Magyar Közlöny, 1973 (1-91. szám)

1973-01-08 / 1. szám

1. szám MAGVAR KÖZLÖNY nek, a szegedi Ifjú Gárda ifjúsági város igazgató­jának, Révész Endrének, a Mezőgazdasági és Élel­mezésügyi Minisztérium Szakoktatási Felügyelő­sége szakfelügyelőjének a MUNKA ÉRDEMREND bronz fokozata; eredményes munkájuk elismeréséül Deák Ferencnek, a Csongrád megyei Tanács VB osztályvezetőjének, Forgó Bélának, a Csongrádi ÁFÉSZ Igazgatósága elnökének a MUNKA ÉRDEMREND ezüst fokozata kitüntetést adományozza. Losonczi Pál s. k., a Magyar Népköztársaság Elnöki Tanácsának elnöke Cseterki Lajos s. k., a Magyar N épköztársaság Elnöki Tanácsának titkára A mezőgazdasági és élelmezésügyi miniszter 1/1973. (I. 8.) MÉM számú rendelete egyes tanácsi szakigazgatási hatáskörök módosításáról Az érdekelt miniszterekkel és országos hatáskörű szervek vezetőivel s a Minisztertanács Tanácsi Hi­vatala elnökével egyetértésben a következőket ren­delem : 1. §■ A sertéspestis elleni kötelező védőoltásról szóló 18/1958. (VI. 26.) P M számú rendelet 1. §-a, vala­mint 2. §-a (2) bekezdésének második mondata he­lyébe a következő rendelkezések lépnek: A Magyar Népköztársaság Elnöki Tanácsa — a külügyminiszter előterjesztésére — Nagy Lajost kinevezi rendkívüli és meghatalmazott nagykövetté. Losonczi Pál s. k., a Magyar Népköztársaság Elnöki Tanácsának elnöke Cseterki Lajos s. k., a Magyar Népköztársaság Elnöki Tanácsának titkára II. Főrész Miniszteri rendeletek „1. §. Azokban a községekben (városokban, fővá­rosi kerületekben), amelyekben sertések pestises megbetegedése rendszerint minden évben előfordul, vagy a sertéseket a helyi járvány helyzet folytán sertéspestis-fertőzés veszélye fenyegeti, a járási, városi, fővárosi kerületi főállatorvos (a továb­biakban: járási főállatorvos) valamennyi fogékony sertés sertéspestis elleni kötelező védőoltását (a továbbiakban: kötelező védőoltás) rendelheti el.” 2. §. (2)......„Vakcina ingyenes kiszolgáltatását a járási főállatorvosnak a megyei, fővárosi állat­egészségügyi állomás javaslatával ellátott igénylése alapján a mezőgazdasági és élelmezésügyi minisz­ter engedélyezi.” 2- §• A belkereskedelmi miniszter 1/1973. (I. 8.) BkM számú rendelete egyes vendéglátóipari árak módosításáról Az Országos Anyag- és Árhivatal elnökével egyetértésben az alábbiakat rendelem: 1. §• A vendéglátóipari árak szabályozásáról szóló 31—1185/1967. BkM—ÁH számú utasítás II., IV. és VIII. számú mellékletei e rendelet mellékleté­nek megfelelően módosulnak. A rendelet melléklete a Kereskedelmi Értesítőben és az Árszabályozás és Termékforgalmazás c. hivatalos lapban kerül közzétételre. 2. §■ Ez a rendelet 1973. január hó 8. napján lép ha­tályba. Szurdi István s. k., belkereskedelmi miniszter A nemesített napraforgó-vetőmag termeléséről szóló 26/1958. (XII. 29.) FM számú rendelet 1. §-a (2) bekezdésének második mondata, valamint 2. §-ának helyébe a következő rendelkezések lépnek: 1. §. (2) ... „A kijelölést a gazdaság vezetőjének javaslata alapján a járási hivatal, illetőleg a városi, fővárosi kerületi tanács végrehajtó bizottságának élelmisizer- és fagazdasági feladatot ellátó szakigaz­gatási szerve (a továbbiakban: járási hivatal) kö­teles elvégezni.” „2. §. A járási hivatal a helyben szokásos módon köteles gondoskodni arról, hogy a zárt terület kije­löléséről az érdekelt termelők tudomást szerezze­nek.” 3. §• A juhok kötelező fürösztéséről szóló 15/1959. (V. 20.) FM számú rendelet 1. §-a (2) bekezdésének második mondata helyébe a következő rendelkezés lép: 2

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék