Magyar Kurir, 1831. július-december (45. évfolyam, 1-53. szám)

1831-07-26 / 8. szám

63 mív új volt, 5 ló erejére készítve, és ek­kor akarták megpróbálni erejét, dejsze­­rentsétlenségre az emberek siettekben el­felejtették az Arany-su­jjot a’mérőbe vet­ni, és míg ott köröskörülállván, azt hin­nék , hogy a’ gőz még nem érte el ere­je fő pontját— széjjel tsattan a’ gőz lá­da rettenetes Explosioval, és a’ széljel vetett épület köveit 80 singnyire és mesz­­szebb is elhajította. Bétsben hirdetés által közönsé­gessé tétettek azok a’ Felsöségi rendelé­sek, mellyek arra tzéloznak, hogy az Austriai tartományok és közelebb Béts Fej. fővárosa a’ napkeleti Cholera­­nya­valyának behatása ellen megoltalmaztas­­sék. E’ végre a’ kettős Kordonon kivűl, melly a’ Duna jobb partján és Magyar Ország határán Austria felé vonatott; különösen Béts oltalmára is előre vigyá­­zásból rendszabások adattak ki. Ő Fel­sége Biztosságot méltóztatott kinevezni, melly mind az egésség fenntartásáról, mind pedig a’ város számára megkíván­­tató eleség szerzése módjáról gondoskod­jék. — E’ végre a’ város és külsöváro­­sok 32 osztályokra ’s ezek ismét apróbb szakaszokra osztatnak fel, ’s minden osz­tálynak vagyon tulajdon politikai Bizto­sa és Orvosa kinevezve. —» Minden ide­genekre megkettöztetett vigyázás vagyon, ’s a’ kereset nélkül itt tartózkodó idege­nek mindjárást eltávoztatnak­; azokra nézve pedig , a’ kik itt munka nélkül maradnának, hogy szorgalmok után le­gyen miből élnie­k, gondoskodni fog a’ Felsöségi Biztosság, hogy nekik fogla­latosságot adjon. Magyar Ország. Miolta ezen Ujságlevelekben Jul.22- dikén jelentetett, hogy Buda és Pest kö­zött a’ közösülés megszűnt, Jul. 15 és Iá­dikán semmiféle Cholerai gyanús eset nem adta többé magát elő Pest városába. Ebből a’ lett, hogy az a’ vélekedés, mint­ha az ottani hirtelen lett megbetegedé­­seket és halálozásokat nem a’ napkeleti Cholerának kellene tulajdonítani óráról órára mind inkább közönségessé lett. A’ fő Oskolabeli tanuló Ifjak, éppen ekkor elbotsáttatván, midőn látnák, hogy a’hí­don által nem mehetnek, 17-dikben reg­gel nagyszámmal öszvegyű­lekeztek, hogy a’ városi Tisztviselőségtől jó egésségbeli állapotjok felől a’ haza utazásra megkí­­vántató úti bizonyság leveleket nyerhes­senek, ’s midőn ezeket meg nem nyer­hetnék, ezek az elámíttattak, a kik­hez (éppen vasárnap lévén) nagy számú újságon kapó ’s henyélő emberek tsatol­­ták magokat, —­ a’ Duna hiújához men­tek , hogy az általmenést megpróbálják. Minthogy — a’ mint említőnk — 15 és 16-dikban újabb betegségi esetek Pesten nem tapasztaltattak, azt végezte volt már a’ Tisztviselőség, hogy Pest és Buda kö­zött a’ közösülést ismét helyre állítsa, ’s ezt megértvén a­ Tanuló­ Ifjúság na­gyobb részént letsendesedett és elosz­lott. — De a’ heverésnek a’ nép sepre­­jéböl öszvetódult ’s már fellovait sere­gét nem lehetett többé az elkezdett kár­tékony kitsapongásokban meggátolni. A’ közönség és magánosok több épületeinek ablakai kövekkel bévezettek, a’ Cholera tekintetéből gyanús házak, mellyek kö­rül keríttettek , az elzárás alól felszaba­­díttattak, némelly bormérő házak kira­boltattak, ’s ezután a’boritaltól neki he­vült tsoport kiment a’ város körén kívül felállíttatott Contumatz épülethez, ’s azt széjjel verte. Az alatt, míg ezek történtek, a’ Vármegye és Város Tisztviselősége a’Ka­tonai Karhoz folyamodott, hogy az fegy­veres erővel vetné közbe magát a’ rend­nek és tsendességnek foganatosabb mó­don lehető helyre­állításában. A’ Kató-

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék