Magyar Kurir, 1800. január-június (14. évfolyam, 1-51. szám)

1800-04-08 / 28. szám

id Reinhard polgárt, ’s a’ végre küldi ötét követ fővel oda Ezen miniíternek princípiumai, éses­­meretes gondolkozása módja, a’ ki tudniillik a’ maga buzgoságát, tálentomait, és okoíTágát már fok közönséges hivatalokban ki nyilatkoztatta, bárorságos kezesek lefznek a’ felöl hogy az ő fzemelyének válafztatása kedves lefzen a’ Helvé­­tz ai végre hajtó Tanátsaak — Erről való meg gyöződés.ében kér titeket polgárok a' FÓ Conzul, bogy azoknak, a’ me! yeket Reinhard po!gár a* maga Kór ná lyfzéksnek részéről, és a’ Frauczia Refpublika nevében mondani fog, tökálletes hi» telt adjatok, kiváltképen való módon, a’ midőn titeket a’ mi igaz fzivüségünkről bizonyoíTak­­ká k ván tenni, hogy ekképen e’ két Status közt va-o barátságnak kötele annál fzorosabbaa öfz­­ve kÖttetődjék s. a. t, A’ múlt Martius közepe táján, azoknak a’ Fr, Generálisokat , a’ kik újobbau fzolgálatot akartak az ármádiánál venni, maga eleibe bo­­tsítván Bonaparte, mindeniket mt| tudakozta , mellyik Peregnél fzolgált, hány és mellyik ütkö­zetben volt jelen. —- Azoknak, a’ kik tettző fele­letet adtak néki, mindjártakkor meg igirte kíván­ságoknak tellyesitését. — Verdier Generálnak, a’ ki 18 ik Fructidortól fogva, a’ mely napon tud­niillik Pichegrü, Bartheleány és többek ízamki­vetésbe küldettek , fzüntelen Parisban volt , és tsak a’ policiát tárgyazó alkalm itoflagokban commandirozott, igy fzóllott a’ Fő Conzui: Sev/i­­mi fzüksegunk Jiints nékünk az Antichambrei Ge­nerálisokra. —» En, felele Verdier, oka nem va­gyok, hogy a’ Directorium az árm «diához enge­­met nem küldött, — Meg lehet, monda Bonapar­te, hane n ollyan vezérekre vagyon a’ Fr. ármá­­d áknak fzükséeek, a’ kiket azok esmérnek, és a’ kikhez tel yes bizodalommal vágynak s. a. t. An- Rakutanna egv olly Generá is ment eleibe , a’ ki ftz Ex Directprok idejek alatt, Liferanságból Ge

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék