Magyar Közlöny, 1996. július-október (66-83. szám)

1996-07-31 / 66. szám

X. (s v"ö' / ' a cT ftfS~G!L. ./ MAGYAR | KÖZLÖNY A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 1996. július 31., szerda 66. szám gébics ( wMömvraf) . Ára: 275.— Ft 19/1996. (VII. 31.) BM r. 8/1996. (VII. 31.) HM—BM e. r. 9/1996. (VII. 31.) MKM r. 18/1996. (VII. 31.) PM r. | TARTALOMJEGYZÉK | JS90 AGG 0­129/1996. (Vll. 31.) Kormn. 1. A menekülteket és a Magyar Köztársaság területén ideiglenes menedéket élvezőket megillető egyes ellátásokról................... A Magyar Köztársaság területén ideiglenes menedéket élvezők pénzbeli támogatásának összegéről ............................................ A honvédelmi és a belügyi ágazat hivatásos állományú tagjai dok­tori képzésben történő részvételének egyes szabályairól......... A szakmai követelmények kiadásáról szóló 16/1994. (VII. 8.) MKM rendelet kiegészítéséről .................................................... Az Egységes Árutovábbítási Eljárásról szóló Egyezmény EK— EFTA Vegyes Bizottsága 1/1996. és 2/1996. számú határozatai­nak kihirdetéséről ............................................................................ Tájékoztató az Érdekegyeztető Tanács 1996. július 12-i üléséről Helyesbítés ............................................................................................. Oldal 4209 4215 4215 4217 4293 4296 4296 II. rész JOGSZABÁLYOK A Kormány rendeletei A Kormány 129/1996. (VII. 31.) Korm. rendelete a menekülteket és a Magyar Köztársaság területén ideiglenes menedéket élvezőket megillető egyes ellátásokról A Kormány a Magyar Köztársaság 1996. évi költségve­téséről szóló 1995. évi CXXI. törvény 69. §-ának (1) bekez­désében kapott felhatalmazás alapján a következőket ren­deli el: Általános rendelkezések 1.§ E rendeletben meghatározott ellátásokra jogosult az a külföldi személy a) akit a Magyar Köztársaság a menekültek helyzetére vonatkozó 1951. július 28-án elfogadott Egyezmény, vala­mint a menekültek helyzetére vonatkozóan 1967. január 31-én létrejött jegyzőkönyv kihirdetéséről szóló 1989. évi 15. törvényerejű rendelet alapján menekültként elismert; b) aki a Magyar Köztársaságtól menekültkénti elisme­rését kéri, az erre irányuló eljárás tartama alatt; c) aki a Magyar Köztársaság területén ideiglenes me­nedéket élvez; d) az a)—c) pontokban felsorolt személyeket család­­egyesítés címén követő házastársa és kiskorú közeli hozzá­tartozója [Ptk. 685. § b) pont]. 2. § E rendelet alkalmazásában ideiglenes menedéket élve­ző: az a külföldi személy, aki háborús fenyegetettség vagy etnikai összecsapás miatt a Magyar Köztársaság területére menekült, és kérelmére a Menekültügyi és Migrációs Hi­vatal helyi szerve (a továbbiakban: helyi szerv) nyilvántar­tásba vett, továbbá rendelkezik magyarországi tartózko­dásra jogosító engedéllyel, illetőleg igazolással. 3. § (1) A Menekültügyi és Migrációs Hivatal (a továbbiak­ban: Hivatal) belföldi társadalmi, karitatív és egyéb szer­vezetekkel, a helyi önkormányzatokkal, valamint egyhá­

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék