Magyar Kurir, 1816. január-június (30. évfolyam, 1-51. szám)

1816-04-02 / 27. szám

—­­'■■* " ............................. ■■ wwill ■ ..........unfair.. Ilii»»— A’ FELSÉGES CSÁSZÁR ÉS APOSTOLI KIRÁLY KE­GYELMES EN­G­EDELMÉR­ÖL. Indúlt Bétsből, Kedden Aprilis 2-dik napján, 1816-dik esztendőben* Nagy Britannia. A’ Regens Princz ilyen jelentést kül­dött e’ hónap 14-dik napján, a’ leánya’ házasságától, Losd Liver­pol által a'fel­ső , és Lord Castlerea­gh által az alsó ház’ eleibe: — “ „György Regens Princz. — „ Minek­­utánna a’ Régens Princz a’ Király ő Felsé­ge nevében és részéröl, a' maga Királyi megeggyezését kinyilatkoztatta az eránt,hogy az ő leánya Chariotta Augusta ő Ki­rályi Ilertzegaszszonysága S­a­a­l­f­e­l­d­i­ C­o­b­­u­r­g Leopold Friedrich G­y­ö­r­g­y Princz ő Ilertzegségéhez feleségül men­nyen, jónak találta a’ felől a’ Parlamentu­­mot tudósítani. — „Ő Királyi Hertzegsége tökélletesen meggyőződve van az eránt, hogy ez a’ há­zasság az ő Felsége minden hűséges alatt­valóinak kedves lehet, ’s azok a’ sokféle bizonyságok, mellyeket a­ Régens Princz ő Királyi Hertzegsége a’ Parlamentumtol a’ maga személye ’s az ő Felsége famíliája eránt való szeretettel telyes hajlandóság fe­lől tapasztalt, telyességgel nem engedik kételkedni ő Királyi Hertzegségét a’ felől, hogy a’ Parlamentum minden iparkodással azon fog munkálódni , hogy ő Királyi Her­­tzegségének módot szolgáltasson arra, hogy ezen házasság eránt az ország’ betsületével és méltóságával megegygyező előintézeteket tehessen.“ Az ezen kegyes jelentésre nézve kö­szönetül a’ Princzhez küldendő választ, leg­­kissebb megjegyzések nélkül, és nagy hát­ládatossággal meghatározta mind két ház, hogy a’ Királyi Hertzegaszszonynak ezen ne­vezetes Protestáns famíliából való Leo­pold Hertzegge­ lesendő öszszeházasadását mind kettő igen jónak lenni talaja, és megígérte, hogy az ezen házassághoz ki* vantató intézeteket, a’ nemzetnek a’ Ré­gens Princzhez ’s a’ slertzegaszszonyhoz vi­seltető szeretetéhez ’s a’ Koronának méltó­ságához és fényességéhez illő módon meg fogja tenni. — Meghatározta mind két ház, hogy a’ következő napi ülésben elvégezze, hogy mekkora summa rendeltessék az új házas­pár’ háztartására. A’ volt a’ közönsé­ges vélekedés, hogy 60,000 font Sterlinget (valami 660 ezer forintot) fog határozni a’ Parlamentum. Ez a’ Princz Leopold, így szóllanak a’ Londoni levelek, idővel naturálizálódni (Anglussá lenni) és Britannus Pairré ne­veztetni fog. Kétség kívül valamelly meg­­külömböztető méltóságot is fog kapni s ta­­lán Marschallá fog az ármádánál, de való­ságos szolgálatba való bélépés nélkül­­ad honorest neveztetni. Még az a’ különös­sége is van ezen Princz’ állapotának, hogy ő akkor, mikor Chariotta a’ thronuszai lépik, ennek mint tulajdon feleségének­ alattvalója (jobbágya) leszen.

Next