Magyar Közlöny - Hivatalos lap,1946. január-május (1-107. szám)

1946-01-01 / 1. szám

­­ rA közellátásügyi miniszter a minisztérium kezelési személyzetének létszámában Raskó Gyuláné és Gölniczi Margit tiszteletdíjas kezelő­ket a IX. fizetési osztályba miniszteri iroda­­főtisztté kinevezte. (110.414/1945. K. M. eln. Mám.) 2 Károly (Szikszó), Janitzky Sándor (Salgó­tarján), Stamza László (Kecskemét), Holéczy Barnabás (Veszprém), István Béla (Szeged) tiszteletdíjas szakelőadókat, Győrffy László (Székesfehérvár), Nahóczky Miklós (Debre­cen) tiszteletdíjas előadókat a VIII. fizetési osz­tályba közellátási felügyelővé, dr. Bara­nyai Árpád, dr. Kontor Béla közellátási segéd­­felügyelőket, dr. Komjády József miniszteri számvizsgálót, dr. Vígh Gyula és dr. Hámori Jenő (Pécs), Kerekes István, Bárándi Mihály, Blaskó Tibor, Csűrös József, Jártig Kornél, Cili Imre, Pajzs József (Zalaegerszeg), Nébik Ferenc, Fiedler Zoltán, Bakos Geyza (Szentes) tiszteletdíjas előadókat a IX. fizetési osztályba közellátási felügyelővé, dr. Molnár Miklós (Szekszárd), dr. Gyimesy László (Szombat­hely), Filippinyi Zoltán (Gyula), Csaba Antal (Győr), Kiss Géza, Fazekas Zoltán (Balassa­­gyarmat), Rácz Miklós (Berettyóújfalu), Pet­­r­eczky Tivadar (Esztergom), Balogh Károly (Szentesi, Kármán Pál (Szentes) tiszteletdíjas tisztviselőket és Tomcsányi Pál budapesti lakost a X. fizetési osztályba közellátási segéd­­felügyelővé kinevezte. (111.820/1945. K. M. eln. szám.) f A közellátásügyi miniszter a minisztérium számvevőségi tisztviselőinek létszámában Szász Jenő és Papp József miniszteri számvevőségi tanácsosokat a VII. fizetési osztályba minisz­teri II. osztályú számvevőségi főtanácsossá, Végh Miklós miniszteri számvizsgálót a VIII. fizetési osztályba miniszteri számvevőségi taná­csossá, dr. Szentpétery Bódogai miniszteri számellenőrt a IX. fizetési osztályba miniszteri számvizsgálóvá, Kalocsay Gyula, Debreceni Nagy Alice, Kovák Sándor miniszteri számtisz­­teket a X. fizetési osztályba miniszteri szám­­ellenőrré és Vargha József, Oláh Sándor, dr. Vadas Györgyné miniszteri számtiszteket ideig­lenes minőségben a X. fizetési osztályba minisz­teri számellenőrré, Somogyi Ilona, Vargha Lenke, Thur­gy Klára miniszteri I. osztályú irodasegédliszte­ket, Somossy László, takaró Sándor tiszteletdíjas ellenőröket. Czontó Jolin, Hoffer Rózsa tiszteletdíjas kezelőket a XI. fize­tési osztályba ideiglenes minőségben miniszteri számtisztté kinevezte. (111,817/1945. K. M. eln. szám.) A közellátotvü­gyi miniszter a minisztérium kezelési tisztviselőinek létszámában Vesztróczy Jenő, Borbás József, Cziráky Gábor, Tauber Magda, dr. Czenner Jenőné miniszteri iroda­­főtiszteket a VIII. fizetési osztályba miniszteri segédhivatali igazgatóvá, Orosz László, Szakáll Ferenc, özv. Flórián Györgyné miniszteri I. osz­tályú irodatiszteket a IX. fizetési osztályba mi­niszteri irodafőtisztté, Bajman Margit, özv. Bu­rgezdy Bébiné miniszteri II. osztályú iroda­tiszteket, Csapó Imre miniszteri I. osztályú Irodasegédtisztet a X. fizetési osztályba minisz­teri I. osztályú irodatisztté, Bóta János, Kop­­házy István, Sinkó András, Kupsza Mária, Wólf Anna, Fintha Márta (Mátészalka) miniszteri I osztályú irodasegédtiszteket a XV. fizetési osztályba miniszteri II. osztályú irodatisztté és Prépost Zsigmond miniszteri altisztet, Éder Jó­zsef tiszteletdíjas ellenőrt. Sárkány Margit, Hochholtzer Irén tiszteletdíjas kezelőket a XI. fizetési osztályba ideiglenes minőségben minisz­­teri II. osztá­yy irodatisztté. Bugyinszky Jolán, Lódy Júlia, Bogyó Sándorné tiszteletdí­jas keze­lőket a XII. fizetési osztályba miniszteri­­ osz­­tályú irodasegédtisztté, Kunka Béla, Nagy Jenő, Oláh József, Tóth I­ászló, Szabó Irén, Sípos Erzsébet, Zsoldos J­enke, Szabó Margit, Be­nyó Sarolta, Simon Mária, Soltai Ilona, Krani­z Fe­renc, Oláh Sándorné tiszteletdíjas kezelőket a XII. fizetési osztályba ideiglenes minőségben miniszteri I. osztályú irodasegédtisztté ki­nevezte. 111.819/1945. K. M. szám.) A pénzügyminiszter,dr. Nmratil Ákos egye­temi ny. 1. tanárt a­z 1600/1945. M. E. számú rendelettel felállított Mszágos Árindex Meg­állapító Bizottság ellenére, dr. Varga István egyetemi ny r. tanár p­edig e bizottság elnöké­nek helyettesévé kiné­zte. (99.426/1945. IV. P. Ü. M. szám.) A pénzügyminiszteri pénzügyi üzemi tisztek létszámába jelenlegi Szolgálati helyükön Be­­lügyi Antal hivatali főnökhelyettest a Vili. fize­tési osztály 8. fokozatába üzemi főtisztté, Sólyom Béla órabéres alkalmazottat a IX. fize­tési osztály 3. fokozatába üzemi I. osztályú tisztté és Takács Amau­s órabéres alkalmazot­tat a X. fize *é si osztály 3. fokozatába üzemi II. osztályú tisztté átnevezte. (232.048/1945. XIV. P. M. szám.) 2 A fzerelátásü­gyi Miniszter a minisztérium altiszti személyzetén* létszámában Herendi Kálmán és Szili József mű­szaki all­érseket a XI. fizetési osztályba műszaki altisztté, Horváth Jenő szakaltisztet a XII. fizetési osztályba szak­al lisztté, Búcsú István, Szakíts István, Vargha Aladár, Németh József altiszteket a XIII. fize­tési osztályba altisztté, Baghy János, Bene Já­nos, Orosz József, Nagy Gyula, Vad Ferenc, Béres András, Kuglicz Géza altiszteket a XIV. fizetési osztályba altisztté, Aaócs Sándor, Böjti Menyhért, Czombos István, Bucsi János, Hor­váth László, Gévay Lajos, Medgyaszay Lajos, Mega Károly, Ughy Elek, Jerovszky Károly, Tótpál Imre és Gyarmati István tisztektonjas altiszteket a XV. fizetési osztályba altisztté ki­nevezte. (111.818/1945. K. M. eln. szám.) MAGYAR­ KÖZLÖNY 1948. január 1. kedd. — 1. szám. A vallás- és közoktatásügyi miniszter a 2.500/ 1945. M. E. számú rendelet 9. § ának (5) pontja alapján Török Jenőné Haraszti Erzsébet csepeli községi polgári író-A­ kicinyiskola, Merényi Etelka gödöllői köztés polgári leányiskolái, Osváth Ferencné did.ua nagykőrösi községi polgári leámyiskolai, Jeszenszky Anna rákosligeti községi polgári fiú- és leányiskolái, Hajdú Margit kunszentmiklósi róm­. kat. pol­gári leányiskolái, Blaskovics Aranka és dr. Hauber Károlyné Török Eugénia pestujhelyi róm. kat. községi polgári leányiskolái, Justiteris Margit sashalmi róm. kat. polgári leányiskolái, Csíki Anna igazgató, kiskunhalasi ref. polgári leányiskolái, Kolofent Erzsébet aszódi ág. ev. pol­gári leányiskolái, Szomolányi L. Jánosné Eckerdt Ilona c. igazgató, nyíregyházi községi polgári leányiskolái, Imecsfalvy Jenőné Zelenka Márta nyíregyházi községi polgári leányiskolái, dr. Csergő Mihály törökszentmiklósi községi pol­gári fiúiskolái, Walthler György c. igazgató, debreceni róm. kat. polgári fiúiskolái, Zilahi Zoltán c. igazgató, debreceni ref. polgári fiú­iskolái, Osváth Jenőné Krucze Margit debreceni ref. polgári leányiskolái, Csánky Adorjánná Csernátony Janika c. igazgató, debreceni ref. polgári leányiskolái, Majerszkyné Bunyitai Klára debreceni ref. polgári leányiskolái, Nieder­­müller Rózsa hatvani községi polgári leány­iskolái, Kósa Matild sárospataki róm. kat. pol­gári fiú- és leányiskolái, özv. dr. Fülöp Áronné Párkányi Emília csurgói községi polgári fiú- és leányiskolái, Fekedi Felicia c. igazgató, Pécskai Ilona és Bikfalvy Irén pécsi községi polgári leányiskolái, Hock Károly bajai községi polgári fiúiskolái, Liliom M. Arnolda és Wiedmann M. Kornélia szegedi róm. kat. polgári­ leányiskolái, Milleker M. Gerardi battonyai róm. kat. polgári leányiskolái, Nagy Mária és dr. Nagylaky Lászlóné Nagy Ilona makói községi polgári leányiskolái, Nagy Sándor battonyai községi polgári fiúiskolái, Illatky Jolán és Stréer Hed­vig keszthelyi róm. kat. polgári leányiskolái, Mater Schekulin Valéria és Máter Virágh Kor­nélia soproni szent-Orsolya-rendi róm. kat. pol­gári leányiskolái, Waltner M. Graciana soproni Isteni Megváltó leányai róm. kat. polgári leány­iskolai és Bozóky M. Auguszta zalaegerszegi Notre Dame róm. kat. polgári leányiskolai tanárokat 1945. évi december hó 1-i hatállyal a nem állami polgári iskolai tanárok részére megállapított VI. fizetési osztály 3. fokozatába kinevezte. (87.088/1945. IV. V. K. M. szám.) A vallás- és közoktatásügyi miniszter a „tudo­mányos tisztviselők 11 létszámában dr. X Well­­mann Imre országos allevéltárnokot a VII. fizetési osztályba országos levéltárnokká, dr. Ember Győző országos allevéltárnokot a VII. fizetési osztályba országos levéltárnokká, dr. Sinkovics István országos levéltári I. o. segéd­őrt a VIII. fizetési osztályba országos allevél­­tárnokká, dr. Pozsonyi Erzsébet múzeumi könyvtárnokot a VI. fizetési osztályba múzeumi főkönyvtárnokká, dr. Dobrovich Aladár I. o. múzeumi segédőrt a VIli. fizetési osztályba múzeumi őrré, dr. Vayer Lajos I. o. múzeumi segédőrt a VIII. fizetési osztályba múzeumi őrré, dr. Tóth László múzeumi őrt a VII. fize­tési osztályba I. osztályú múzeumi őrré és a tudományos és műszaki segédszemélyzet lét­számába Barlay Lászlóné Zarka Lenke múze­umi segédtisztet a X. fizetési osztályba I. osz­tályú múzeumi segédtisztté kinevezte. (72.976/ 1945. V. V. K. M. szám.) A vallás- és közoktatásügyi miniszter Pál Anna okleveles polgári iskolai tanárt az ájk­­i polgári iskolai tanárok létszámába rendes tanárrá a X. fizetési osztály 3. fokozatába ki­nevezte. (78.830/1945. IV. V. K. M szám.) A vallás- és közoktatásügyi mezter Nyőgér Mária okleveles polgári iskolai tanárt az állami polgári iskolai tanárok létszámába rendes tanárrá a X. fizetési osztály 3. fokzatába kine­vezte. (32.809/1945. IV. V. K. M sem.) A vallás- és közoktatásügyi minszter Sliszki Józsefet az állami gimnáziumi alisitek lét­számába altisztjé a XV. fizetési osztály 3. foko­zatába kinevezte. (78 400/1945. IV.­­P K. M. szám.) A székesfővárosi pénzügyigazgató a pénzügy­őrs­ég átszervezése következtében a pénzügy­miniszter 1945. évi július hó 20-án kelt 272.200/XVIII. számú rendeletére, az 145. évi október hó 26-án kett 274 889/XVIII. eáron. felhatalmazása alapján Kéve Gyula pénzügyőri főszemlészt a X. fizetési osztályba per ügyön biztossá átminősítette. (20.217/III. b. 195 — XII. 17. pülg. szám.) A kereskedelem- és szövetkezetügyi tinizter az 1.560/1945. M. E. számú rendelet 4. §-nak (1) bekezdése alapján Herrmann Dávid ad lakost a Herrmann Ignác váci céghez vá­llat­­vezetőül kirendelte. (81.959/1945. K. Sz. M. szám.) A nemzeti kormány 12.370/1945. M. E. szám­ú rendelete az 1946. évi január hó 1. napján ké­zisea­0 üzleti leltárról. Az 1945 : XI. te. 15. í1-ában adott felhata­­mazás alapján a minisztérium a következőke rendeli: 1. §. (1) Az 1940 : VII. te. 1. §-a (4) bekérésé­nek 1—4. pontja, valamint a kereseti adóról szóló 1927. évi 300/P. M. számú hivtalos összeállítás 2. § ának 1. pontja alapján trsu­­lati adó, illetőleg általános kereseti adó fzeté­­sére kötelezett minden adóalany az 1941 évi január hó 1. napján köteles egész vág­yáról és tartozásairól az alábbi rendelkezések szrint leltárt készíteni és azt 1946. évi február­­ 28. napjáig az illetékes állami adóhivatalhoz adó­­felügy­előséghez­ benyújtani. (2) A pénzügyminiszternek jogában is az általános kereseti adóalanyok egyes csopotjait a leltár készítése alól felmenteni. * §• A leltárnak részletesen tartalmaznia ki az 1946. évi január hó 1. napján az adóalap tu­lajdonában levő minden üzleti (üzemi) vapon­­tárgyat és minden tartozást. A leltárban a cse­­lekvő és szenvedő vagyon különbözeteként mu­­tatkozó tiszta vagyon vagy fedezetlen tanzás összegét külön tételben kell kimutatni

Next