Magyar Katonai Szemle, 1931 (1. évfolyam, 4. negyedév)

A HADILEVÉLTÁR KÖZLEMÉNYEI - A 101. gyalogezred az 1915. évi húsvéti csatában. Ismerteti: Julier Ferenc ny. á. ezredes

230 MAGYAR KATONAI SZEMLE 12. FÜZET nyughatik, hanem mikor valami jó igyekezetet teszen fel magának, jó véget veszen fel elméjében, akiben untalan foglalatos és gyönyör­ködéssel fáradoz.« A vakmerőség hadi fővezérekben nem kívánatos nem is dicsé­retes: egy puska pattanás elrontja életével az egész hadának és orszá­gának szerencséjét Ugyanazért nem mondom, hogy ne legyenek olyan occasiok, akikben a főgenerálisoknak félre kell tenni azt a tekintetet amit mondtunk, hanem magunknak személyek szerint elől kell állani a hadnak bátorítására, melynél semmi inkább a hadakat nem bátorít­ja.« Oh hivságoknak, hivsága! Törvényszabással, articulusok írásá­val megtölteni nemcsak a könyveket, de majd m­ár bibliothékákat is, azokat osztán­ meg nem tartani, hanem még nevetkezni róla. Ez áz egyik látatlan veszély, aki már régtől fogva rontja országunkat Ez ám a jel, hogy utolsó romlásunk nem messze vagyon, holott magunk confundáljuk magunkat a sok törvénnyel.« »A hadigenerálisokban, ha semmit többet nem tudnak is, elegendő az a mesterség, hogy aki jól parancsol, annak jól engedelmeskednek. A disciplina militaris abban áll, tudni miből áll az, és tudni paran­csolni a szerint. M. Á. A 101. GYALOGEZRED AZ 1915. ÉVI HÚSVÉTI CSATÁBAN( Laczhegyi Zoltán volt cs. és kir. 101. gyalogezredbeli hadnagy hadi­tette, amelyért a Katonai Mária Terézia-rend lovagkeresztjét kapta.) Előzmények. RZEMYSL felmentése céljából 1915 január 23-án a Kárpátokban megindított téli hadműveletünk kezdeti sikerek után febr. folya­mán megakadt ama orosz tömegek ellentámadásain, amelye­ket J­ano­v, az orosz délnyugati arcvonal vezére az egész kárpáti arcvonalon hadaink elé vetett. Erre hadvezetőségünk újabb erőket tolt ide, aminek az lett a következménye, hogy az elkeseredett küz­delemben fokozatosan a volt monarchia haderejének túlnyomó része felsodródott. Hosszú heteken át dúlt a kárpáti csata, míg végre a P 1 A m­. kir. Hadilevéltár személyügyi oszt.-nál őrzött eredeti iratok alapján. )

Next