Magyar Kurir, 1810. június-december (24. évfolyam, 1-66, 7-52. szám)

III. Fertály Esztendő - 1810-06-12 / 5-6. szám

hatik a’ törvényeknek kiszolgáltatása ellen. — Annak okáért tellyes bizodalommal vannak az alább írtak a’ Király virtusai, és a’ Parlamen­­tumnak böltsessége eránt. — Az utolsóbbról re­ményük, hogy a’ békételeneknek lárm­azások ál­tal magát félelembe ejteni nem engedi; hogy azo­kat a’ viszszaéléseket, mellyek talán mostan be­­csúszhatnának, eltörli, és olly takarékosan fog a’ nemzet kintsével bánni, mint a’köz­bátorság min­denkor kivánnya. Frantzia Birodalom. Al­ Felséges Frantzia Császár és Császárné Bel­­giomi utazásokról ki adott tudósításoknak folyta­tása. A­ Brü­szszel mellett lévő Laekeni fényes kas­télyból Május 17-ik napján Gentbe vagy Gadavum­­ba , Flandriának fő, roppant, és népes városába mentek Eö Cs. Kir. Felségek, mellynél nagyobb város nem sok van Európában. Itten született né­hai V. Károly Császár , és Spanyol Országi Király 1500-ik esztendőben, Filep Austriai Fő Herczeg első Maximilián Császár fiától, és Johanna Fer­dinand Spanyol Országi Királynak leányától. — Dél után 2. órakor az oda való főbb tisztviselők­nek audientziát adott a­ Császár, dél után 6. óra­kor a’ Császárné udvarlására mentek az oda va­ló dámák ; 9. órakor a’ bálba mentek , a’ hol a’ Fels. Császárné a’ Wesztfaliai Királyné és Király­ai tántzba részt vettek. Onnan, tudniillik, Gentből, Brüggébe utaz­tak E. Cs. Felségek, a’ hol 1430-ik esztendőben Philippus Bonus Burgundiai és Brabanti Hertzeg az­ arany gyapjas vitézi rendet szerzette vala.

Next