Magyar Kurir, 1831. július-december (45. évfolyam, 1-53. szám)

1831-08-16 / 14. szám

terjedésétől méltán tartani lehetne; a’ Tisztségemnek meghagyom, hogy mind azon Intézeteknek, mellyeket a’ Nemes Vármegye ezen Betegségnek meggátlása végett tett, szoros megtartását a’ lehető­ségig elő segélje; az útszák, piatzok,és lakó házak tisztaságára az egész Urada­lomban felvigyáztasson; az öszve szo­rultakat, legkivált a’ ’Sidókat, a’ men­nyire lehet elválaszsza, a’ szűkölködö­­ket pedig élelemmel, a’szomorú Beteg­ség esetére orvossággal is segítse. Mind­ezeket a’ Tisztség annyival pontossabban tellyesítse, hogy Nékem, Tisztjeimnek, ’s minden alattvalóimnak sorsa érzéke­nyen szívemen fekszik. Hertzeg , a 11 h­á­n­y­i F­ü­l­ep m.p. A’ Felsöség rendelése következésében ezen Hivatalos Tudósítás tetetik közön­ségessé . Aug. 9 kéről 1831. a’ 21.846 dik szám alatt költ Hirdetésben . Jun. 13-kán 1851. kiütvén a’ Hazában a’Cholera nya­valya, ezen mai napig a’hivatalos tudó­sítások szerint az Országnak 41 Megyé­jében kegy­etlenkedett. Nevezetesen : Ugo­­tsa, Borsod, Zemplin, Bereg, Szabols, Szathmár, Gömör, Heves, Máramaros, Abaúj, Turócz, Csongrád , Unghvár, Báts, Esztergom, Trenchin, Torontál, Komárom , Sáros, Békés, Fehérvár, Po­­zson, Neográd, Liptó, Zólyom, Torna, Pest, Győr , és Szép-s Vármegyék ; Jász, és Kun Kerületek; Priv. Hajdú városok; Szathmár-Némethi, Kassa, Pest, Buda, Bártfa, Debreczen , Szabadka, Szeged, Győr, és Zólyom Sz. Kir. Városok ; ezen Megyékben és Városokban számszerint 457 helyben megbetegültek 19,175-en; ezekből meggyógyultak 2449 en; meg­haltak 8246 en ; orvoslás alatt maradtak 8180-an. Budán Aug. 9-ikén 1851. Orvosi tudósítások Budáról azt jegyzik meg, hogy ott a’ pusztító nya­valya természetében most már változik; hasmenésen kezdődvén hirtelen állat­­megy collignativaba (test feloszlatóvá, vagy elmállasztóvá leszen) és azután Cho­lera jelenségeivel végződik. — Az, ha a’betegnek tsupán Ip e c a c u a n h ából készített hány­­atok, nyálkás sűrű de­­cod­umok Acidum Halieri­vel, és Pulvis Doveri-vel együtt beadatik , kivűl pedig teste fűszeres szerekkel mo­­sattatik , dörzsöltetik , élesztő szerekkel és mustárból készített tésztával a’ hasa, borongottatik , meg közönségesen legha­talmasabb orvoslásnak tapasztaltatott. Ugyan ezt bizonyítja az itt követke­ző velünk közöltetett ’s minden tekin­tetben figyelemre méltó tudósítás, mel­­lyet szóról szóra közlünk: Leghatalmasabb orvosság a’ mostanában uralkodó epemi­­rígy ellen. A’ folyó esztendőben igen sokat ol­vashatni ezen különös nyavalyáról mind az újságlevelekben mind más apró vagy is repülő írásokban; azonban mégis úgy látszik, hogy ennek valóságos orvossá­ga még mindekkoráig nincs kitalálva; ennek talán az lehet az oka, hogy mivel a’ nyavalya új lévén ez Orvos Urak úgy gondolkodnak, hogy az orvosságnak is újnak és szokatlannak kell lenni; m­­ind­­azáltal a’ dolog nem úgy vagyon. Igaz ugyan, hogy illyen nyavalyát ennekelőt­­te nálunk a’ most élök’ közzül senki sem tapasztalt; mindazáltal sem orvos­lása módja, sem orvossága éppen nem különös, sőt igen könnyű és egyszerű, a’ mit én noha orvos nem vagyok,még­is ötven,hatvan beteg szerencsésmeg-

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék