Magyar Közlöny, 1979. augusztus-december (56-94. szám)

1979-08-12 / 56. szám

774 9. § (1) A határozatot az ügyféllel írásban kell kö­zölni. A közlés napjának a határozat kézbesítésé­nek napját kell tekinteni. (2) Nem kell a határozatot írásban közölni, ha azt az ügyféllel szóban közölték és az ügy ter­mészete az írásbeli közlés mellőzését megengedi. Ilyen esetben a határozat lényegét és a közlés té­nyét az iraton kell rögzíteni. 10. § A határozat név, cím, szám vagy számítási hiba és más hasonló elírás esetén kijavítható, kicserél­hető, illetőleg a határozat, ha az ügy valamely lé­nyeges kérdésében nem történt döntés, kiegészít­hető. 11. § Amennyiben a határozat jogszabályt sért, vagy az alapjául szolgáló körülményekben lényeges változás következett be, a határozat visszavonha­tó vagy módosítható. 12.­ § Az ügyfél ha a határozat jogát, jogos érdekét vagy jogi helyzetét sérti — amennyiben a határo­zatot nem a miniszter hozta és külön jogszabály lehetővé teszi, vagy másként nem rendelkezik — a határozat közlésétől számított 30 napon belül a külkereskedelmi miniszterhez fellebbezéssel élhet. 13. § Ez a rendelet a kihirdetése napján lép hatályba. Dr. Szalai Béla s. k., külkereskedelmi minisztériumi államtitkár A pénzügyminiszter és a nehézipari miniszter 14/1979. (VIII. 12.) P­M-MJ1 számú együttes rendelete a külföldi rendszámú gépjárművek diesel üzemanyagvásárlási jegyéről A tervszerű devizagazdálkodásról szóló 1974. évi 1. számú törvényerejű rendelet végrehajtásá­val kapcsolatos egyes kérdések tárgyában kiadott 1002/1974. (I. 17.) Mt. h. számú határozat 6. pont­ja alapján — a közlekedés- és postaügyi minisz­terrel, az Országos Anyag- és Árhivatal elnökével és a Magyar Nemzeti Bank elnökével egyetértés­ben — a következőket rendeljük: 1. § (1) Külföldi rendszámú dieselüzemű gépjármű­höz Magyarországon az üzemanyagtöltő állomá­soknál dieselüzemanyagot kizárólag az erre a cél­ra rendszeresített dieselüzemanyag-jegy (a to­vábbiakban: gázolaj jegy) ellenében lehet vásá­rolni. (2) A gázolaj jegyet az Ásványolajforgalmi­­ Vállalat bocsátja ki. 2. § (1) A gázolaj jegyek a valutavásárlásra feljogo­sított valutaátváltó helyeken (Magyar Nemzeti Bank, Országos Takarékpénztár, IBUSZ stb.) vá­sárolhatók meg. (2) A gázolaj jegy kizárólag a gépjárműhöz rendszeresített (beépített) üzemanyagtartályba történő vásárlásra jogosít. (3) Az üzemanyagtartályon, kívüli más tároló edénybe (kannába stb.) üzemanyagot kiszolgáltat­ni, illetőleg azt az országból kivinni nem szabad. 3. § A gázolaj jegy ellenében vásárolható üzem­anyag mindenkori árát a nehézipari miniszter az Országos Anyag- és Árhivatal elnökével egyet­értésben határozza meg. 4. § (1) A gázolaj jegyet — a (2) bekezdésben foglalt kivétellel — a Magyar Nemzeti Bank által meg­határozott valutákért, azok nem kereskedelmi vé­teli árfolyamán számítva kell megvásárolni. (2) Az olyan országokban honos gépjárművek részére, amely országokkal a nem kereskedelmi fizetésekre vonatkozóan államközi megállapodás van érvényben, és azt üzemanyag eladásnál is al­kalmazzák, a gázolaj jegy forintért vásárolható meg. 5. § A megvásárolt és fel nem használt gázolaj je­gyek nem válthatók vissza. 4. § Ez a rendelet 1979. augusztus hó 18. napján lép hatályba, egyidejűleg az egyes külföldi rendszá­mú gépjárművek üzemanyagvásárlási engedélyé­ről szóló 7/1979. (VI. 15.) PM számú és az azt mó­­­ dosító 13/1979. (VIII. 1.) PM számú rendelet ha­tályát veszti. Madarasi Attila s. k., Dr. Juhász Ádám­ s. k., pénzügyminisztériumi nehézipari minisztériumi­­ államtitkár államtitkár MAGYAR KÖZLÖNY 56. szám Budapest VII. Lenin körút 9—11., levélcím: postafiók 223. 1906. Telefon: 221-285 Felelős kiadó: Siklósi Norbert. Szerkesztőség: Budapest V. Bajcsy-Zsilinszky út 78. IV. em. 1055. Telefon: 321-592 Terjeszti a Magyar Posta. Előfizethető: bármely postahivatalnál, a Posta hírlapüzleteiben és a Posta Központi Hírlap Irodánál (Buda­pest V. József nádor tér 1. 19001 közvetlenül vagy postautalványon valamint átutalással K­HZ 215—96162 pénz­forgalmi jelzőszámára. Vásárolható: Budapest V* Ral­cv-Zsilinszky fit 76 1055. Telefon: 316-173. Havi elő­fizetési díj 35.— Ft. Éves előfizetési díj 420,— Ft. Index: 25 544 HU ISSN 0076—2407 3529 — Szikra Lapnyomda, Budapest. Felelős vezető: Csöndes Zoltán vezérsazgatő Szedte a Zrínyi Nyomda. Felelős vezető: Bolgár Imre vezérigazgató — 79 2210/9­53

Next