Magyar Közlöny, 1996. december (108-117. szám)

1996-12-11 / 108. szám

6074 MAGYAR KÖZLÖNY 1996/108. szám I. rész SZEMÉLYI RÉSZ A Kormány életmentés során tanúsított hősies magatartása elisme­réseként Gédert Béla tésenfai lakosnak az ÉLETMENTŐ EMLÉKÉREM kitüntetést adományozza. Horn Gyula s. k., miniszterelnök A Kormány életmentés során tanúsított hősies magatartása elisme­réseként Dávid István bajai lakosnak az ÉLETMENTŐ EMLÉKÉREM kitüntetést adományozza. Horn Gyula s. k., miniszterelnök II. rész JOGSZABÁLYOK A Kormány rendeletei A Kormány 183/1996. (XII. 11.) Korm. rendelete a kincstári vagyon kezeléséről, értékesítéséről és az e vagyonnal kapcsolatos egyéb kötelezettségekről Az államháztartásról szóló — többször módosított — 1992. évi XXXVIII. törvény (a továbbiakban: Áht.) 124. §-a (2) bekezdésének m) pontjában kapott felhatal­mazás alapján a Kormány a következőket rendeli el. Általános és értelmező rendelkezések E rendelet hatálya kiterjed: a) a kincstári vagyon vagyonkezelőire, továbbá b) minden természetes és jogi személyre, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetre, aki/amely a vagyonkezelése alatt nem álló kincstári vagyonra vonatko­zóan vagyonkezelői szerződést kíván kötni. 2. § (1) E rendelet alkalmazásában kincstári vagyon vagyon­kezelője (a továbbiakban: vagyonkezelő) a (2) bekezdés szerinti központi költségvetési szerv és a (3) bekezdés szerinti egyéb vagyonkezelő. (2) Vagyonkezelő központi költségvetési szerv: a) a Kincstári Vagyoni Igazgatóság (a továbbiakban: KVI) a rá irányadó szabályok szerint, b) az a központi költségvetési szerv, amely kincstári vagyon vagyonkezelésére a KVI-vel szerződést köt, c) az a központi költségvetési szerv, amelyre a vagyon­kezelő — a KVI-vel kötött szerződés alapján — átruházza a vagyonkezelői jogát, d) az a központi költségvetési szerv, amely 1996. ja­nuár 1-jén kincstári vagyont kezel, az Áht. 109/F. §-ának (1) bekezdésében meghatározott vagyonra nézve a va­gyonkezelési szerződés megkötéséig is. (3) Egyéb vagyonkezelő a központi költségvetési szerv­nek nem minősülő vagyonkezelő, így a) az a természetes vagy jogi személy, illetve ezek jogi személyiséggel nem rendelkező társasága (a továbbiakban együtt: személy), aki/amely a kincstári vagyon meghatáro­zott körének vagyonkezelésére a KVI-vel szerződést köt, továbbá b) az a személy, akire/amelyre a vagyonkezelő — a KVI-vel kötött szerződés alapján — átruházza a va­gyonkezelői jogát. (4) E rendelet alkalmazásában vagyonkezelésen az a)—j) pontokban foglaltakat a) a kincstári vagyon birtoklását, használatát, hasz­nosítását vagyonkezelési szerződés, vagy a (2) bekezdés c) pontjában és a (3) bekezdés b) pontjában meghatáro­zott átruházás, illetve az Áht. 109/F. §-ának (1) bekez­dése alapján, b) az a) pontban foglalt jogok átengedését (a továb­biakban: bérbeadás), a vagyonkezelési szerződésben meghatározottak figyelembevételével megkötött polgá­ri jogi szerződések alapján, c) a vagyonkezelői jog elcserélését más vagyonkezelővel, illetve a vagyonkezelői jog 11. § szerinti átruházását (a továb­biakban együtt: vagyonkezelői jog átruházása), d) a kincstári vagyon megterhelését, l.§

Next