Magyar közlöny, 2001. december (149-153. szám)

2001-12-20 / 149. szám

10470 MAGYAR KÖZLÖNY_________ 2001/149. szán az igényelt támogatási előleggel azonos összegre szóló, visszavonhatatlan bankgaranciát rendelkezésre bocsátani.” (2) A Rendelet 13. §-ának — az (1) bekezdés szerint átszámozott — (7) bekezdése helyébe a következő rendel­kezés lép: „(7) Az általános forgalmi adót is tartalmazó költsége­ket finanszírozó támogatások folyósításának feltételeire az R. 91. §-ának (1) bekezdésében, a támogatási előleg tekin­tetében az R. 91. §-ának (3)—(5) bekezdésében foglalt rendelkezéseket kell alkalmazni.” 2. § (1) Ez a rendelet 2002. január 1-jén lép hatályba azzal, hogy rendelkezéseit — a (2) bekezdés kivételével — a Ren­delet szabályai szerint meghirdetett pályázatok tekinteté­ben is alkalmazni kell. (2) E rendelet 1. §-ának a rendelet 13. § (4) bekezdését megállapító szövegrészét a 2002. január 1-jét követően benyújtott pályázatok tekintetében kell alkalmazni. Dr. Matolcsy György s. k., gazdasági miniszter A közlekedési és vízügyi miniszter 45/2001. (XII. 20.) KöViM rendelete a Légiforgalmi és Repülőtéri Igazgatóság megszüntetéséről és a HungaroControl Magyar Légiforgalmi Szolgálat létrehozásáról Az államháztartásról szóló — többször módosított — 1992. évi XXXVIII. törvény (a továbbiakban: Áht.) 91/A §-ának (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján —az Áht. 90. §-a (1) bekezdésének c) pontjában és a légiköz­lekedésről szóló 1995. évi XCVII. törvény (a továbbiakban: Lt.) 61. §-ában foglaltakra is figyelemmel, a pénzügyminisz­terrel, a Miniszterelnöki Hivatalt vezető miniszterrel, vala­mint a belügyminiszterrel, az egészségügyi miniszterrel, a honvédelmi miniszterrel és a környezetvédelmi miniszterrel egyetértésben a következőket rendelem el: 1.§ (1) A légiforgalom irányítására és egyéb légiforgalmi szolgálatok ellátására, valamint Budapest Ferihegy Nem­zetközi Repülőtér működtetésére létrehozott, központi költségvetési szervként működő Légiforgalmi és Repülő­téri Igazgatóságot (a továbbiakban: LRI; székhelye: 1185 Budapest, Budapest Ferihegy Nemzetközi Repülőtér; ala­pító és felügyeleti szerve a Közlekedési és Vízügyi Minisz­térium) 2001. december 31. napjával megszüntetem. (2) Az LRI megszüntetésével egyidejűleg, az LRI jog­utódjaként központi költségvetési szervként megalapítom a HungaroControl Magyar Légiforgalmi Szolgálatot (a továbbiakban: HungaroControl; székhelye: 1185 Buda­pest, Igló utca 33—35.; alapító és felügyeleti szerve a Köz­lekedési és Vízügyi Minisztérium). (3) A HungaroControlt — az Lt. 61. §-ának (2) bekez­dése alapján — a légiforgalom irányítását és egyéb légifor­galmi szolgálatok ellátását végző szervnek jelölöm ki. (4) Budapest Ferihegy Nemzetközi Repülőtér működ­tetését — az Lt. 45. §-a (1) bekezdésének a) pontja alap­ján, és figyelemmel a koncesszióról szóló 1991. évi XVI. törvény 2. §-a (1) bekezdésének a) pontjában foglaltakra is — 2002. január 1. napjától az LRI jogutódjaként a Buda­pest Ferihegy Nemzetközi Repülőtér Üzemeltető Rész­vénytársaság (a továbbiakban: Budapest Ferihegy Nemzet­közi Repülőtér Rt.) végzi az alábbi körben: a) a repülőtér fejlesztése, felújítása, karbantartása; b) a leszállási, repülőtér-használati díjak megállapítása és beszedése; c) az utasforgalmat kiszolgáló létesítmények, valamint a poggyász, az üzem- és kenőanyag, az áruk és postai kül­demények kezelésére szolgáló létesítmények üzemeltetése; d) repülőtéri utastájékoztató és információs szolgálat fenntartása; e) a repülőtéren az elsősegélynyújtó és repülés-egész­ségügyi szolgálat fenntartása; e) egyéb, a részvénytársaság alapító okiratában megje­lölt feladatok. (5) A Budapest Ferihegy Nemzetközi Repülőtér Rt. a (4) bekezdés a)—c) pontjaiban meghatározott tevékeny­ségek gyakorlását harmadik személy részére nem enged­heti át. 2.§ (1) Az LRI jogutódja a) a légiforgalom irányítása, egyéb légiforgalmi szolgá­latok ellátása, az azokkal összefüggő tevékenységek, és az ezekhez kapcsolódó jogok, kötelezettségek, valamint­ a Kincstári Vagyoni Igazgatósággal (a továbbiakban: KVI) kötött vagyonkezelési szerződés alapján kezelésében lévő forgalomképes és forgalomképtelen kincstári vagyon te­kintetében a HungaroControl, b) a Budapest Ferihegy Nemzetközi Repülőtér működ­tetése, az azzal összefüggő tevékenységek, és az ezekhez kapcsolódó jogok és kötelezettségek, valamint a KVI-vel kötött vagyonkezelési szerződés alapján kezelésében lévő forgalomképtelen kincstári vagyon tekintetében a Buda­pest Ferihegy Nemzetközi Repülőtér Rt.

Next