Magyar Közlöny, 1998. május (37-45. szám)

1998-05-06 / 37. szám

2954 MAGYAR KÖZLÖNY 1998/37. szám II. rész JOGSZABÁLYOK A Kormány rendeletei A Kormány 83/1998. (V. 6.) Korm. rendelete az ENSZ Biztonsági Tanácsa Jugoszláv Szövetségi Köztársasággal kapcsolatos 1160(1998) számú határozatának végrehajtásáról 1.§ A Kormány, az Egyesült Nemzetek Alapokmánya 25. Cikkére tekintettel elrendeli az ENSZ Biztonsági Tanácsa 1160(1998) számú, e rendelet mellékletét képe­ző határozatának 8. és 10. pontjában foglalt, a Jugoszláv Szövetségi Köztársasággal szemben elrendelt szankciók végrehajtását. A Kormány felhatalmazza a külügyminisztert, hogy a Biz­tonsági Tanács határozatának 12. pontjában említett jelen­tést 1998. április 30-ig az ENSZ főtitkárának benyújtsa. 3. § Ez a rendelet 1998. április 30-án lép hatályba, rendelke­zéseit azonban a már benyújtott kérelmek ügyében 1998. április 1-jétől kell alkalmazni. A rendelet hatályát veszti, amint az ENSZ Biztonsági Tanácsa a fegyverszállítási tila­lom alkalmazását felfüggeszti vagy eltörli. Horn Gyula s. k., miniszterelnök Melléklet a 83/1998. (V. 6.) Korm. rendelethez A Biztonsági Tanács 1160(1998) számú határozata Elismeréssel véve tudomásul Franciaország, Németor­szág, Olaszország, az Oroszországi Föderáció, Nagy-Bri­­tannia és Észak-Írország Egyesült Királyság, valamint az Egyesült Államok (a Kontakt Csoport) külügyminiszterei­nek 1998. március 9-i és 25-i nyilatkozatait (S/1998/223 és S/1998/272), ideértve a Jugoszláv Szövetségi Köztársaság­ra, beleértve Koszovói, vonatkozó átfogó fegyverembargó­ról szóló javaslatot, üdvözölve az Európai Biztonsági és Együttműködési Szervezet (EBESZ) Állandó Tanácsa Rendkívüli Ülésé­nek 1998. március 11-i határozatát (S/1998/246), elítélve a túlzott erő alkalmazását a szerb rendőri szervek által a polgári lakossággal és a békés tüntetőkkel szemben­­ csakúgy, mint minden terrorista cselekményt a Koszovói Felszabadítási Hadsereg, vagy bármely más csoport, vagy személy által, valamint a Koszovóban történő terrorista tevé­kenységnek mindenféle kívülről történő támogatását, bele­értve a finanszírozást, felfegyverzést és kiképzést, tudomásul véve a Szerb Köztársaság elnökének 1998. március 18-i nyilatkozatát a politikai folyamatról Koszo­vóban és Metohijában (S/1998/250), tudomásul véve továbbá a koszovói albán közösség ve­zető képviselőinek egyértelmű elkötelezettségét az erő­­s szakmentességre vonatkozóan, megjegyezve, hogy történt bizonyos előrehaladás a Kon­takt Csoport 1998. március 9-i nyilatkozatában megjelölt intézkedések végrehajtásában, ugyanakkor hangsúlyozva,­­ további előrehaladásra van szükség, megerősítve a tagállamok elkötelezettségét a Jugoszláv Szövetségi Köztársaság szuverenitása és területi épsége iránt, az Egyesült Nemzetek Alapokmányának VII. fejezete­­ alapján eljárva: 1. Felhívja a Jugoszláv Szövetségi Köztársaságot, hogy azonnal tegye meg a további szükséges lépéseket a koszo­­­vói kérdés politikai rendezésének párbeszéd útján történő elérése érdekében, és haj­tsa végre a Kontakt Csoport 1998. március 9-i és 25-i nyilatkozataiban foglalt intézkedéseket. 2. Felhívja továbbá a koszovói albán vezetést, hogy ítél­jen el minden terrorista cselekményt, és hangsúlyozza, hogy a koszovói albán közösség valamennyi tényezőjének kizárólagos békés eszközökkel kell céljai érdekében tevé­kenykednie; 3. Aláhúzza, hogy a koszovói erőszak és terrorizmus felszámolásának az az útja, hogy a belgrádi hatóságok a koszovói albán közösség számára egy érdemi politikai fo­lyamatot ajánlanak; 4. Felhívja a belgrádi hatóságokat és a koszovói albán közösség vezetését, hogy előfeltételek nélkül haladéktala­­­nul kezdjenek érdemi párbeszédet a politikai státuszra vonatkozó kérdésekben, és kifejezi a Kontakt Csoport­­ készségét egy ilyen párbeszéd elősegítésére. 5. Anélkül, hogy elébe menne e párbeszéd kimenetelé­nek, egyetért a Kontakt Csoport 1998. március 9-i és 25-i nyilatkozataiban foglalt azon javaslattal, miszerint a ko­szovói probléma rendezési elveinek a Jugoszláv Szövetségi Köztársaság területi integritásán kell alapulniuk és össz­hangban kell lenniük az EBESZ normákkal — beleértve az Európai Biztonsági és Együttműködési Értekezlet 1975-ös Helsinki Záróokmányában, valamint az Egyesült Nemzetek Szervezetének Alapokmányában lefektetett el­veket, továbbá, hogy egy ilyen rendezés során figyelembe 2,8

Next