Magyar Kurir, 1822. július-december (36. évfolyam, 1-53. szám)

1822-12-20 / 50. szám

IVWU 396 szép munkának Örvendő Hazafiúság, hogy az ott becsben, leszen. Mi , kik a’ tudomány és művészség pályájáról, amellyet dicső Mátyásunk nálunk sokkal elébb feltüntetett, mint más Országok. Hazánk’ veszedelmei miatt olly hátra estünk , ne tapsolnánk e illy nagy reményekre szabadító jelenésnek. Nem lehetne e szabad, a’ hazafiúi öröm hevé­ben kérni nagybirtoku Gazdagainkat, hogy jövedelmeiknek csak egy kevés részét is nemes kezekkel a’Hazának dicsőségére ne sajnállanák, a’ hol talentumot találnak. A’ természeti alkotó erők nincsenek csak egy Nemzethez kötve, minden égalj alatt serken­ fel Genie ’s osztoztatja dicsőségé­ben azt a’ Hazát, melly etét fő pontjára léphetéseiben segítette. A’ legszebb példát mutatja ebben Fe­­renczyre nézve szeretett Nádor-Ispánunk, midőn az ifjú Művészt esztendőnként bi­zonyos summával segíti és a’ mint tudjuk, mind addig is fogja segíteni , míg Feren­­czy a’ maga művészségében való tökéll­­­esülését Romában, hol mostan is a’ híres Svékus Képfaragó Thornwaldsen ügyele­te alatt vagyon , bévégezi. Hány illyen Genie vész­­ el segítség nélkül, ha a’ természet ajándékát a’ sze­rencse java is meg nem ragyogja. Nádor- Ispánunk kegyelmébe Ferenczy ekképen jutott, előre bocsátván gyermekkora em­lítését is. Ferenczy István Rima Szombatban szü­letett Gömör Vármegyében. A’ lakatos mesterséget tanulván , ébredezni kezdett benne egy vágyás, melly arra ösztönzöt­­te, hogy akármiként a’ mesterségeknek legnemesebb pontjára, a’ művészségre, melly a’ maga emberét kiveszi a’ mester­emberek sorából, törekedjék. Követte bel­­ső ösztönét ’s vándorlani indult. Legelő­ször Budán állapodott­ meg, ’s lakatos mes­tersége’ űzése mellett béjárt a’Budai Kirá­lyi Rajz -­iskolába is, hol Rauschman Já­nos, akkor második most első Rajz.Taní­tó utasitása szerint, nagy lépést tett a’ rajzolásban. Később Bécsbe jött, ’s itten a Cs. K. művész Akadémiában rajzolási ismereteit is tökélletesítette, a’ modelliro­­zást megtanulta, ’s e’ helyen még jobban felnyílván szeme, azt Rómára fordította. Elérkezett oda szerencsésen, ’s bémenetelt nyert eleinte Canova azután pedig Thorn­­waldsen művészi műhelyeikbe. Itten ta­lálta Nádor Ispánnak, midőn utóbbi Olasz Országban jártakor Rómában e’ két nagy­nevű Művészeket dolgozó helyeiken meg­látogatta ’s figyelmére érdemesnek talál­ván, mint Magyar Nemzetnek Nádor - Is­pánja, a’ Magyar Nemzet’ díszére feltű­nendő magyar ifjú Művészt Canovának és Thornwaldsennek különösen ajánlván, se­­gedelmezö kegyelmébe is béfogadta. Adja az Ég, hogy a’ Ferenczy név olly orszá­gos név legyen, mint egykor Phidiasz, m­ost Canova és Thornwaldsen. Hivatal-keresés. Egy legjobb idejében lévő fér­fi, ki a mezei - és vízépítés - mesterséget, úgy a’ Földmérés tudományát is theoretice és practice egész kiterjedésében teljesen ér­ti, ’s ismereteiről és jó erkölcséről hivata­los bizonyság-leveleket mutathat, kíván­na valami Uraságnál tisztségbe lépni. Le­het iránta értekeződni Bécsben: Himmel­­pfortgasse Nr. 947 Kusak Úrnál. Felelő: A. Pánczél Dániel. Nyomtató: Stockholzer H. F. (Nr. 648). ;

Next