Magyar Könyvszemle, 1917 (25. új évfolyam, 1-4. szám)

4. SZAKIRODALOM - DR. PITROFF PÁL. A győri sajtó története (1728–1850.) Ism. G. P. 261

SZAKIRODALOM 263 dàrium újabb folyamainak az irodalmi tárgytörténet szempontjából érdekesebb közleményeivel, míg az önálló kiadványok közül beéri a fontosabbak fölsorolásával. STREIBIG József halála után 1807—1815-ig özvegye vezette az üzletet. Ez időből egyetlen érdemesebb termék került ki a nyomdából, Kiss János 1811-iki énekeskönyve. Az 5000 pél­dányban megjelent, 27'/2 ivre terjedő, gyöngén kiállított kötet ki­adási költségei 14.268 frtra rúgtak. Egy-egy ív szedése 310 frtba került. Az özvegytől fia, Lipót 1815-ben vette át a nyomdát, aki azt 1837-ben beállt haláláig egészen a régi modorban vezette. Lipót özvegye, szül. WERNER Klára, idejében jelentős változás állt be : ő alatta vált hírlap­nyomdává. Az újításból az árva özvegynek nem sok üzleti haszna volt. Nem is egy évtized alatt oly rossz anyagi viszonyok közé jutott, hogy 1846 jan. i-től évi 2000 p. frtért kénytelen volt bérbeadni nyomdáját SAUERWEIN Viktor, eddigi üzletvezetőnek. SAUERWEIN maga pedig úgy megszedte magát, hogy 1850-ben végleg magához váltotta a nyomdát: PITROFF művének utolsó öt fejezete a STREiBiG-féle nyomda hír­lapjait ismerteti : a hazafias szellemű német Vaterlandot, az ebből kifej­lődött Hálánkat, mely KOVÁCS Pál szerkesztése alatt a kor egyik leg­tekintélyesebb sajtóorgánuma lett s a forradalmi idők érdekes termékét az Öreg Abc vén emberek számára c. időközi kiadványt. Különös rész­letességgel a «Hazánk»-kai foglalkozik. Egy egész fejezet a lap tartalmi ismertetésének van szánva, de sajnos, beéri a puszta címfölsorolással, sem a nagyszámú álnevek és jegyek megfejtésével,1 sem az írók sze­mélyiségével nem törődik. Pedig sok oly név szerepel a cikkírók között, melyekre nem található adat a SziNNYEi-féle Magyar írókban s amelyek viselőire épen a Hazánk monografusának kellett volna fényt deríteni. A kötet tulajdonképeni tartalma a 104. lapon véget ér. Ezután néhány lapon keresztül a nyomda régi fametszvényeinek egy sorozata van az eredeti dúcokról újra lenyomatva (egy részük az egyes fejeze­tek élén, köztük és végén is alkalmazást talált, de sajnos, minden magya-1 A sok álnév közül mindössze a Víg Feri mellé tette ki PITROFF a meg­oldást : KOVÁCS Pál. Mi magunk a következőkkel szolgálhatunk : Fiván = galánthai FEKETE János ; Futásfalvi = HAMARY Dániel ; Labora = ROBOZ István ; Darázs = VAJDA Péter ; Inokai csalán = BULYOVSZKI Gyula ; Eöttevényi és Ötevényi = NAGY Ferenc, hogy a közismertekről, minők Hiador vagy Vas Gereben, ne is szóljunk. Azonban az álnevek legnagyobb része hiányzik gyűj­teményünkből s hiányozni is fog mindaddig, amig folyóirataink monografusai komolyabban nem veszik feladatukat s puszta anyagfelsorolás helyett a nyers adatok feldolgozására is törekesznek.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék