Magyar Kurir, 1814. január-június (28. évfolyam, 1-51. szám)

1814-01-11 / 3. szám

Nro# Ó* —.— ■ - ■ - -—»­MAGYAR KURÍR A’ FELSÉGES CSÁSZÁR ÉS APOSTOLI KIRÁLY RE­GI ELMES ENGEDELMÉBŐL. Ind­últ Bétsből, Kedden, Januáriul Hadi Történetek. A’ Lipsiai örök emlékezetre méltó igen véres de egész Európára nézve szerentsés •ütközet után nyert fényes győzedelemnek a’Rajna bal partyán is szerentséssen leendő folytatására , és a’ közönséges békességnek magában Frantzia Országban való megnye­résére, a’mint már ennekelőtte is megírtuk, a’ múlt Decemb. 21-ik napján, a’ szövetsé­ges armadáknak egy nagy része Basileo és Schaf­hausen közt a’ Rajna vizén szerentsés­sen által ment, ’s leg elsőben is Alsatziá­­ban telepedett le, és a’ Hünningeni várat leg­ottan ostrom alá rekesztette. — Mi ok­­ra nézve, és minémű feltétellel küldettek légyen a’ szövetséges Fejedelmeknek hadi seregeik a­’ Frantzia földre, a’ szövetséges Armadák Fő Vezérének Feldmarsal Sier­­tzeg Schwarzenbergnek, azon Frantzia nyel­ven kiadott hirdetményéből, mellyet mi az elmúlt 6 esztendő végén az 53-ik szám alatt kiadott M. Kurírban Érd. Olvasóinkat közlettünk, világosan kitettzik. Az Austria­ és Ba­vár­iai egyesült hadi seregnek a’ Rajna bal partyán való hadi foglalatosságairól , következendő hivatal szerént való tudósítás adattatott ki a’ J­lo­­nachiumi újság leveleknek 31-ik Decem­beri darabjában, XI-ik napján, 1814-X IIL esztendőben. A’ Hünni ngeni erősséget ostromló ha­­di sereg a’ maga foglalatosságát szorgalm­­­tossan folytattya. Lovasság Generálissá Gr. l’Vrede, a* ki Decemb. 23-ik napján­ azon erősséget olly czélból visgálta vala meg, hogy a’ battériák készítésére való alkalma­tos helyeket meghatározhassa; a* békövet­; kezelt éjjel azon tornyot, mellyhez az el­lenség bal szárnyának előálló Líneája tá­maszkodott rala, az ötödik és hatodik gya­log batallion által rém rohanással elfoglal­ta, a­­melly alkalmatossággal nem kevesen estek rabságra az ellenség közzül. Ezen toronynak elvétetése által védelmező inté­zeteiben nem tsak öszve szorittatott az el­lenség, hanem egyszersmind az ostromló hadi népnek is alkalmatosság Szolgáltatott a­ paralella líneáknak elkezdésekre. A’ Scheib­er Oberster kommandója alatt lévő szövetséges sereg, melly Kalmár felé marsirázott, Decemb. 23-ik napján, az ellenségnek sok kárt tett, looconscrip­­tusokat elfogott, kiknek nagyobb része már fegyverbe volt öltözve. Baváriai osztályos Generális Gróf Archberg, Decemb. 24-ik napján a’ Bed­­fi.in­ erősséget körülvette és bezárta, ’s azt az abban lévő Fr. Komendánstól felkéret­te , a’ ki az oda beküldött posta által azt szente, hogy ő az nevezett Generálnak ágyú­ból fog válaszolni) és hogy nekie erős­

Next