Magyar Kurir, 1810. június-december (24. évfolyam, 1-66, 7-52. szám)

III. Fertály Esztendő - 1810-06-12 / 5-6. szám

felelt a’ Király, hogy tsak olly személyeket kí­ván a’ titkos Tanátsba bé venni, a’ kik a’ mos­tani Ország Cancellariusának Lord Percevalnak tettzeni fognak. A’ 7-ik Májusi Londoni Udvari újság leve­lek azt tartyák , hogy az oda való voksolással bíró polgároknak nagy része , azon polgár tár­saik ellen, a’ kik a’ Sir Francis Burdellnek a’ Toweri fog házba való bé zároltatását nemtsak nagyon ellenzettek, hanem egyszersmind az Or­szág Constitutiójával ellenkező dolognak tartván, a’ Parlamentomtól elégtételt kívánnak, a’ múlt Majus 4-ik napján tartott gyű­llésekben egy hir­detményt adtak ki, mellyben, a’ többi közt igy szóltak: „Fájdalommal és nehezteléssel hallot­ták az alább írtak, hogy sokan az ide való la­kosok közzű­l , minden jobbágyi köteliességgel ellenkezőképen viselték magokat, és a’ Parlamen­­tum reformatióját erőszakossan sürgetik, ’s ál­tal nem láttnak, hogy ez által az Ország Constí­­tutióját felforgattyák, és függetlenségbe ejtenék hazájokat. — Azt állatják, hogy ők a’ szabad,­tságot kivá­nyák védelmezni, holott magok má­soknak szabad értelmeket azon egy idő­ben meg­támadják. “ „ A’ jelenvaló kétséges kimenetelei időkben , minden igaz Brittusnak, ha valaha most kivált­képpen, a’ Kormányszékhez, és a’ Constitutió­­hoz kell ragaszkodni, kiváltképpen ezen fő vá­rosnak lakosi kötelesek a’ törvények eránt való engedelmességben és tiszteletben másoknak jó pél­dát adni. Soha több polgári és vallásbéli sza­­bad­sággal nem éltünk mint most; mindennek tu­lajdona védelmeztetik, és senki sem panaszolod-

Next