Magyar Közlöny - Rendeletek tára, 1947. január-április (1-92. szám)

1947-01-01 / 1. szám

3 MAGYAR KÖZLÖNY 1947. január 1. szerda. — i.­név. igénylfi az ország területére az említett napig sem tért vissza, illetőleg ha a visszatérésétől szá­mított hatvan nap addig nem telt el. 2. §. A jelen rendelet kihirdetésének napján lép hatályba. Budapest, 194­5. évi december hó 30-án. Nagy Ferenc s. k. miniszterelnök. A magyar köztársaság kormányának 24.810/1946. Ki. E. számú rendelete az egyes közületi szerződések felmondásáról szóló 14.200/1940. M. E. számú rendelet ki­­egészítése tárgyában. A minisztérium az 1946: XVI. tc. 1. §-ában foglalt és az 1940 : XXVIII. törvénycikkel meghosszabbított felhatalmazás alapján a következőket rendeli : 1. §• A 14.200/1946. M. E. számú rendelet (Ma­gyar Közlöny 276. szám) 2. §-ában foglalt kötelezettség alól a minisztérium az illetékes miniszter előterjesztése alapján egyes szerző­dések tekintetében felmentést adhat. 2. §. Jelen rendelet a kihirdetésének napján lép hatályba. Budapest, 1946. évi december hó 31-én. Nagy Ferenc s. k. miniszterelnök. A magyar köztársaság kormányának 24.600/1­946. M. E. számú rendelete a nyugellátásoknak az államháztartás egyen­súlyának helyreállítása érdekében szükséges korlátozásáról szóló 6.800/1946. M. E. szám­i rendelet alapján kibocsátott 23.810/1946. M. E. szám­i rendelet módosítása tárgyában. A minisztérium az 1946: XXVIII. tc. 1. §-ában foglalt felhatalmazás alapján a követ­kezőket rendeli : L­I. A 1 1.800/1946. M. E. számú rendelet (Magyar Közlöny 133. szám) I. fejezetében szabályozott eljárást a 10.090/1946. M. E. szám (Magyar Közlöny 199. sz.), a 11.670/1946. M. E. sz. (Magyar Közlöny 228. sz.), a 12.430/1946. M. E. sz­ .(Magyar Közlöny 249. sz.) és a 23.810/1946. M. E. sz. (Magyar Közlönyv 278. sz.) rendeletekben meghatározott határ­idő helyett az 1947. évi január hó 15. napjáig kell befejezni. 2. §. A jelen rendelet kihirdetésének napján lép hatályba. Budapest, 1946. évi december hó 31-én. A m­inii­zlerol­tsik helyett­­ Rarta Béla s. k. államtitkár. A belügyminiszter 424.300/1946. IV.21. B. M. számi rendelete az 530.560/1946. IV. II. 51. szám­i rendelet hatálybalépése előtt kiállított sörétes vadász­fegyver tartási engedélyek érvényességi idejé­nek ujabb megállapítása tárgyában. A lőfegyverek és lőszerek előállításának és forgalmának szabályozásáról, illetőleg bejelen­téséről és beszolgáltatásáról szóló 7.150/1946. M. E. számú rendeletnek a 8.970/1946. M. E. számú rendelettel módosított 1. íj ában nyert felhatalmazás alapján a következőket rende­lem : 1. §• A 7.150/1946. M. E. számú rendelet végrehaj­tása tárgyában kiadott 530.560/1946. IV. I­. M. számú rendelet hatálybalépése előtt a Debre­cenben hivatalba lépett ideiglenes Nemzeti Kormány belügyminisztere, vagy annak hiva­tali utóda, továbbá a magyar államren­dőrség hatóságai által az 1944. év december hó 23. napját követő időben sörétes vadászfegyverekre kiadott fegyvertartási engedélyeknek a 606.010/ 1946. IV­. B. M. szám­i rendelettel az 1946. év december hó 31. napjában megállapított érvé­nyét az 1947. év március hó 1. napjáig meg­hosszabbítom. 2. §­Ez a rendelet kihirdetésének napján lép ha­tályba. Budapest, 1946. évi december hó 31-én. Frajk László s. k. belü­­gyminiszt*r.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék