Magyar Közlöny - Rendeletek tára, 1948. május-augusztus (106-195. szám)

1948-05-11 / 106. szám

1000 MAGYAR KnZU’­NY 4948. május 1­1 l amely kedvezményezettnek postatakarékpénztári csekkszámlája blues, köteles a postatakarékpénztár­nál csekkszámlát nyittatni. -J 4. §• A jelen rendelet hatálya nem terjed ki olyan utal­­ványról , fi) amelynek címzettje a Magyar Nemzeti Bank, a Magyar Posta, vagy a Magyar Postatakarékpénztár, b) amelynek feladója és címzettje azonos. . .•) amellyel a Központi Illetményhivatal illetményt Utal ki. 5. §. .(1) Amennyiben a cselekmény súlyosabb büntető rendelkezés alá nem esik, kihágást követ el és hat hónapig terjedhető elzárással büntetendő, aki a je­­len rendelet rendelkezéseit megszegi, vagy kijátssza.­­2) A pénzbüntetésre az 1928 : X. törvénycikk és a 8.900/1946. tkf. E. szám­ú rendelet (Magyar Közlöny 17.5. szám) rendelkezései irányadók. •3) A kihágás miatt az eljárás a járásbíróság ha­táskörébe tartozik. 4) A kihágás miatt az eljárás csak a pénzügy­miniszter feljelentésére indítható meg. 0. §. A jelen rendelet 1948. évi június hó 1. napján lép hatályba ; végrehajtásáról a pénzügyminiszter a köz­lekedésügyi miniszterrel egyetértésben gondoskodik. Budapest, 1948. évi május hó 7-én. Dinnyés Lajos s. k. miniszterelnök A magyar köztársaság kormányának 5.360/1948. Korm. számú rend­elete a postapénzforgalom kiterjesztéséről szóló 4.880/ 1948. Korm. számú rendelet kiegészítése tárgyában. A magyar köztársaság kormánya az 1940 :XVI. tc. 1. §-ában foglalt és legutóbb az 1948 : XXI­V. tör­vényeikkel meghosszabbított felhatalmazás alapján a következőket rendeli : 1­ §■ Felhatalmaztatik a pénzügyminiszter, hogy a posta­pénzforgalom kiterjesztéséről szóló 4.880/1948. Korm. számú rendelet (Magyar Közlöny — Rendeletk Tára 95. szám) rendelkezései alól a Magyar Nemzeti Bank­nál írásban előterjesztendő kérelem alapján indokolt esetben kivételt állapíthasson meg. 2­2­ §• A jelen rendelet kihirdetésének napján lép ha­tályba. Budapest, 1945­ évi május hó 7-én. Dinnyés Lajos s. k. miniszterelnök. A magyar köztársaság kormányának 5.380/1948. Korm. számú rend­elete az ipari igazgatóságokról. A magyar köztársaság kormánya az 1940 : XVI. tc. 1. §-ában foglalt és legutóbb az 1948 : XXIV. törvény­eikkel meghosszabbított felhatalmazás alapján a kö­­vetkezőket rendeli : 1. §• Az ipari termelés közvetlen irányítása az ipari igazgatóságok feladata. I. Az ipari igazgatóságok. 2. §. (1) Az ipari igazgatóságok a következők : a) a miniszterelnök főfelügyelete alatt : 1. filmipari igazgatóság; b) az iparügyi miniszter főfelügyelete alatt : 2. ásványolajipari igazgatóság, 3. bauxit- és alumíniumipari igazgatóság, 4. bőr-, gumi- és szőrmeipari igazgatóság, 5. erősáramú gépgyártó és berendezési ipari igaz­gatóság, 6. faipari igazgatóság, 7. finommechanikai és optikai ipari igazgatóság, 8. gépipari és vasipari tömegcikkek ipari igaz­gatósága, 9. híradástechnikai ipari igazgatóság, 10. iparfejlesztési ipari igazgatóság, 11. mész-, cement- és üvegipari igazgatóság, 12. nehézipari igazgatóság, 13. nyomdaipari igazgatóság, 14. papirosipari igazgatóság, 15. szénbányászati ipari igazgatóság, 10. textilipari igazgatóság, 17. könnyű vegyipari igazgatóság, 18. nehéz vegyipari igazgatóság, 19. villamosipari igazgatóság; c) a földmívelésü­gyi miniszter főfelügyelete alatt : 20. konzerv- és baromfi­ipari igazgatóság, 21. malomipari igazgatóság, 22. tejipari igazgatóság, 23. sör-, maláta- és édesipari igazgatóság;­ d) az építés- és közmunkaü­g­yi miniszter főfel­ügyelete alatt : 24. magasépitőipari igazgatóság, 25. tégla- és cserépipari igazgatóság ; e) a közlekedésügyi miniszter főfelügyelete alatt : 26. kőbányaipari igazgatóság, 27. mélyépítőipari igazgatóság ; f) a pénzügyminiszter főfelügyelete alatt : 28. cukoripari igazgatóság, 29. szeszipari igazgatóság. (2) További intézkedésig a nehézipari igazgatóság feladatkörét a Nehézipari Központ (23.550/1946. M. E. sz. r.), a szénbányászati ipari igazgatóság fel­adatkörét a Magyar Állami Szénbányák Részvény­társaság (23.500/1946. M. E. sz. r.), a villamos ener­giaipari igazgatóság feladatkörét az Állami Villamos­­művek Részvénytársaság (1.650/1948. Korm. sz. r.) látja el.

Next