Magyar Kurir, 1789. február-július (3. évfolyam, 12-51. szám)

1789-04-08 / 28. szám

között azon inftructziób.an ezek vágynak : Minden Hazafiúnak fzeméllye olly fzabad légyen ; hogy a’ Ínaga Elöljáróján vagy Törvény-fzékén kívül fenki fqg »ágba ne-teherse; minden Könyveknek hyomtatá« fa fzabad légyen illy fel-tétellel, hogy a’ nyomtá­­tó a’ maga nevét * a’ Könyvnek elejére fel-tégye; j. Pofiákon femmi Levelet fel-bontani vagy meg­­' . 'zfatni fzabad ne-légyen; a’ Nemzetnek meg-ed­­gyezéíe nélkül femmi rendkívül való ádó - pénz fei­ne fzedettefsék; az Orfzág’ Rendei árra rendelt idők­ben öfzve-gyülvén , a’ Minifierek * a’ rájok bízatott FundiiSról fzámolni tartózzanak; a’ közönséges ter­­hekoek vifeléfe mindenekre edgyaránt ofztafsék-fel; a’ HaZáfiúi és Criminál - Törvények jobbittafsanak­­meg; a’ Házafoknak el - válafztáfa bizonyos eretek­ben meg-engedtefsék; a’ Lakófi- Rend’ kívánságának elég tétefsék. (Azt kívánta a’ Lakofi-Rend, hogy áz Orfzágnak Rendei közzé, úgymint a’ Meraefí és Papi-Rend közé, a* Lakófok-is bé-vétefseüek , úgy hogy a’ Köz-nép-is az Orfzágnak egy Rendje lévén, annak dolgaihoz fzóllhafson ; ezt pedig aZ Orléánli Hertzeg akarja, és az Orfzág-gyűlésébe küldendő Követeinek Inftruktziójába bé tette.) A’Frantzia Kö­zönség fő képpen azon tsudálkozik, hogy ezen Or­­leanfi Hertzeg, a’ ki egy Húfzár Regementnek Ge­nerál - Obefter, vagy tulajdonofsa, a’ házafság’ vá­­lafztáft prédikálja ; holott ö tíetíZegsége , az ötínön feleségét egy fél Világért rieifi adná.­Tudománybéli Tudófűáfok. Debretzen. A" Vallásbéli turedeíemnek jufsa-fzerint kezdet­ei időben a’ mi Hazánknak emberei-is a’ Ma­fcyae

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék