bocsátották valamennyit. Az eredniény az volt, hogy a rendőrség talált nyolc olyan embert, akiket megbüntettek gyorshajtásért s nem fizették meg bünteté­süket, de a merénylőket nem találta meg. Toy megjelenése a törvény­­széki ügyvédek szervezete előtt azt jelenti, hogy a szer­vezet kénytelen volt tudomá­sul venni a rendőrfőnök jog­talan és alkotmányellenes in­tézkedéseit. Amennyiben egy ügyvédet idéznek a bizottság elé, az rendszerint azt jelen­ti, hogy megvonják az ügy­véd működési engedélyét és kizárják a szervezetből. Ter­mészetesen Toy esetében más a helyzet-Mialatt azonban az ügyvé­dek szervezete beidézte a rendőrfőnököt, aki naponta lábbal tapossa az ország al­kotmányát, a progresszív pol­gárok bizottsága a kerületi szövetségi ügyésztől kérte a vizsgálat megindítását a jog­talan letartóztatások ügyé­ben s a Civil Rights Congress Van Antwerp polgármester­től Harry S. Toy azonnali me­nesztését kérte. Ezek a paprika méregtől kérges munkáskezek, amelye­ket gondolatban meg kell, hogy szorítson mindenki, aki a szegedi paprika világhírét hallotta, vagy zamatját érez­te a paprikás szalonnán vagy a pirosra fűszerezett étele izében. i. y. A MAGYAR JÖVŐ OLVASÓINAK AJÁNLJUK! Uj Magyarországból legfrissebben érkezett szépirodal­mi könyvek sorozatából egy gyönyörű koszorút állított össze á Tisza Bookshop a Magyar Jövő olvasóinak! Ajánlatunk a következő: $Jj.98-ÉRT megkaphatja az alanti felsorolt cimü könyveket: Petőfi Sándor összes költeménye ............................................ $2.98 J. FUSCIK: Üzenet az élőknek ...___v.............................. $1-50 NAGY ISTVÁN: Erdély-uton ................. $1.00 HOLLÓS KORVIN: Böjti szelek .................................................$1.00 TRAVEN: Taliga ........................................................................... $2.00 BARTA LAJOS: A gyár ............ $2.00 DARVAS JÓZSEF: Város az ingoványon .............................. $1.50 Ha egyes könyvet szeretne megrendelni’ 30% enged­ménnyel kaphatja meg, kivéve “Petőfi Költeményeit” Továbbá leszállított áron még kaphatók: Rendes ár Leszáll, ár BÖLÖNYI: Hallja kend Táncsics ....................... $3.00 $2.60 KOVÁI LŐRINC: Tűzhely (2 kötet) ..................... 3.00 $2.60 NEXO: Szürke fény (2 kötet) ................................ $3.00 $2.60 TAMAS ALADÁR: Megsebzett ifjúság ............. $3.00 $2.60 BÖLÖNYI: Az igazi Ady ....................................... $4.00 $3.50 ILLÉS: Kárpáti rapszódia ..................................... $4.00 $3.50 SOLOCHOV: Uj barázdát szánt az eke .............. $1.50 $1.10 SAYERS-KAHN: A nagy összeesküvés ............. $2.00 $1.40 REVUELTAS: Köröznek a keselyük .................... $1.50 $1.10 RÉVAY: Marxizmus, népiesség, magyarság ...........1.50 $1.10 RÁKOSI: A magyar demokrácia .................... $1.50 $1.10.. Most érkeztek: B. SMITH: A felhőkarcolók árnyékában __........................ $2.98 G. SELDES: Ezer amerikai ..................................................... $2.00 SÁNDOR: Idegen nyelvű szavak ............................................... $1.98 Petőfi Sándor összes költeményei .............................................. 2.98 Tisza Bookshop 130 East 16th Street, New York 3, N. Y. Kormánysegitségel kér a hawai-i sztrájkolok számára WASHINGTON. — Wayne Morse, oregoni republikánus szenátor, felszólította Tru­man elnököt, hogy nevezzen ki prominens polgárokból egy döntőbíróságot Hawai sztráj­koló dokkmunkásainak meg­segítésére. A munkások 59 nap óta sztrájkban állnak s a gyár visszautasította a szervezet által felajánlott közvetítést. Morse szenátor elitélte a Washington Post­­ban megjelent vezércikket, mely sztrájkletiltást kér a munkások ellen s kijelentet­te, hogy az újságban megje­lent propaganda hirdetés el­olvasása után minden józan ember látja, hogy nem a munkások, hanem a munka­adók utasítják vissza a köz­vetítést.--------^-------­Harcok Észak és Délkorea határán LAKE SUCCESS- — Az Egyesült Nemzetek jelentése szerint gépfegyveres harcok folynak Észak és Délkorea határán- Az UN bizottsága a helyszínen megállapította, hogy a határmenti falvakat felégették. A bizottság a Délkoreai kormány vendége volt és a reakciós délkoreai kormány beismerte, hogy a határmenti falvakat a' kor­mány csapatai foglalták el, ami egyszersmind beismerése annak is, hogy délkoreai ka­tonaság kezdte a támadást, nyilván azzal a szándékkal, hogy meghosszabbítsák az amerikai megszállást. A na­pokban meggyilkolták Kim Koo délkoreai konzervatív vezetőt, aki egységet hangoz­tatott az ország két része kö­zött és ellenezte az emerikai megszállás meghosszabbítá­sát. HÁZ ELADÓ Modern disztéglából épitett ház, a város központjában, egy block­­ra a pósta és városházához. — Vásárlás és közlekedés közel. — Csendes hely. 40x173 területen, kerítéssel, a szoba, tile konyha, fürdőszoba. Látnia kell. 1387 Philomene Boulevard Lincoln Park 25, Mich. ^ <-NYARALÁSI ÚTMUTATÓ SUMMER RESORTS GIUDE. — Megjelenik minden nap. ♦ Tulajdonos: STEVE CASIMIR TELEFON: PINE HILL 2284. A Catskill hegyek egyik legszebb nyaralója. — Elsőrendű magyar konyha, házilag készült sü­temények. — Fürdőszoba, uszoda, tennisz court, ping-pong. — Bencze Károly muzsikál, hétvé­gén műsor. — N. Y.-i telefon: Newton 9-4991. Júniusban és szeptemberben mérsékelt árak! 3 I JULIUS 21-ÉN ZÁRUL g IpedlowI II KAPITÁNY ÉS BRACK MIKLÓS 0 NYÁRI g SZERETETCSOMAG g 9 AKCIÓJA □ MAGYARORSZÁGBA Ej N A CSOMAG SÚLYA 90 FONT KÖRÜL LEHET S *1 C f°ntos vagy kisebb csomag szál- Sij • ■ litási dija VÄM NÉLKÜL a new ^ S VW ztfe ü ßB yorki főraktártól fontonként! '2.00 ■ fj 'Br ■ W dolIár BIZTOSÍTÁSSAL együtt. ■ F-j H 15 FONTON FELÜL MINDEN FONT 30 CENT S A magyar pénzügyminisztérium rendelete érteimé- iSs H ben, csomagküldők a vámol főirodánkban vagy gyüj- mm • főállomásainkon lefizethetik. EZ A VAJH FONTON­KÉNT 20 CENT. Vámfizetés nélkül is felveszünk cső- W pn magot, ha kizárólag ruhaneműt tartalmaz és cim- gq U zeit rendelkezik szegénységi bizonyítváhynyaí. jjfjJ fenj KÉRJEN KÜLDÉSI TUDNIVALÓKAT, amelyben ö M részletesen ismertetjük az uj vártirendeletet és sza- W. LJ bályokat, továbbá hogy mit szabad és mit tilos külr W til deni és felsoroljuk 30 gyüjtőállomásunk címét. bJ ÉLELMISZER-CSOMAGOK A V MAGYARORSZÁGI KÉSZLETÜNKBŐL főirodánkban és gyüjtőállomásainkon megrendelhe- p^j Em] tők. 14 fájta külömböző összeállítású élelmiszér-cso- pE| M magot árusítunk 3. és 20. dollár között, melyek Buda- N fTZf pestről a magyar kormány engedélyével vámmentesen H Ej kerülnek címzettekhez. Árjegyzéket kívánatra küldünk. ■ §£1 AHOL NINCS GYŰJTŐ ÁLLOMÁS, onnan poitán (intured) __, vagy Railway Express utján kell a csomagot new yorki főraktá- « rjj runkba beküldeni. Ez esetben az óhazai címet egy vászondarabbal be kell fedni. Ezt a vászondarabot mi főirodánkban eltávolitjuk. Egyidejűleg levélben címünkre beküldendő a szállítási dij check Q3 F3 vagy money orderben a pontos óhazai cimv megjelölésével. H • Manhattan, Bronx vagy Long Island Cityben lakók csomgjáért tele­fonhivásra csomagonként Sí.-ért házhoz küldünk. M ■m Tel: REgent 4-6300 A new yorki főraktár címe: m i CÄPT. JAMES G. PEDLOW O B 1220—2nd AVE. (a64St. wrok) NEW YORK 21, N- Y, gél Kji A főraktár naponta reggel 9-től este 6-ig van nyitva. Q Testvériség (IW0) 1041. Oszt. Detroit, Mich. Titkár: Mrs. Theresa Szerdi. 8053 Greenlawn, Detroit 4, Mich. Telefon: WE 5-5169. Minden pénteken este elfogadunk tagsági dijakat, 8124 Burdeno St. alatti otthonban. DÁUVAI IÁBA A 6 INGATLAN és BIZTOSÍTÓ IRODÁJA, 3892 West EMI! fii iJÄla'UÖ Jefferson Avenue, Ecorse, Mich. Telefon: AT 2021. — Lakás tel. AT 1707. Több mint 25 évi üzleti tevékenységéről Mich. áll. elismerése van. TASS 9 fii EiHEIlC ruhák mérték szerint. 5127 East I AlLUllO EJmEbAlwftalfiV McNichols. — Near E. Davison Street ÉÚGENE ORDENTLICH, tulajdonos. DETROIT, MICHIGAN, TELEFON: TW 1-4648 ifl'fll ||£H In ÜIHC* MAGYAR TEMETKEZŐ és vizsgázott BALZSAMOZÓ I Ufi&ilUu 8632 Dearborn Avenue, Detroit. Mich. Tel: VInewood mwiBKiniB wnnwv 2-1555, éjjel-nappal — Lakás tel.: VInewood 1-8213. CTCUC TCRIUVÁV 1709 láwndale avenue, Detroit, mich. 0 I EWE. i la LaPS a Ek Ük Lane Superservice, Tires and Batteries, Gas and W m am V! mm ■ ■ »I* oiJ _ Telephone; yI 2-9797. lallAO GENERAL CONTRACTOR, 780 N. . Waterman Avenue olJ£i0 llftAÜlJu Detroit 9. Mich. — Elvállalja uj tégla és faházdk, garázsok és pincék építését. Kérjen árajánlatot Tel. VI 2-1784.— TIIM/ft A U méhésztől vegyen mézet, amit orvosságnak is használhat, 1LEJ Sfel I WÁ4I8 mérsékelt áron kaphatja. — 4463—23rd St., Wyandotte, W ^ Mich. — Eurikától, a régi Fort St.-től 1 blocknyira. LINCOLN PARK, MICHIGAN A OPTOMETRIST. — Szemvizsgálat. — Szemüvegeket ké-Uli fia EjEbüELwIi szít és javít. — 1631 Fort Street, LINCOLN PARK, 25, MICHIGAN. — Telefon: AT 8122. iMLä^H 1024 óta. Működési engedély 12 államban. Költözés, ■ h kliy csomagolás, beraktározás, zongora, jégszekrény és lályha. Tel.: WA 8-9090 — Victoria Ave., Lincoln Park 25, Mich. Canadian License NIXON Funeral Ghapel Lincoln Park, Ambulance. AT 1334. FUnffSIBSir Szemvizsgálat. Szemüvegkészités. 5800 W FORT UUDffSll UDIiCSailS STREET. DETROIT, MICH. Bejárat a Campbell­­” en. — Telefon: VI 1-0350. *&■■■■ Ml If (Tt- ■___Szőke Pál, tulajdonos. AUTÓJAVÍTÓ. Gas, Oil. PAUL mm Service Battery. Tire. Auto Parts. 1 'WII'WSS 19505 Allen Rd, Melvindale, Mich. Tel WA 8-9800 NEW YORKI MAGYAR ÜZLETI ÚTMUTATÓ New York Hungarian Business Guide and Directory — MEGJELENIK minden nap. ■ — KÉRJÜK TISZTELT OLVASÓINKAT, hogy pártolják fokozottan állandóan ebben a rovatban hirdetett üzleteket, mert ezek a magjai hirdetők Is állandóan támogatják lapunkat. PÉNZKÜLDÉS, HAJÓ- ÉS REPÜLŐJEGYEK FÖLDES PÉNZKÜLDŐ ÉS HAJÓJEGY IRODÁJA 1523 FIRST AVENU/E, a 79-ik és 80-ik «teák között, NEW YORK CITY. Telephone: BUtterfield 8-4985 és 8-4990. — PÉNZKÜLDÉS a legpontosabban. — HAJÓJEGYEK és REPÜLŐJEGYEK minden vonalra eredti árakon. — SZERETET­­CSOMAGKÜLDÉS a leghiztosaM>*u. VENDÉGLŐK (RESTAURANTS) Lusziig Debrecen Restaurant Telefon: RHinelander 4-9305. + A 2nd és 1st Avenuek között. Jöjjön nagyszerű nyári kerthelyiségünkbe. + Yorkville Hungarian Self Service Restaurant (MAGYAR MUNKÁS OTTHON). — 350 EAST 8IST STREET. — Telefon: RE 4-9555 Hungarian Garden Bar és Restaurant Te aZZ a 79-ik és a 80-ik uccák között. — Max Fransko zenekara muzsikál. Károlyi Mária és Nyárai Károly énekesek. Joe Herli'tsek és Zettl Laci tulajdonosok % Hideg levegő-áramlatu helyiség (Air conditioned) ^ ^ ^SEK (STRUDELS) 18DG LSE?DK1GT : \ ÉS CUKRÁSZDA — 14S7 Third Avail««, miadl nkilDw I % a>. \ ^ET SARKÁN. — Telefon: BU 8-06S0. — HÚSÁRUK (MEATS) MERTL JÓZSEF, magyar hentesáruk, »»« SEC°ffYJ9E2- N- Y C (Televízió, refrigerator, mosógép, rádió és phonograph üzlet) JAMAICA REFRIGERATION SERVICE 00RP. Egyedüli ilyen zsánerű magyar cég, árusít refrigeratorokat, mosógépeket, 1 legjobb gyártmányú televíziós készülékeket, főzőkályhákat és jókarban lévő jégszekrények már $49.50-ért kaphatók.— 97-02 150th Street, Jamaica, L. I. Fióküzlet: 166-30 Jamaica Avenue. Jamaica, L. I. ♦ Útirányért telefonáljon:- REpublic 9.7755; Flushing 3-0770 és Jamaica 6-2738,-4 FÉRFIRUHA ÜZLET (MEN’S CLOTHING) NÁDEL HUGO férfiruha üzlete ^ — TAVASZI ÉS NYÁRI RUHÁK DÚS VÁLASZTÉKBAN —___________ SÍRKÖVEK (MONUMENTS) WEINREB BROS. & GROSS S gl&gel St., Brooklyn. Tel.: EV 7-9419. Elhunyt magyar e.ryleti tagok «lrkfikésritöjü TEMETKEZÉSI INTÉZETEK (FUNERAL ' ’TORSI NEW YORK UNDERTAKING CO. ’ E-w ... ....­­----­Hatéi riiaadeqt big indian> n­­y• — (a*ei«tt U I CL BUSJHIXOI Rohály Farm) .— .Tulajdonos: GREEN LAJOS. Tel.: Pine Hill 2257. — Minden kényelem és jólét egy tökéletes vakációra Üzletvezető. ZSOLT FERENC. Részletes információt ad a new yorki iroda: SC 4-1982. — Junius hónapra mérsékelt árak. Julius és augusztusban Horosny cigányzenekara muzsikál. 4th of July weekend speciális árak A m W IfIFfAff IA AIIAR Morris Krausman és Louis Perlman tulaj. M £ ff’ SlURSilK donosok. Kóser magyar konyha. Zene, uszoda. ■■■■ ■■■■■ IIlílllvH Modern szobák. Tel.: Jeffersonville 228-J. YONGSVILLE. N. Y. N. Yr.-i iroda telefonja: LE 2-0526 vagy UN 3-8906 és UN 3-9375. — Júniusban heti 35 dollár, elsőrendű teljes ellátás. — 4th of July weekend, 3 nap $21.00 BLITZ BROS, tulajdonosok. — P. O. Box 832, PHILLIPSPORT, N. Y. HIGH MOUNTAIN HOUSE SULLIVAN county Érdeklődjék new yorki telefonon EV 7-6284. — Elsőrangú magyar amerikai konyha. — 200 aceres terület Catskill legmagasabb pontján. — Nagy tó és uszoda. — JÚNIUSBAN KEDVEZMÉNYES ÁRAK! Egészségét úgy biztosíthatja legjobban, ha itt nyaral: uru| An! iMPTOIi IKITEI fleischmanns, new york IC ff HnLlilUlUH SlU ICL Tel.: Fleischmanns 48 vagy 244 Legjobb magyar társaság. Magyar konyha, magyar zene és magyar dal. New yorki iroda telefonja: CYpress 8-6771. 4th of July weekend rate $25..00-tól feljebb. Bármikor julíus 1-től, péntektől julius 4-ig péntek ebéd utánig. HUNGARIAN VILLAGE INN GaTX“«r^ HELLER SÁNDOR tulajdonos. — Modern szobák. Kitűnő, házias magyar konyha. Jó magyar társaság. Folyóvíz fürdésre. — Bus-szal és vasúttal Catskill, N. Y-ig, onnan telefonáljon, önért jövünk. — Junius hónapban hetenként 35 dollár. — yf|| I A DIHETDCII'ISr Kingstontól. — A Catskill és Jhantupg f ILL *I PlvLíldlUEL hegyek között. — KINGSTON, N. Y., R. F. *, ^ " Telephone: Kingston 576 M2. — Rosner házaspár tulajdonosok. — Elsőrendű amerikai magyar xonyna, bár éb"*?5ne. Modern szobák mérsékelt árakon. Étkezés: Étlap szerint, vagy heti $40.00. — Szabad fürdés, csónakázás, horgászás és egyéb sportok.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék