Magyar Kurir, 1789. február-július (3. évfolyam, 12-51. szám)

1789-04-08 / 28. szám

gyár Bibliának ki nyomtatásában mozgolódni. Sze­­benben az oda való Könyvnyomtató-mefier, a’Vá­­radi úgy nevezett Bibliát kezdé vala Sajtója alá venni, és mutatóul ki-is nyomtató vala anna к né­mely tzikkelyét, de holmi aprólékos akadálvokra nézve igyekezetiröl kár, hogy olly könnyen le-teve, mind azért, hogy azen ki-adás nagyon el-ritkul­ván. az éltes emberek azt betűire nézve fokkal kön­nyebben olvashatnák, mind pedig hogy minden e­­gyéb ki-adáfok felett úgy fzolván leg hellyefsebb for­dítására nézve is, bátor abból a’ KÖnyv-nyomtató­­nak vigyázatlansága miatt némely Verfek ki-talál­­tanak légyen maradni, mint p. o. Szent János Evan­­gyéliomának V-dik Réfzének 3-dik Verfe, és ugyan Sz. Jánosnak VI. 31. hátulsó tzikkelye , de ezeket igen könnyű leve vala helyeire vifzfza tenni. Ab­ban a’ háborgós Világban más egyéb hiba-is efett még ez emlitett ki - adásban , hogy az abban való marginális jegyzéfekre fém lehetett mindenütt egéfz feem'es vigyázat, mint példának okáért 1 Mos. III. 3.- ezekre az Igékre: hogy valami módon meg ne hal­ljatok, a’ Vifolyi és Hannoviai ki adásban illyetén jegyzéíl olvasunk a’ fzélin oldalról irattatotnak len­ni: Itt Éva el-kezd hajlani, mert tahimmal Ifién nem fzólt vala, hanem bizonnyal. Ugyan ezen Igék a Váradiban-is oda nyomtattattak a’ fzélire , holot nem kelle vala , mert már abban a’ Textus meg­­jobbitva vagyon ekképpen : hogy meg-ne halljatok. Ismét i Kir. VIII. 37. a’ Vifolyi és Hannoviai Ki adás­ban ez a’ fzó Cserebül vagyon a’ Textusban fel-té­ve, a’ hol a’ fzélire világofitásnak okáért Csereb

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék