Magyar Kurir, 1822. január-június (36. évfolyam, 1-52. szám)

1822-04-02 / 27. szám

XXVII. MAGYAR KURÍR Bécsből, Kedden, Aprilis’ Adikán, 1822. Spanyol Amerika. A’ Caraccasi tudósítások szerént az e­gész Panamai Isthmus (keskeny föld) a’melly Északi Ame­rikát a’Délivel öszsze­­köti, Spanyol Országtól való teljes elvá­lását és függetlenségét kihirdetvén, Boli­várhoz, Columbiai Elölülőjéhez követ­séget küldött,s őtét ezen történetről tudó­sította. Meksikóból olly tudósításokat vettek a Londoni Ujságle­velek , hogy ott ugyan a külső országoktól való függetlenség na­gyon hamar helyre állíttatott, hanem már most három belső hasonlások által fenye­­gettetik. Egy Rész Respublikát, a’ másik Császárságot ’s Császárnak Európai Prin­­ezet Kíván; a­ harmadik rész megegyezik a másodikkal a’ Császárságra nézve , csak abban külömbözik, hogy Császárnak Itur­­bidét tartja legjobbnak. — Legroszszabb az, hogy pénz’ dolgában felettébb nagy a’ fogyatkozás; a’ katonák nem kapnak zsoldot. — A’ Jeleksikói kereskedés min­den Országokra nézve szabaddá tétetett. A’ Meksikói Császári zászló három színű: zöld,­fejér, és veres. Az első szín a Függetlenséget, második a’ Religi­­ót, harmadik az Egyességet ábrázolja. A’ Columbiai Constitútzió ezen esz­tendőben Jan­­isojén Carsecasban is pro­­klamáltatott, ’s nagy és közönséges ven­­d­ég­es­kedések által innepeltetett. — A’ Royalista Spanyolok még birják Porto - Cabellot, ’s onnét a’partok mellett expeditziókat küldözgetnek­­ ki jobbra bal­ra. — Generalis Latorre , a’ ki Morillónak Spanyolországba lett viseszajövetele után, a’ Spanyol sergeknek vezérlését Caraccas­­ban által vette, hanem nem régen Bolivar előtt Caraszaura által futott, mostanság is­mét viszsza­tért 600 emberekkel a’ Terra- Fermára, hogy azt ismét viszsza­­ foglalja az anya Ország számára. Coroba be­ment. Azok a* * hírek, mellyek S. Domingo szigetéről érkeztek , hogy ezen szigetnek Spanyol része magát Columbiához akarná csatolni, hogy e’ végre Bolivárhoz követ­séget küldött, ’s hogy a’ sziget Respublika Részének Elölülője Boyer ezért sergeket küldött a’ Spanyol résznek elfoglalására , nem valóságosultak­­ meg , hanem megva­­lóságosult­ak, mellyel már környülállásos tudósítások is érkeztek onnét, hogy a’ szi­getnek Spanyol része a’ nevezett Elölülő­höz, Boyerhez , Követséget küldött ’s ötét meghívta, hogy ezen résznek kormányo­zását is válalja magára­­ a’ melly ajánlást , elfogadván , ezen részt is a’ Respubliká­hoz csatolta, ’s e’ szerént m­ár mos az egész S. Domingo egy Elölülő Fő alá tartozik, ’s egy kormány által igazgattatik. Spanyol Ország- Azok a’ két Franczia lázzasztók, a’ kik tavaly másokkal együtt a’ Franczia Pak­kamara által halálra ítéltettek, hanem a’ halál elöl elszöktek, most a Spanyol határ szélen Trunban tartózkodnak ’s azzal vádoltaknak , hogy ismét roszban foglala­toskodnak , tudniillik, azon Franczia sert.

Next