Magyar Kurir, 1816. január-június (30. évfolyam, 1-51. szám)

1816-05-31 / 43. szám

—. -------------—■ ■■■ !«-»■~ wr rtnnnnnm «- ti Nr a. 45. MAGYAR KOR A* FELSÉGES CSÁSZÁR ÉS APOSTOLI KIRÁLY KE* GYELMES ENG­ERELMÉBŐL. la­dúlt Bétából, Pénteken Május’ 31-dik napján, 1816-dik esztendőben. Afrikai Tolvaj Státusok, A’ T­u n i­s­i Fejedelemmel Mahmud Ba­seljával ilyen kötésre le­pett a' múlt Apri­lis’ 26 - dikán a’ Toskánai Nagy Hertzeg Ferdinand­us ő Austriai Gs. Fő Hertzegz­sége: — “ „A' Mindenható Istennek nevében! Annak buzgó óhajtása által lelkesittet­­ve­n , hogy a’ Toskánai Nagy Ilertzegség ’s a’ Tunisi Országlószék között való hadako­zásnak véget lehessen vetni, ’s az ezen czél­­ra létetett barátságos tanátskozások után, Mahemed Coggia a’ Tunisi tengeri dolgok­ra ü­yvelő Minister és fő vezér az itt követ-D­l­kező tzikkelyekben egygyezett­ meg a’ Mah­mud Bascha Fejedelem’ részéröl és nevé­ben, az Austriai Császári és Toskanai Nagy Szertzegi Fő Konzúllal N­y­ss­e­­ An­tallal:­­). A’ mai naptól, úgymint az 1­816- dik esztendő’ Áprilisénak 26 - dikátol fog­va , minden ellenségeskedések tengeren vi­zen megszűnnek a’ két Hatalmasságok , az ő alattvalóik, és tartományaik között, 's három hónapokig tartó fegyvernyugvás le­szen köztök, a’ végre, hogy ezen idő alatt egy örökkétartó ’s mind két részre nézve hasznos békesség köttethessék közöttök. 2­. Ha ezen fegyvernyugvásnak ideje alatt valamelly akár mitsoda némű Tunisi hajó, kéntelensé­gből, ellenkező szelekt vagy akár mi egyéb történet miatt, a’ Toskánai Nagy Hertzegnek valamelly ki­­kötőhellyébe vagy valamelly partja mellé kikötne, vagy ott magának menedék hel­­lyet keresne , ott, mint más barátságos Hatalmasságnak hajója úgy tartassék, fo­gatt­­asék, és segittessék. Hasonlóképpen kell a’ Toskánai Nagy Hertzegségben­ ha­jóknak fogadtatni a’ Tunisi kikötöhellyek­­ben és partoknál. 3­. A’ Tunisi és Toskánai alattvalók, a’ kik mostan ezen két Státusok közzű­l egy­­gyiknél vagy másiknál rabságban vagynak,s ettől a’ szempillantattól fogva szabadoknak lenni tartatnak és hirdettetnek , ’s azt a’ terhet, mellyel ezeknek hazájokba való szállittatása ’s élelme okozni fog, mint ez mindenkor történt, most is a’ Toskánai Országlószék hordozza. Legelőbb a’ Li­­vornóban fogságban lévő Tunisi alattvalók­’ nak kell Tunisba megérkezni, ’s mihelyestt­ ezek a’ Tunisi kikötőhelybe megérkeztek, a’ Toskánai alattvalók, legkissebb rabszol­gái adófizetés (váltság) nélkül, azonnal ha­jóra szállíttatnak ’s hazájokba viszsza kül­* dettetnek. 4­. Arra az esetre nézve, ha a’ Tunisi Országlószéknek valamelly prédáié hajója,* a’ melly most a’ tengeren van, ezen idő--­ közben valami elfogott Toskánai alattvalók-* kat találna a’ Tunisi kikötőhelybe viszázás*

Next