Magyar Katonai Szemle, 1931 (1. évfolyam, 4. negyedév)

A HADILEVÉLTÁR KÖZLEMÉNYEI - A 101. gyalogezred az 1915. évi húsvéti csatában. Ismerteti: Julier Ferenc ny. á. ezredes

230 MAGYAR KATONAI SZEMLE 12. FÜZET nyughatik, hanem mikor valami jó igyekezetet tészen fel magának, jó végei vészen fel elméjében, akiben untalan foglalatos és gyönyör­ködéssel fáradoz.« A vakmerőség hadi fővezérekben nem kévánatos nem is dicsé­reles: egy puska pattanás elrontja életével az egész hadának és orszá­gának szerencséjét Ugyanazért nem mondom, hogy ne legyenek olyan occasiok, akikben a főgenerálisoknak félre kell tenni azt a tekintetet amit mondtunk, hanem magunknak személyek szerint elől kell állani a hadnak bátorítására, melynél semmi inkább a hadakat nem bátorít ja.« Oh hivságoknak, hivsága! Törvényszabással, articulusok Írásá­val megtölteni nemcsak a könyveket, de majd inár bibliolhékakat is, azokat osztáii meg nem tartani, hanem még nevetkezni róla. Ez ám egyik látatlan veszély, aki már régtől fogva rontja országunkat Ez ám a jel, hogy utolsó romlásunk nem messze vagyon, holott magunk confundáljuk magunkat a sok törvénnyel.« »A hadigenerálisokban, ha semmit többet nem tudnak is, elegendő az a mesterség, hogy aki jól parancsol, annak jól engedelmeskednek. A disciplina militaris abban áll, tudni miből áll az, és tudni paran­csolni a szerint. M. Á. A 101. GYALOGEZRED AZ 1915. ÉVI HÚSVÉTI CSATÁBAN1 Laczhegyi Zoltán volt cs. és kir. 101. gyalogezredbeli hadnagy hadi­tette. amelyért a Katonai Mária Terézia-rend lovagkeresztjét kapta.) Előzmények. PRZEMYSL felmentése céljából 1915 január 23-án a Kárpátokban megindított téli hadmüveietünk kezdeti sikerek után febr. folya­mán megakadt ama orosz tömegek ellentámadásain, amelye­ket l\ano\v, az orosz délnyugati arcvonal vezére az egész kárpáti arcvonalon hadaink elé vetett. Erre hadvezetőségünk ujabb erőket tolt ide, aminek az lett a következménye, hogy az elkeseredett küz­delemben fokozatosan a volt monarchia haderejének túlnyomó része felsodródott. Hosszú heteken át dult a kárpáti csata, mig végre a 1 A ni. kir. Hadilevéltár személyügyi oszt.-nál őrzött eredeti iratok alapján. i

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék