Magyar Könyvszemle, 1880 (5. évfolyam, 1-6. szám)

Majláth Béla: Petőfi Sándor hátrahagyott kéziratai 193–211

194 Petőfi Sándor hátrahagyott kéziratai és könyvtára, emléke, kinek dalai, költeményei viszhangoznak a négy folyam határai között, kinek nevét agg és ifjú egyaránt ismeri. S ha mégis, jelen közleményünk czíme, Petőfi Sándor nevét viseli az csak azon kötelességérzet kifolyása, melylyel a nagy költő nevé­nek, s a közönségnek tartozunk, midőn kéziratait bibliographiai szempontból méltányolva s tüzetesen leirva megismertetni kíván­tuk, s egyszersmind számolni vágytunk azon kéziratokról, me­lyeket a Magyar Nemzeti Múzeum könyvtára mint Petőfi István hagyományosan végrendeletileg szerzett tulajdon­joggal átvett. Petőfi István, i. e. ápril 28-án kelt végrendeletével bátyja iratait említvén ilyképen intézkedik: »Bátyám kéziratait szekré­nyével együtt a budapesti Múzeumnak hagyományozom.« Petőfi István két nappal később elhalálozván, ezen iratok Kuczkay János ügyvéd és hagyatéki zárgondnok úr által, május 8-án és 9 én, a szarvasi kir. járásbíróság és több tanú jelenléte mellett leltároztattak a következő leltár szerint: „KIÍRAT az 1880. évi ápril­is 30-án Puszta-Csákón végrendelet hátrahagyásával el­hunyt néhai Pető­fi István hagyatéki tömegéről, Puszta-Csákón 1880. évi május hó 8-dik és 9-dik napjain a szarvasi kir. járásbíróság által, hagya­téki zárgondnok Kuczkay János ügyvéd, Dérczi Ferencz, Rigó Nándor, Monszpart Gyula és Pette József tanúk közbejötte mellett fölvett leltárból. Néhai Pető­fi Sándor halhatatlan költőnknek azon sajátkezüleg irt köl­teményeinek és levelezéseinek, melyek szeretett testvérénél elhunyt Petőfi Istvánnál őriztettek JEGYZÉKE: 1. »Dalaim« czímű vers. 2. »Szeretsz tehát«, »Búsulnak a virágok«, »Rövidre fogtam a kantár­szárat«, »Mint megfogamzott átok«, »Nem csoda ha újra élek«, »Volt egy szegény fiú«, »Mikor a vas lehull«, »Véres napokról álmodom«, »Világos kék« czím­­ költemények. 3. Erdőd máj. 17. 1847. »Hol a leány«, s ugyancsak Erdőd máj. 17. 1847. »Nevezetes a tegnapi napom« czímíí költemények. 4. »Az ősz utolsó virágai«, Júliának I. számtól VIII. ének. 5 »Bolond Istók« czímíí költemény. 6. »A táblabíró« czímíí töredék. 7. »Szécsi Mária« czímíí költemény. 8. »A téli esték«, »Feleségek felesége«, »Egy könyvárus emlékköny­

Next